VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010

Subject: ONDERWIJSDEBAT IN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Date: November 12, 2010 2:00:19 PM GMT+01:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: MARC VAN HOORN Gisteren heb ik na verzending van mijn bericht NIEUWE WERKWIJZE NOODZAKELIJK van 14:00 vanaf 15:25 op POLITIEK 24 het begrotingsdebat gevolgd van de Minister van Onderwijs. Er is gekozen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Transparantie geldt ook voor deze minister. Wij zijn een vlak land zonder pieken volgens haar. Durven wij heilige huisjes af te breken of te herbouwen? Zijn bijvoorbeeld buitenlandse studiereizen noodzakelijk? Het gaat erom dat er wordt geleerd. Is het onderwijs niet te sterk gericht op de zwaktste schakel en wordt er niet te weinig aandacht geschonken aan de sterkste schakel? Wat houdt ons tegen om heilige huisjes af te breken en out of the box te denken? Als er een wil is... Deze minister zegt open te staan voor alle vernieuwingen. Een breed scala van maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Zij noemt er tien. Hoe zit het met het Spaans? En hoe wordt dat gestructureerd van basisschool tot universiteit? En hoe wordt dan de aansluiting op de arbeidsmarkt? Daar zijn voor mij geen pretreisjes naar Spanje of Argentinië voor nodig voor iedereen. Een delegatie van enkele deskundige hispanisten lijkt mij al voldoende om nadien de nieuwe generatie te motiveren tot voortzetting van het beleid. De lat omhoog. Terug naar de kern. Een enthousiaste inleiding van een enthousiaste minister .

De eerste reactie kwam van BORIS VAN DER HAM. De minister wil gericht gaan investeren. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook een kwestie van prioriteiten. VAN DER HAM pleit voor investeren in leraren. Ik vestig daarbij de aandacht op de leden van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND die ik graag bij het beleid van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX betrek. De minister investeert in prestatiebeloning. Wordt het initiatief INSTITUTO CERVANTES BENELUX nu ook beloond? De minister vestigt de aandacht op het lesmateriaal dat door leraren wordt geproduceerd. De Nederlandse docenten Spaans hebben reeds vanaf 1975 een voortrekkersrol vervuld in de ontwikkeling van lesmateriaal en bedrijfseconomisch heb ik daarom gepleit voor een speciale uitgeverij CERVANTES EDITIONS zoals ik dat in mijn beleidsplan heb vastgelegd. De markt met Spaanse leermiddelen raakt verzadigd. Ik heb in La Coruña de presentatie gezien van vier Spaanse uitgeverijen. De kwaliteit en de technische hulpmiddelen die zijn gepresenteerd had ik bij het begin van het Frans-Spaans Instituut - dat in 1979 de voorbode was van het INSTITUTO CERVANTES - niet kunnen bevroeden. Ik wil er in dit verband nog eens de aandacht op vestigen dat ik daartoe in 1980 de eerste contacten heb gelegd met een instituut in Madrid en vakdidactici als Dr Cees van Esch in Nijmegen en Dr Peter Slagter op dat punt inmiddels internationale faam hebben verworven. De heer Elias pleit ervoor dat er in de Tweede Kamer Nederlands wordt gesproken. Daar is geen woord Spaans bij. Maar dat neemt niet weg dat het Spaans een belangrijke taal is. Zeker nu de heer Zapatero de plaats van onze Minister-President heeft overgenomen in de G20. De vraag is immers welk land over de gezondste economie beschikt. Spanje of Nederland? Feit is wel dat de heer Zapatero uiteraard gemakkelijker communiceerdt met een presidente als Cristina Kirchner van Argentinië dan een Nederlandse Minister-President. Maar ik ben vorig jaar niet voor niets ­ op eigen kosten (vooralsnog) ­ naar Buenos Aires en El Calafate in Patagonië geweest. Het resultaat telt volgens de minister. Ik heb nooit anders betoogd. Mevrouw Ferrier nam ook deel aan het debat. Dat doet mij deugd. Zij heeft immers evenals ondergetekende Spaanse taal- en letterkunde gestudeerd. De minister spreekt over DE KONINKLIJKE ROUTE. Ik vraag mij af of zij hiermee hetzelfde bedoelt als ondergetekende of dat het een afgeleide is van de KEIZERLIJKE WEG. 16:00 Mevrouw Ferrier aan het woord. Het onderwerp is het VMBO-T. De minister besteedt thans ook aandacht aan het onderwijs aan hoogbegaafden. In dit verband hebben mijn kinderen een goede route doorlopen. Maar dat lag dan wel aan hun ouders die hen voortdurend gevoed hebben met zoveel mogelijk intellectueel voer. Hun vader werd in mei 1993 in een kliniek ondergebracht met een i.q. van 133. En de inhaalslag moet ik nu op 63-jarige leeftijd nog maken. Anders zit er voor mij over twee jaar geen redelijke pensioenvoorziening meer in ondanks mijn veertigjarige inspanning voor de verbetering van het intellectuele en economische niveau van de bewoners van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Van basissschool tot wereldwijde Nederlands-Spaanse organisatie. LEVENSLANG LEREN is voor de minister een belangrijk thema. Dat doet mij deugd. Daarin heb ik ook een voortrekkersrol vervult vanaf het moment dat ik in 1978 met het Wijchens Taleninstituut ben gestart binnen het kader van de toendertijd genoemde "education permanente". Onze minister was toen al zestien jaar. Dus dat zal zij zich nog wel kunnen herinneren. Het Spaans was toen ook nog een ondergeschoven kindje. Ik waardeer de uitgesproken beleidsvoornemens op het gebied van samenwerking met politie en bedrijfsleven. Dat sluit volledig aan bij het beleid waarmee ik in mei 1993 een aanvang heb gemaakt en dat mij toendertijd bijna het leven heeft gekost. In dit verband was die opname in het Sint Radboudziekenhuis geen slechte keus van de toenmalige directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst. Ook haar opmerkingen over de gesprekken met werkgevers en werknemers passen bij mijn visie op een INTEGRALE AANPAK. De minister spreekt over een bundeling van leerwegen en betrekt daar ook de volwasseneneducatie bij. In dit verband pleit ik natuurlijk ook voor een aansluiting van de reguliere leerwegen op het aanbod dat in Nederland vanuit CERVANTES STUDIECENTRA wordt aangeboden en waarvan ik de kwaliteitscontrole overlaat aan mijn collega's uit Madrid. Zij spreekt ook over de O&O-fondsen en investeringen vanuit het bedrijfsleven. En daar zit nu precies de link van mijn beleidsplan met de activiteiten van de Baak. Ik verwacht van Harry Starren daarom nu ook een goed voorstel. Boris van der Ham spreekt over de wijze waarop eventueel bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd. Dit echter in verband met MBO-instellingen. Ook binnen die instellingen ben ik benieuwd welke Spaanstalige onderwijsvoorzieningen daar zijn gecreëerd. Nog steeds ben ik van mening dat de enquête die ik in 1994 aan het toenmalige VSOS-bestuur heb voorgelegd nu meer dan ooit actueel is geworden. Dat is ook de reden dat ik een kantoor wil op het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX, zodat daar nieuw beleid kan worden ontwikkeld als voortzetting van hetgeen ik vanaf 1977 naar voren heb gebracht. 16:50 Het doet mij deugd dat binnen het kader van het zogenaamde "out of the box denken" de regio Arnhem-Nijmegen is genoemd. Deze regio is ook een onderwijsregio. Een studentenregio met vele vormen van onderwijs. Van basisschool via Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) tot Radboud Universiteit. 17:00 Wederom Kathleen Ferrier aan het woord. Zij is zeer betrokken bij het onderwijs en vestigt de aandacht op de PABO. Daar is mijn carrière ook begonnen. - De omzetting van kweekschool in Pedagogische Academie komt echter ook - samen met mijn toenmalige collega's van de Unie van Studerenden aan Opleidingsinstituten voor Onderwijzend Personeel (USOOP) ­ uit mijn koker. Op die PETER KANIS KWEEKSCHOOL is ook mijn studie van het Spaans begonnen. Mijn docent Rademaker was daar toen de grote gangmaker. Ook mijn docent Maatschappijontwikkeling heeft mij de mogelijkheid geboden om een studie te maken van het stierengevecht. De docent cultuur, de heer Van Twaalfhoven, heeft mij een studie over El Greco laten doen waarvoor ik persoonlijk naar Gent, Madrid, Toledo en El Escorial ben geweest en mijn docent Nederlands, de heer Peeters heeft mij de studie over de jeugduitgaven van de Don Quijote laten uitvoeren. Dat was in de periode 1968/1969. Dus meer dan veertig jaar geleden. Dat is de rode draad binnen mijn loopbaan en die draad wil ik voortzetten. Bij voorkeur vanuit een eigen kantoor in de residentie. Het ministerie van OCW bevindt zich tegenwoordig niet meer in Zoetermeer, maar heeft een prachtige lokatie in de directe omgeving van het station Den Haag Centraal. Daar ligt voor mij nog steeds mijn roeping. Dat heeft Marc van Hoorn al geconstateerd tijdens ons bezoek aan Amsterdam. De onmiddellijke nabijheid van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, de Sociaal Economische Raad en het hoofdgebouw van het VNO-NCW in de Malietoren. Ik ben van mening dat daar mijn plaats is en niet in het minst ten gevolge van hetgeen ik op de Baak/Nieuw Elan heb opgedaan. Minister Marja van Bijsterveldt hield een lofrede op de democratische rechtsstaat. Dat past exact in onze visie die ik reeds op 18 september 1996 en 19 september 1996 tot uitdrukking heb gebracht. In de periode 1 december 1994 tot 1 december 1996 is mij volledige rust voorgeschreven geweest door de direct met het Koninklijk Huis verbonden autoriteiten. Hoewel ik betreur dat ik in die tijd mij uitsluitend op cursistniveau heb moeten begeven blijkt achteraf bezien dat het een goede keus is geweest van mijn vrienden van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Zij hebben hierdoor zichzelf gedurende twee jaar bovendien de mogelijkheid geboden om hun eigen problemen op te lossen zonder interventie van mijn kant. De astroloog heeft mij gisteren geadviseerd niet naar perfectie te streven. Dat is op zich een moeilijk op te volgen advies voor mij. Ik heb de afgelopen dagen mijn berichtgeving aan de heer Breuker in Groningen in de jaren 1993 en 1994 nog eens kritisch doorgenomen. Het is een enorm dossier geworden en het heeft mij erg veel geld en energie gekost, maar het is wel belangrijk dat ik die gedachten uit die tijd heb vastgelegd en ook op het hoogste vetrouwelijk niveau heb doorgecommuniceerd. Met name in verband met dat toendertijd beoogde doel: HANDHAVING VAN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT. Het betoog van deze nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij buitengewoon aangesproken. Ik citeer daarom ook enkele passages uit haar slotwoorden. Los van die woorden die wij als onderwijskrachten al in de zestiger en zeventiger jaren hebben uitgesproken:

"Ambitie, de lat omhoog, resultaten, maatwerk. Van begaanbare of platgetreden paden af durven lopen. Niets bepaalt de kwaliteit van het onderwijs zo sterk als het vakmanschap van docenten. Daarom zetten we het Actieplan Leerkracht voort. Daarom brengen wij onderwijsgevers beter in positie, stellen wij hogere eisen aan vakmanschap en willen wij betere inzet en talent belonen, etc. etc."

Ik heb ook geluisterd naar staatssecretaris Zijlstra. Hij legt veel nadruk op de ontwikkeling van de kwaliteit van leraren. In het artikel DE VERLOOFDE VAN DIANA sta ik beschreven als "succesvolle Nederlandse zakenman". Ik heb mij daarbij steeds afgevraagd wat de redactie van HET PAROOL daar toendertijd mee heeft bedoeld. Ik ben van huis uit een onderwijsman en heb vanaf het begin van het Frans-Spaans Instituut in 1979 veel energie gstoken in de begeleiding van mijn docenten. Ik ging hun lessen bijwonen en na afloop van de les hun lessen bespreken zoals ik dat ook deed met mijn "kwekelingen" en hospitanten toen ik onderwijzer was. Ook waren de docentenbesprekingen waar dan ook in den lande van groot belang voor mij en voor mijn organisatie. Want het zijn altijd de leraren geweest die mijn cursisten moesten motiveren. De heer Zijlstra spreekt over de prestatiebeloning voor docenten. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Ik ben het eens met zijn streven naar excellent leraarschap. In dit verband betreur ik het nu nog steeds dat ik in juni 1987 aan mevrouw MIEKE DE BRUIN uit Driebergen-Rijsenburg de koffer met computerschijven heb moeten overdragen met een bestand van meer dan tweeduizend hooggekwalificeerde leraren. Wie weet hoe deze mensen zijn behandeld. Daarom is het goed dat ik die verslaglegging van 1994 tot en met 1996 nog eens goed bewerk en de lijntjes doortrek in de richting van het ideaalbeeld zoals ik dat van onze organisatie heb gevormd in de loop van de decennia. Lerarenopleidingen zijn volgens Halbe Zijlstra hun tijd vooruit. Daarom hecht ik er ook aan om volledig in beeld te hebben welke lerarenopleidingen in de Spaanse taal wij hebben en zoals ik mevrouw Van Bijsterveldt in mijn brief van 14 oktober 2010 al heb verzocht op haar departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met haar collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.

Ik ben ook gelukkig met zijn opmerking dat er in het onderwijs meer aandacht geschonken dient te worden aan de geschiedenis van dit land. In dit verband ben ik er blij mee dat ik Minister-President Rutte mijn volledige dossier op CD beschikbaar heb gesteld en dit materiaal ook als basismateriaal kan worden gebruikt bij het aanbrengen van een historisch besef van de Nederlandse jeugd. Ik vind het wel bezwaarlijk dat er jonge meisjes in de Tweede Kamer worden toegelaten die de mening ventileren dat de leraar het in zijn klas voor het zeggen krijgt. Daarom ben ik eruit gestapt om mijn horizon buiten het klaslokaal te verruimen. Tijdens het debat is er regelmatig gesproken over PRIMAIR PROCES. Dit begrip is vermeld in PRIMAIR PROCES. Het doet mij deugd dat hieraan THANS aandacht wordt besteed. Dit komt exact overeen met de voorstellen die ik in mijn brief van 14 oktober 2010 aan de Minister heb gedaan. Ik heb genoten van het optreden van Marja van Bijsterveldt. Het heeft mij ook aan dat van jou in het Aristo Zalencentrum doen denken Liesbeth. Eindelijk weer eens een echte geestverwant op ons eigen niveau. Volkomen realistisch. Bij een bespreking van een motie van Boris van der Ham is er verwezen naar de SLO. Dat is de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Hiermee heb ik al een binding sinds de tijd dat ik onderwijzer was en daar heb gesolliciteerd en een gesprek heb gevoerd in het toekomstige HOTEL CERVANTES in Utrecht. Samen met de heer Dirk Tuin. De SLO in Enschede heeft in de jaren zeventig de eerste leergang SPAANS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS ontwikkeld. Hierbij herinner ik mij de naam WILLIBRORD LOHMAN. Dirk is steeds een goede collega van mij gebleven en ik heb de Ministers van Binnenlandse en Economische Zaken zelfs in 1996 in mijn brief 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN verzocht deze medewerker van de SLO te benoemen tot directeur van de Stichting Cervantes Benelux op grond van de toendertijd vigerende statuten. Met de behandeling van deze motie heeft de Minister haar beantwoording in de tweede termijn beëindigd. Ik heb de gehele zitting op de harde schijf vastgelegd. De uitzending werd beëindigd met vele in mijn beleidsplan vermelde beleidsfunctionarissen op de fiets. Alleen mis ik Dehaene nog. Het standbeeld van MICHIEL DE RUYTER is gisteren ter restauratie aangekomen in VORDEN (Volgens TV Gelderland).

Sint Nicolaas komt dit jaar aan in HARDERWIJK. Mijn voormalige cursusplaats 384. Het lijkt mij goed dat de Sint daar de eerste vestiging opent van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in de Rijksscholengemeenschap van die stad. Wat mij betreft is JAN VAN DELDEN daarbij dan ook van harte welkom. Kronenburg is het grootste winkelcentrum van Arnhem. Die Kroon is dus nog steeds een gemeenschappelijk bezit. TV Gelderland heeft het idee overgenomen dat ik op 22 augustus 1998 aan Rik Felderhof heb voorgesteld in 22 AUGUSTUS 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF. De horoscoop MAAGD: U mag tevreden zijn. Bovendien bent u fit en beschikt u over genoeg uithoudingsvermogen. In weerwil van tegenwind kunt u nu hoog scoren. Kansen en een voorstel uit ongewone hoek zijn het overwegen waard en kunnen geld opbrengen. SCHORPIOEN: Emotioneel bent u in evenwicht. Zorg dat uw bureau leeg is als u vanmiddag naar huis gaat. Handel geldzaken bij voorkeur persoonlijk af. Sta anderen pas bij als eigen taken volbracht zijn. Blijf vanavond thuis. Dit doet mij denken aan "die goede oude tijd". Ik was eigenlijk van plan om vanavond naar LUCAYA te gaan. Maar zoals ik je al eerder heb laten weten hecht ik veel waarde aan de woorden van de astroloog gezien het gebeurde op 31 SEPTEMBER 2010. Voor de goede orde hierbij nog eens het proces verbaal terzake.

Ik heb de indruk dat HET NET WERKT. Uit Spanje ontvang ik nu Spaanstalige informatie. Ze hebben CERVANTES.NU klaarblijkelijk ontdekt. Ik ben nu benieuwd wie er nog meer een emailadres hebben op deze domeinnaam. Te beginnen bij CLAUDINE@CERVANTES.NU. En vanzelfsprekend ben ik ook benieuwd naar het complete ORGANISATIEPLAATJE van INSTITUTO CERVANTES NBLEW. 9:45 Het was een goed advies van de astroloog. Vanmorgen werd er al om 8:18 uur gebeld op mijn mobiele telefoon. Het was een medewerker van KLOKBOUW uit Weurt. Hij belde vanuit Sint Anthonis en was al om 9:00 hier om een lekkage in de logeerkamer aan te pakken. Gisteren is hij hier ook geweest en ik heb hem zo enkele verhalen verteld uit de eerste week van augustus 1996. Ook gistermiddag waren er twee heren van KLOKBOUW om de lekkages hier in ogenschouw te nemen. Automatisch zagen zij dus ook de groepsfoto aan de muur van onze collega's Beatrix, Willem-Alexander, Máxima, Pieter, Margriet, Juan Carlos en Sofía. Ook hebben zij de potloodtekening van Diana gezien hier in de hal. Dat verhaal kan ik nu dus niet meer geheim houden. Ik ben nu weer begonnen met het bewerken van mijn BRIEVEN AAN BREUKER vanaf 12 JULI 1994. Het blijft belangrijk om de feitelijke geschiedenis onder ogen te houden. Dat geldt zowel voor de Tachtigjarige Oorlog als voor de geschiedenis vanaf 1992. In dat verband had Halbe Zijlstra gisteravond een boeiend betoog in de Tweede Kamer. Hij is van mening dat de Nederlandse jeugd vooral meer te weten moet komen over de totstandkoming van de parlementaire democratie in Nederland. En dat is exact de achterliggende gedachte van mijn complete CERVANTESPLAN. Zowel in de BENELUX als in SPANJE en de rest van de Spaanstalige wereld met Juan Carlos als de grote roerganger. De CD met het bijgewerkte beleidsplan stuur ik evenals vorige week bij voorkeur weer op zondag naar het hoofdkantoor van CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY in Buitenkaag. Ik denk dat deze berichtgeving via het internet al voldoende informatie bevat om het ontwikkelingsproces gaande te houden. Ik werd eergisteravond gebeld door de oudste zus van mijn overleden moeder. Zij heeft gistteren de eerbiedwaardige leeftijd van 94 jaar bereikt en haar stem klonk nog als die van een jongedame. Als ik zo oud kan worden als zij, dan heb ik nog minstens dertig jaar voor de boeg. Dat geeft weer nieuwe hoop voor de toekomst. De FAMILIE VAN DEN BROEK is een sterk geslacht. Dat geldt ook voor de VAN DER HEYDENS. Een van mijn oudtantes, zus van mijn grootvader, is op een paar dagen na honderd jaar geworden. Daar houd ik mij aan vast en ga daarom verder met de ingezette koers. Dat betekent ook dat mij per 1 januari 2011 ook nog een contract kan worden aangeboden tot mijn zeventigste jaar. Evenals dat met Bert Hortensius is gebeurd. Henk Koning is ook tot zijn zeventigste jaar voorzitter gebleven van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN. Onderstaand bericht ontving ik gisteren uit Spanje. Het mes snijdt nu aan twee kanten. Begin forwarded message: From: "Flamenco desde Córdoba" Date: November 11, 2010 9:24:13 PM GMT+01:00 Subject: Nuevo mensaje A quien pueda interesar, Como ya venimos haciendo en los últimos años en muchos países también durante 2010 hemos tenido el gusto y placer de llevar nuestro espectáculo de flamenco a los siguientes lugares: CROACIA, NAMIBIA, MAURITANIA y GABON Gracias a las embajadas españolas y las oficinas técnicas de cooperación hemos podido realizar estos inolvidables conciertos que han sido éxitos cargados de magia y con ese espíritu andaluz que derrochan nuestros artistas de flamenco. Todas las embajadas quedaron plenamente satisfechas con los conciertos realizados por nuestros artistas y presumimos de unas cartas de recomendación por parte de los consejeros de cultura, las cuales nos honran y que con mucho gusto adjunto a esta carta. EL Macareno goza de una intachable reputación a nivel nacional e internacional. Bajo www.dolobores.net encontrara mas información y algunos temas en Audio. La formacion del grupo es muy especial porque al llevar Baile, Cante, Bajo, Guitarra solista y Percusión (Cajón) las posibilidades del concierto son autenticamente flamenco al 100% y ademas permite a los artistas ampliar la variedad de ritmos y melodias. El publico disfruta de toda la amplia varieda que ofrece el flamenco Nos sentiríamos muy afortunados si en alguna ocasión le agrada la idea de contar con nuestro espectáculo de flamenco para algún evento que requiera una representación digna y de gran calidad artística para representar a nuestro país. Reciban nuestro más cordial saludo desde España

DOLOBORES
FLAMENCO DE CORDOBA