De secretaris van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden A.E.M. Landheer-Roelants Professor P.S. Gerbrandyweg 3 2584 CA SCHEVENINGEN Datum: Zaterdag 7 november 2009 Betreft: DANKBETUIGING Kenmerk: 20091107JHKVNLRO Geachte mevrouw Landheer-Roelants, Tijdens mijn laatste bezoek aan mijn postbus in Utrecht op zaterdag 31 oktober jongstleden trof ik uw aangehechte brief aan d.d. 23 september 2009. Ik moet u bekennen dat u mij een slag voor bent. Ik had deze nieuwe situatie vóór de eerstvolgende vergadering willen bespreken met uw nieuwe voorzitter De Savornin Lohman. Ik citeer uw brief:

Kort na de laatst gehouden jaarvergadering, op I jull 2009 te Alkmaar, werden wij erop attent gemaakt dat u niet zou beantwoorden aan de voorwaarden voor lidmaatschap van onze Vereniging. Artikel 3.2 van onze Statuten luidt: Tot het lidmaatschap worden uitsluitend toegelaten natuurlijke personen die krachtens een Koninklijk besluit deel uitmaken van een Nederlandse ridderorde of van een Koninklijke huisorde en voor het lidmaatschap zijn uitgenodlgd door het Bestuur. Bij navraag is gebleken dat u niet voldoet aan het eerste deel van de voorwaarde, waaruit voortvloeit dat ook het tweede deel van de voorwaarde niet op u van toepassing kan zijn. Tijdens de laatste bestuursvergadering is uw lidmaatschap aan de orde geweest. De conclusie luidde - helaas voor u - dat wij op basis van bovenstaande artikel u uit ons register van leden zullen moeten uitschrijven

Ik had dat inderdaad tijdens de laatste ledenvergadering al geconstateerd. Men heeft tijdens die vergadering voorgesteld uit genoemd artikel de woorden te schrappen: 'en voor het lidmaatschap zijn uitgenodigd door het Bestuur'. Als enige van de aanwezigen heb ik tegen die wijziging gestemd. Na het aannemen van voorgestelde wijziging heb ik mij daarom van verdere stemming onthouden. U zult dat ongetwijfeld in uw notulen kunnen terugvinden. In deze brief wil ik uw Vereniging hartelijk danken voor de morele steun die ik in de afgelopen dertien jaar heb ondervonden. Mijn relatie met de KVNLRO heeft een aanvang genomen op 29 september 1996 op Paleis Het Loo te Apeldoorn nadat uw voorganger Steurbaut mij de vraag had gesteld of ik van plan was het hele land over te nemen als oprichter van het Instituto Cervantes in de Benelux. Ik dank met name de heren Henk Koning en Drs. B. Woelderink. Laatstgenoemde directeur van het Koninklijk Huisarchief heb ik op 20 maart 2002 het eerste exemplaar in Nederland aangeboden van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES met de originele teksten van mijn brieven die ik Prinses Diana vanaf 28 augustus 1996 heb doen toekomen. Ik leg mij dus bij deze beslissing neer. Aanstaande maandag 9 november 2009 bereik ik de leeftijd van 62 jaar. Ingeval mij in de komende laatste levensfase de eer wordt vergund een onderscheiding te ontvangen, hetzij van Nederlandse, Britse of Spaanse zijde, dan meld ik mij weer graag bij uw Vereniging aan. Uit hetgeen er is besproken tijdens de ledenvergadering van vorig jaar in Arnhem begrijp ik dat er statutair nog heel wat veranderingen mogelijk zijn in deze tijd van een Verenigd Europa. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN P.S. Bij het nalopen van mijn correspondentie heb ik vastgesteld dat ik uw Vereniging een brief heb doen toekomen op 18 september 1998. Ingeval u daarover nog beschikt stel ik het op prijs hiervan een kopie te mogen ontvangen. Bij voorbaat dank. U treft deze brief ook op mijn website aan.

Reactie

betreft: lidmaatschap KVNLRO Geachte heer Van der Heyden, Het doet ons genoegen uit uw brief van 7 NOVEMBER 2009 op te maken dat onze brief om u te laten weten dat wij uw lidmaatschap niet kunnen continueren bij u geen kwade gevoelens veroorzaakt heeft. Met u hopen wij u nog eens - maar dan wel gedecoreerd - als lid te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, A.E.M. Landheer-Roelants, secretaris.

WOENSDAG 2 DECEMBER 2009 Ik heb deze reactie buitengewoon op prijs gesteld maar vraag mij af wie er bereid zou kunnen zijn om mij voor een onderscheiding voor te dragen in de BENELUX, SPANJE of het VERENIGD KONINKRIJK.

23 MEI 2010 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN TE LEIDEN TER ATTENTIE VAN JHR. MR. J.P DE SAVORNIN LOHMAN