Datum: Dinsdag 3 november 2009 Betreft: CONVERGENTIE Kenmerk: 20091103JHLH Beste Liesbeth, Mijn bezoek aan Noordwijk afgelopen zaterdag 31 OKTOBER 2009 en wat ik daar heb aangetroffen heeft grote indruk op mij gemaakt. Het verhaal heb ik al op mijn website staan, maar er is in de persoonlijke sfeer nog wel iets aan toe te voegen. Mijn reisverslag onder het motto NIEUW LICHT IN NOORDWIJK luidt alsvolgt. Gisteren heb ik gebruik gemaakt van mijn Keuzedag 3 van de NS om kris-kras door Nederland te reizen. Eerst naar de postbus in Utrecht. Daar trof ik onder meer de volgende stukken aan. Op de eerste plaats het laatste nummer van het verenigingsblad van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND.

Met drie leuke artikelen, zoals een reportage over een studiemiddag voor én door docenten Spaans onder de titel ¿Por qué no te callas? Een gevleugelde uitspraak van SU REAL MAJESTAD EL REY in Chili. Een verslag van PEPITA FIGUEIRAS van het CONGRESO XLIV DE LA AEPE (= ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL) met als afsluitende zin : "El próximo año el XLV Congreso tiene previsto en TENERIFE. Allí nos encontraremos todos nuevamente". En een verslag van mijn collega LÉONTINE FREEVE over ONZE REIS NAAR ARGENTINIË EN URUGAY. Voorts twee nummers van het blad Viva España ¡TEMPERAMENT! met in het colofon een foto van mijn overleden vriend RONALD BLANKENSTEIN, waarvan ik niet weet of ik hem op deze webpagina mag publiceren. Van de secretaris van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN ontving ik het volgende bericht.

Ik citeer. 23 september 2009. 40 De heer J.L. van der Heyden p/a Postbus 689 3500 AR UTRECHT betreft: lidmaatschap KVNLRO Geachte heer Van der Heyden, Kort na de laatst gehouden jaarvergadering, op I jull 2009 te Alkmaar, werden wij erop attent gemaakt dat u niet zou beantwoorden aan de voorwaarden voor lidmaatschap van onze Vereniging. Artikel 3.2 van onze Statuten luidt: Tot het lidmaatschap worden uitsluitend toegelaten natuurlijke personen die krachtens een Koninklijk besluit deel uitmaken van een Nederlandse ridderorde of van een Koninklijke huisorde en voor het lidmaatschap zijn uitgenodlgd door het Bestuur. Bij navraag is gebleken dat u niet voldoet aan het eerste deel van de voorwaarde, waaruit voortvloeit dat ook het tweede deel van de voorwaarde niet op u van toepassing kan zijn. Tijdens de laatste bestuursvergadering is uw lidmaatschap aan de orde geweest. De conclusie luidde - helaas voor u - dat wij op basis van bovenstaande artikel u uit ons register van leden zullen moeten uitschrijven. Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, A.E.M. Landheer-Roelants, secretaris.

Ik had dat inderdaad tijdens de laatste ledenvergadering al geconstateerd. Men heeft tijdens die vergadering voorgesteld uit genoemd artikel de woorden te schrappen: 'en voor het lidmaatschap zijn uitgenodigd door het Bestuur'. Als enige van de aanwezigen heb ik tegen die wijziging gestemd. Na het aannemen van voorgestelde wijziging heb ik mij daarom van verdere stemming onthouden. Ik leg mij dus bij deze beslissing neer en dank hiermede alle direct betrokkenen die mij na mijn gesprek met voormalig secretaris STEURBAUT op 29 SEPTEMBER 1996 op PALEIS HET LOO hebben gesteund in OUR QUIXOTIC QUEST.

Van de KAMER VAN KOOPHANDEL van ALKMAAR ontving ik onderstaand bericht.

Ik citeer. Stichting Cervantes Benelux Postbus 689 3500 AR UTRECHT Kenmerk K37JO0 Dossiernummer 41211928 Datum 9 oktober 2009 Onderwerp Wijziging van gegevens Geachte heer, mevrouw, Vandaag hebben wij uw wijzigingsopgave(n) ingeschreven in het handelsregister. Op het bijgevoegde 'Bericht van Registratie' ziet u het resultaat van de verwerking hiervan. Als er in de toekomst gegevens wijzigen verzoeken wij u deze, binnen een week na de wijziging, aan ons door te geven. Hiervoor kunt u formulieren downloaden op www.kvk.nl/formulieren. Als u meent dat de registratie in het Handelsregister onjuist is, kunt u bij uw Kamer van Koophandel bezwaar aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken. Deze vangt aan de dag na dagtekening van deze brief. Als u meent dat de registratie in het Handelsregister onjuist is, kunt u bij uw Kamer van Koophandel bezwaar aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken. Deze vangt aan de dag na dagtekening van deze brief. Met vriendelijke groet, Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.

Bericht van Registratie Rechtspersoon: Rechtsvorm: Stichting. Statutaire naam: Stichting Cervantes Benelux. Statutaire zetel: Amsterdam. Adres: Winthontlaan 200 B12, 3526 KV Utrecht. Correspondentieadres: Postbus 689, 3500 AR Utrecht. Akte van oprichting: 08-10-1992. Activiteit: Bevordering van handel. Bestuurder(s): Naam: van der Heijden, Johannes Lambertus. Geboortedatum en-plaats: 09-11-1947, Nijmegen. Infunctietreding: 08-10-1992. Titel: Secretaris. Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd. Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 09-10-2009.

Ik begrijp het niet helemaal, aangezien de stichting staat ingeschreven in het handelsregister van AMSTERDAM. De enige die bevoegd was tot het verrichten van dit soort mutaties was LIESBETH HALBERTSMA tot en met 31 JULI 2009 in goede samenwerking met onze juristen. Ik ben het wel met de wijziging eens. Het betekent dat de heer ANDRÉ VELTMAN geen deel meer uitmaakt van het stichtingsbestuur namens de RAAD VAN BESTUUR VAN ABN AMRO en deze bestuurders thans onafhankelijk van deze stichting kunnen gaan werken aan de verdere ontwikkeling van de Transatlantische BANK CERVANTES. Ook kan de heer VELTMAN nu ook geen aanspraak maken op het nieuw te vormen stichtingskapitaal als vermeld in BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ook ontving ik twee facturen. Factuur 990205 van ipma-nl voor INSTITUTO CERVANTES LTD ENGLAND AND WALES met debiteurennummer 49999 ad EUR 30,00 voor mijn deelname aan de PPM bijeenkomst 07-09-2009. En factuur 502358128 ad EUR 148,75 van TNT Post voor de huur van Postbus 689, 3500 AR in Utrecht voor de periode 1-11-2009/31-10-2009. Aangezien ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief HERFST OP DE ENGELENBURG TER ATTENTIE VAN DIENS DIRECTIE heb ik deze rekeningen THANS - 19:25 - vanuit privé voldaan. Vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar vertrok ik om 13:45 TERUG NAAR DE KUST. Eerst naar Haarlem.

Met de sprinter naar VOORHOUT.

Daar nam ik de bus van 14:44 naar NOORDWIJK. Hij was precies op tijd. En om 15:00 belandde ik opnieuw op het oude, vertrouwde Picképlein.

En natuurlijk dacht ik direct aan MIJN OUDE WERKGEVER.

Net als op 31 AUGUSTUS 1997 was DE BAAK gesloten.

Maar CHANGE is nog steeds hun belangrijkste thematiek.

Mijn glazen dambord staat er nog onder het motto TRANSPARANTIE IS DE LEUS. En het spel is weer geheel compleet. We kunnen dus beginnen aan een nieuw partijtje.

De oude bungalow is niet meer. Maar wel dit fraaie pand.

Met een nostalgisch verlangen heb ik weer eens een wandeling gemaakt langs oude paden. In het HOTEL BELVEDERE heb ik op 9 november 1988 mijn 41ste verjaardag gevierd tijdens de opleiding van NIEUW ELAN.

Ook dit hotel trof ik gesloten aan. Maar bij het passeren van het fraaie ZONNEWENDE kwam er een originele Noordwijker naar buiten. Ik sprak met hem over HARRY MENS en MARTIN SCHRÖDER van MARTINAIR en vervolgde mijn weg naar het GAT VAN PALACE.

En vervolgens naar de HARBOUR LIGHTS.

En nam plaats achter de bar waar mijn leven in een gesprek met onze voormalige projectleider RUUD WEST een totaal nieuwe wending heeft genomen

Na het nuttigen van een overheerlijke erwtensoep uit grootmoeders tijd in het restaurant BON BON ben ik weer eens bij ONZE VOORMALIGE OVERBUREN op bezoek gegaan.

In de glazen gang zag ik hoe het pand waarin ik de mooiste momenten van mijn leven heb meegemaakt in een nieuw licht was komen te staan. Het vriendelijke hotelpersoneel kwam mij daarbij al vrolijk lachend voorbij. En zo kwam ik onverwacht terecht in 't ELFDE GEBOD.

De vuurtoren van Noordwijk is voor mij altijd EEN BAKEN VAN HOOP gebleven. Daarom ging ik weer terug naar ons oude pand.

Het is blijkbaar nog te koop bij VAN DER MEER van de flappentapper. Ik hoop echter dat het in DE FAMILIE blijft. Maar hoewel het pand mij onbewoond leek brandde er een helder licht in onze keuken.

En op het aanrecht stond een fraaie bos rozen in de kleuren ROOD EN GEEL met een vleugje ORANJE.

Bij deze deur heb ik in 1991 met pijn in het hart afscheid genomen van MIJN BESTE COLLEGA. Ik hoop dat hier binnenkort ONZE RODE LOPER kan worden uitgelegd.

Zover dat verslag. Een eenvoudig rekensommetje leert dat ik aanstaande maandag 9 november 2009 de 62-jarige leeftijd bereik en het wordt dus tijd voor opnieuw nieuwe veranderingen. Het overlijden van onze goede vriend RONALD BLANKENSTEIN op 64-jarige leeftijd heeft mij tot het besef gebracht dat ik het nog iets rustiger aan moet doen. Maar het is wel belangrijk dat wij ­ jij en ik ­ in deze periode van ons leven kunnen gaan genieten van het resultaat van onze inspanningen in de afgelopen jaren. Zaterdag heb ik Ramon en Femke al laten weten dat ik er veel voor voel om weer in Nederland te komen wonen. Onze oude werkplek aan de Parallelboulevard had ik al in 1999 op het oog voor onze bedrijfsactiviteit. Daar is in het begin van de jaren negentig wel een heel bijzondere band ontstaan tussen jou en mij. En die rozen in de keuken deden mij ook direct denken aan de rozen op mijn bureau in oktober 1992. Dat huis met dat lichtblauwe dak is ONS HUIS. Zo ervaar ik dat. En ik zou niets liever willen dan terug te keren onder dat blauwe dak. Als dat kan. Dat weet jij beter dan ik. De heer JAN BLOEM uit Bilthoven, waarmee ik enige tijd contact heb gehad, heeft mij geadviseerd mijn VOLMACHT aan jou in te trekken. Dat advies heb ik opgevolgd. Hij was daarbij ook in de veronderstelling dat ik dan ook het contact met jou zou verbreken. Niets is echter minder waar. Consequentie van dat besluit is dat jij nu MIJN HANDTEKENING nodig zult hebben als wij gezamenlijke besluiten nemen. Daarom heb ik de heer BLOEM op 14 OKTOBER JONGSTLEDEN het volgende bericht gestuurd:

Beste Jan, Dank voor jouw berichtje. Inderdaad heb ik met de AOW-zaak niet van doen. Ik heb dit berichtje D DAY DOMINO genoemd omdat ik alle ontwikkelingen al jaren geleden heb zien aankomen. Het is klaarblijkelijk nodig dat alle poppetjes in een organisatie eerst moeten omvallen voordat ze met nieuwe moed, energie en ervaringen verder kunnen gaan in de vaart der volkeren. Pas als het oude is vergaan kan er weer een FENIX uit de as herrijzen. Pieter Lakeman heeft thans de laatste dominosteen laten omvallen. Dit houdt in dat alles weer herbouwd moet worden binnen een totaal vernieuwd kader waarvan de eerste contouren reeds in 1990 zijn getraceerd in een achterkamer van een pand tegenover de HOTELS VAN ORANJE in Noordwijk. Dit proces wordt nu zelfs door kinderen daar aangeduid met de term CHANGE. Dat proces gaat gewoon door. Ik zie dus goede mogelijkheden voor de collega's die met mijn BELEIDSPLAN werken en de noodzakelijke verbindingen leggen binnen mijn wereldwijde CERVANTESNETWERK.

Liesbeth is daarbij niet de enige speler. Mijn brief D DAY DOMINO dateert van 28 augustus 1998 en je vindt hem terug op D-DAY DOMINO. Hieraan is een enqueteformulier gekoppeld d.d. 27 AUGUSTUS 1998. Ik heb hem niet ingevuld retour ontvangen. Liesbeth kennende bespreekt zij dat eerst met HAAR ADVOCAAT. Ik ga er echter vanuit dat zij vraag 1 tot en met 5 met JA heeft kunnen beantwoorden maar nog geen besluit heeft genomen over vraag 6 en 7. De mededeling aan jou dat zij niets meer met mij te maken wil hebben heb ik voor kennisgeving aangenomen. Ik begrijp dat jouw strategie en de mijne niet parallel lopen en ik respecteer jouw mening dat je zakelijk niet met mij verder kunt. Mijn plan is op de eerste plaats een werkgelegenheidsproject voor - bonafide - Nederlands- en Engelstalige hispanisten. In dit geheel ben ik gelukkig met het feit dat ik niet noodzakelijkerwijs onder te grote druk moet werken, maar in mijn eigen tempo. Ik ben je zeer dankbaar voor met name ons gesprek in DE HOEFSLAG op 9 maart van dit jaar. Als een soort BUSINESS CASE heb ik het op mijn website geplaatst: BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM. Het geeft helderheid naar mijzelf toe en naar de partijen die in die tijd bij mijn werkzaamheden waren betrokken. Ik denk zelfs dat Dirk Scheringa zichzelf in dat verhaal zal herkennen. Ik zie in verder werken met Liesbeth geen al te grote risico's aangezien ik haar om een ACCOUNTANTSRAPPORT EN RAPPORT VAN BEVINDINGEN heb verzocht. Die eis ligt er nog steeds van mijn kant. En zij is de enige die mij dat kan leveren. Daarover heb ik ook met accountant JAN TOET uit OEGSTGEEST afspraken gemaakt. Daarbij is LIESBETH een vitale schakel in mijn ORGANOGRAM. In dit verband dank ik je hartelijk voor het BLOG van jouw vriend Arjen met de foto's van MAXIMA en ALEXANDER in New York. Ik heb mijn reis naar BUENOS AIRES ook niet om vrijblijvende redenen gemaakt. Vanaf heden ligt er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de PRINS VAN ORANJE om hetgeen wij in ons volkslied zingen waar te maken. Gezien onderstaande publikatie is Hij dat thans aan zijn EER verplicht (Voorpagina HP/DE TIJD van 9 OKTOBER 2009).

Ik zie dat mijn website zich razendsnel ontwikkelt en als wij dat niet samen onder controle houden - en in gezamenlijkheid verder ontwikkelen - loopt die zaak uit de hand. Dat is ook alweer een motief temeer om weer bij elkaar te komen. En wat mij betreft op permanente basis, waarbij ik je elke vrijheid gun die je nodig hebt. Ik zit nog wel met het PROBLEEM BREUKER. Zodra ik maar even contact zoek in jouw richting krijg ik hem aan de telefoon. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mijn correspondentie met hem het contact tussen jou en mij er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. Ik heb hem echter volledig duidelijk gemaakt dat jij voor mij OP DE EERSTE PLAATS komt. Dat is steeds zo geweest vanaf november 1989 - m.u.v. een periode van dertien maanden - en ik heb mij voorgenomen om dat zo te laten blijven. Zoals ik je al eerder heb laten weten heb ik geen behoefte meer aan iemand anders. Ik heb er ook behoefte aan om mijn verantwoordelijkheden op een zorgvuldige wijze over te dragen aan een groepje jonge talentvolle managers. En ook op dat punt kan ik niet om jou heen. Voorlopig heb ik hier in Nijmegen nog de beschikking over het appartement van mijn overleden moeder tot aan het eind van de contractdatum 1 juni 2010. Ik had geen andere keus na haar overlijden. Maar mijn officiële woonadres is nog steeds in SPANJE. Die situatie dient in evenwicht te worden gebracht. Ik heb deze brief CONVERGENTIE genoemd omdat ik van mening ben dat de lijnen die dreigen te divergeren nu weer samen dienen te komen in één punt. En dat punt heet VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA. Van 17 november tot 1 december ben ik weer in Torremolinos Ik hoop dat je voor die tijd kunt reageren, want DE TOEKOMST HOUDT NOOIT OP. GRAAG JOUW REACTIE. P.S. Ik kreeg ook nog een uitnodiging van Hillary Clinton voor haar eerste belangrijke redevoering in Washington binnen ons beleidskader op 6/11. Op zondag 8 november vier ik echter mijn verjaardag met mijn kinderen, schoondochters, kleinkinderen en directe familie. Ik hoop dat jij daar iemand weet die mijn honneurs kan waarnemen. HERMAN WIJFFELS wellicht. Graag actie. Bijlagen: Artikelen ¿Por qué no te callas?, CONGRESO XLIV DE LA AEPE en VERSLAG VAN COLOQUIO BUENOS AIRES UIT FOCO; Bericht van de secretaris van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN d.d. 23 SEPTEMBER 2009

Bericht van de KAMER VAN KOOPHANDEL van ALKMAAR d.d. 9 OKTOBER 2009; Voorpagina HP/DE TIJD van 9 OKTOBER 2009. Bijgevoegd ter kennisgeving: BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

24 JANUARI 2010 SOESTDIJK OF BRUMMEN