De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Mevrouw MARJA VAN BIJSTERVELDT

PRINSJESDAG 2011

Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHOCW Geachte Mevrouw Van Bijsterveldt, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP als opvolger van RONALD PLASTERK. Met zo'n jonge minister heb ik nog nooit te maken gehad. U zou een leerling van mij kunnen zijn uit de tijd dat ik van 1970 tot en met 1979 als onderwijzer voor de klas stond. Maar de jeugd heeft de toekomst en ik wens u dan ook veel succes in de komende kabinetsperiode. Tegelijkertijd wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te verzoeken op uw departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als DOEL EN TAKEN een INVENTARISATIE te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met uw collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Sinds mijn depot van het HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES voor opleidingen, trainingen en cursussen bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom, voorheen Benelux Merkenbureau, heb ik mij ingezet voor het creëren van werkgelegenheid voor Nederlandstalige afgestudeerde hispanisten en hun studenten/leerlingen. In dit verband acht ik het van belang u in kennis te stellen van de correspondentie die ik terzake reeds met uw departement heb gevoerd vanaf 1993, t.w. 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEISSECTOREN, JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 5 JUNI 1996 UW BRIEF VO/TAB-96011849 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VOOR DEZE MEVROUW M. NIJDAM-BROUWER, 17 JUNI 1996 UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 28 JULI 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN STAATSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENCHAPPEN, 5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER RONALD PLASTERK VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Hierop heeft de heer PLASTERK mij op 4 APRIL 2007 een sympathieke brief doen toekomen met de tekst:

Den Haag 4 APRIL 2007 Ons kenmerk BOA/2007/M228 UW BRIEF VAN 23 FEBRUARI 2007 Onderwerp Dankzegging felicitatie. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw felicitatie die u mij stuurde ter gelegenheid van mijn benoeming tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ervaar uw felicitatie als een belangrijke ondersteuning van mijn beslissing om deze eervolle functie te aanvaarden. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen waar te maken dat u en vele anderen in mij stellen. Met vriendelijke groeten, De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Dr. Ronald H.A. Plasterk.

Van een voorgenomen onderhoud is het er nadien niet meer van gekomen. Wij dienen deze draad dus weer samen op pakken. Daarom breng ik u ook in kennis van de inspanningen die ik heb verricht om het Spaans als regulier examenvak binnen het Nederlandse onderwijsbestel in te voeren. Mijn handelsmerk Instituto Cervantes heeft daarbij goede diensten verleend ten tijde van mijn bestuurslidmaatschap van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, thans VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND in de jaren 1994 en 1995. Na mij uit dit bestuur te hebben teruggetrokken om eventuele vermeende belangenverstrengeling te voorkomen heb ik vervolgens de goede band met mijn hispanistische collega's gehandhaafd en met hen de volgende correspondentie gevoerd: 30 APRIL 1995 BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL INZAKE HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 30 MEI 1995 BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL VOOR DEZE MEVROUW DRS. M.F. WOUTERS-DUN TE BECKUM, NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 22 NOVEMBER 1996 JOUW BRIEF TER ATTENTIE VAN MEVROUW HELMA DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 16 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE HEER DAGO DE WERD VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 7 JANUARI 1999 VERHUIZING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 7 FEBRUARI 2001 GRAN HERMANO TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 25 MAART 2004 JAARVERGADERING VDSN 2004 TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS, 8 JULI 2004 THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 12 AUGUSTUS 2004 H&H AAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 14 SEPTEMBER 2004 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 29 MAART 2005 EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 4 JANUARI 2006 HELICOPTERVIEW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 24 MAART 2007 BERICHT VAN VERHINDERING AAN DE CONTACTPERSOON VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 5 JUNI 2007 CERVANTESFEEST TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 16 MAART 2010 JAARVERGADERING VDSN 2010 TER ATTENTIE VAN MARJO EURLINGS en 30 MAART 2010 EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS. Uit het voorgaande kunt u opmaken dat ik vanaf 2001 op uitnodiging van mede-VSOS-oprichtster MEVROUW DRS LEONTINE FREEVE DE VRIJER lid ben geworden van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Dit gaf mij de gelegenheid de afgelopen tien jaar mijn beleidsplan aan mijn Spaanse collega's duidelijk te maken. Binnen dit verenigingsverband heb ik deelgenomen aan congressen en colloqiua in CÁCERES (2001), MOSKOU (2002), LORCA (2002), ALCALÁ DE HENARES (2003), SEGOVIA EN SALAMANCA (2004), VALLADOLID (2005), PARIJS MEI 2006, MÁLAGA (2006), SANTANDER (2007), MADRID (2008), BUENOS AIRES (2009), ESTEPONA (2009) en LA CORUÑA (2010). Uit deze organisatie is de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL voortgekomen als wereldwijde overkoepelende organisatie van landelijke verenigingen van docenten Spaans. Ook aan de congressen van deze organisatie heb ik deelgenomen in TOLEDO (2005), GRANADA (2007) en CÁDIZ (2009). Het volgende congres in 2011 is alweer in voorbereiding in SANTIAGO DECOMPOSTELA. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik hoop van ganser harte dat u aan dit beleid een succesvol vervolg zult geven. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud. Tot op heden heb ik al deze initiatieven UIT PRIVÉMIDDELEN GEFINANCIERD. Ik stel het echter wel op prijs dat hier vanaf heden een tegemoetkoming van regeringswege tegenover komt te staan.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.

1 NOVEMBER 2010 Onderstaande ontvangstbevestiging d.d. 28 OKTOBER 2010 ontvangen.

2 NOVEMBER 2010 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP