ZONDAG 8 NOVEMBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Gisteravond heb ik mijn DANKBETUIGING verzonden aan de secretaris van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN die alsvolgt luidt:

De secretaris van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden A.E.M. Landheer-Roelants Professor P.S. Gerbrandyweg 3 2584 CA SCHEVENINGEN Datum: Zaterdag 7 november 2009 Betreft: DANKBETUIGING Kenmerk: 20091107JHKVNLRO Geachte heer/mevrouw Landheer-Roelants, Tijdens mijn laatste bezoek aan mijn postbus in Utrecht op zaterdag 31 oktober jongstleden trof ik uw aangehechte brief aan d.d. 23 september 2009. Ik moet u bekennen dat u mij een slag voor bent. Ik had deze nieuwe situatie vóór de eerstvolgende vergadering willen bespreken met uw nieuwe voorzitter De Savornin Lohman. Ik citeer uw brief:

Kort na de laatst gehouden jaarvergadering, op I jull 2009 te Alkmaar, werden wij erop attent gemaakt dat u niet zou beantwoorden aan de voorwaarden voor lidmaatschap van onze Vereniging. Artikel 3.2 van onze Statuten luidt: Tot het lidmaatschap worden uitsluitend toegelaten natuurlijke personen die krachtens een Koninklijk besluit deel uitmaken van een Nederlandse ridderorde of van een Koninklijke huisorde en voor het lidmaatschap zijn uitgenodlgd door het Bestuur. Bij navraag is gebleken dat u niet voldoet aan het eerste deel van de voorwaarde, waaruit voortvloeit dat ook het tweede deel van de voorwaarde niet op u van toepassing kan zijn. Tijdens de laatste bestuursvergadering is uw lidmaatschap aan de orde geweest. De conclusie luidde - helaas voor u - dat wij op basis van bovenstaande artikel u uit ons register van leden zullen moeten uitschrijven

Ik had dat inderdaad tijdens de laatste ledenvergadering al geconstateerd. Men heeft tijdens die vergadering voorgesteld uit genoemd artikel de woorden te schrappen: 'en voor het lidmaatschap zijn uitgenodigd door het Bestuur'. Als enige van de aanwezigen heb ik tegen die wijziging gestemd. Na het aannemen van voorgestelde wijziging heb ik mij daarom van verdere stemming onthouden. U zult dat ongetwijfeld in uw notulen kunnen terugvinden. In deze brief wil ik uw Vereniging hartelijk danken voor de morele steun die ik in de afgelopen dertien jaar heb ondervonden. Mijn relatie met de KVNLRO heeft een aanvang genomen op 29 september 1996 op Paleis Het Loo te Apeldoorn nadat uw voorganger Steurbaut mij de vraag had gesteld of ik van plan was het hele land over te nemen als oprichter van het Instituto Cervantes in de Benelux. Ik dank met name de heren Henk Koning en Drs. B. Woelderink. Laatstgenoemde directeur van het Koninklijk Huisarchief heb ik op 20 maart 2002 het eerste exemplaar in Nederland aangeboden van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES met de originele teksten van mijn brieven die ik Prinses Diana vanaf 28 augustus 1996 heb doen toekomen. Ik leg mij dus bij deze beslissing neer. Aanstaande maandag 9 november 2009 bereik ik de leeftijd van 62 jaar. Ingeval mij in de komende laatste levensfase de eer wordt vergund een onderscheiding te ontvangen, hetzij van Nederlandse, Britse of Spaanse zijde, dan meld ik mij weer graag bij uw Vereniging aan. Uit hetgeen er is besproken tijdens de ledenvergadering van vorig jaar in Arnhem begrijp ik dat er statutair nog heel wat veranderingen mogelijk zijn in deze tijd van een Verenigd Europa. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN P.S. Bij het nalopen van mijn correspondentie heb ik vastgesteld dat ik uw Vereniging een brief heb doen toekomen op 18 september 1998. Ingeval u daarover nog beschikt stel ik het op prijs hiervan een kopie te mogen ontvangen. Bij voorbaat dank. U treft deze brief ook op mijn website aan.

De KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN is vermeld in VERZOEK OM ONDERSTEUNING, HARTEN TROEF, TROONREDE 1998, MONDRIAAN, TEATRO CERVANTES, ETON COLLEGE AAN DE LIJN, UITNODIGING, ACHT EN DERTIG, RAMSCHIP SCHORPIOEN, FLOORS CASTLE, KONINGINNENDAG 2000, HONG KONG, ELIZABETH, BUILDING BRIDGES, PROJECT NUMMER ZEVEN, QUATORZE JUILLET, THE RED LION TER ATTENTIE VAN DE LIONSCLUB MAARN-MAARBERGEN, JOUW BRIEF VAN 28 APRIL 2002 TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, MOED EN DEUGD, MOED EN DEUGD TER ATTENTIE VAN MR. H.E. KONING, DAGBOEK 002, BERICHT AAN DE DIRECTIE 002, IN MEMORIAM Z.K.H. PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN, VOLMACHT, STRUCTURELE PROBLEEMOPLOSSING, SEE YOU IN COURT, WIT EN PAARS EN ROOD, VERTROUWENSRELATIE, DIANA, OUR BELOVED PARTNER, REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG, VOSSENJACHT, TERUG IN TORREMOLINOS, VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG, DIANA VAN DER HEYDEN-SPENCER EN DE ENGELENBURG, WERELDTOP TE 'S-GRAVENHAGE, OPNIEUW IN KONINKLIJKE SFEREN, UITNODIGING VAN DE ENGELENBURG, ALKMAAR, CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

BERICHTEN UITDE ZEVENDE HEMEL: JOGGEN, BERICHT VOOR LOUIS VAN GAAL, ¡AVANZAMOS!, VAN NACHTMERRIE TOT IDEAAL, FÜR ELISE, KOOLSCHIJN, DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKING, HOTEL CERVANTES GERENOVEERD, COMPAGNONS, DE SPRINGPLANK NAAR LATIJNS-AMERIKA, VUURWERK, AMBASSADORSHIP, MENTOR EN WELDOENERS, DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2007, EDWARD VAN CUILENBURG, HOOGTIJDAGEN DER NEDERLANDSE DIPLOMATIE, MARIACHI,

THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, BURGEMEESTER DRIJBER VAN ARNHEM EN MARIO TESTINO, EVEN WACHTEN, WISSELEN VAN DE WACHT, BERICHT UIT LOCHEM, WIENTJES, RINNOOY KAN EN UWE MAJESTEIT

BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, LONDEN - PARIJS, TOUR DE LA BRUYÈRE, ROBERT BISCHOT, LA CASA REAL ESPAÑOLA EN DE CERVANTESKRING, BEZOEK AAN UTRECHT EN AMSTERDAM, LOTTE MAARTJE ELISABETH, SPAANSE DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN, 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008, VALENTIJNSDAG 2008, ALEX OOSTVOGEL, BIJEENKOMSTEN VOOR HISPANISTEN IN UTRECHT EN MADRID, YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, HILLARY EN OBAMA SAMEN ROND DE VETERANENDAG, ZEVEN EN VEERTIG, KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN BLIJFT VOORTBESTAAN, REÜNIE SCHOOL RESERVE OFFICIEREN CAVALERIE (SROC), START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS, HET IN 1991 BEOOGDE DOEL IN ZICHT, OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2009, DE TOVENAAR VAN ALKMAAR, THEO MULDER EN RIK FELDERHOF OPNIEUW IN BEELD, EEN GERENOMMEERD JURISTENGESLACHT, NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, PLUS ULTRA AGAIN, NIEUW LICHT IN NOORDWIJK en CERVANTESWEB BELGIË.

De statistiek. 365 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2422 verwijzende pagina's. 17. CERVANTESONLINE NEDERLAND DYNASTY en 99. CERVANTESWEB BELGIË CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY

9 NOVEMBER 2009 EEUWIGE LIEFDE