J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Korps Landelijke Politiediensten. Divisie CRI t.a.v. de Kasbeheerder. De weledele Heer Hansen. Postbus 3016. 2700 KX ZOETERMEER. Nijmegen, 23 juli 1995. Betreft: mijn aangetekende brief aan u d.d. 23 juni 1995 en uw telefonische reactie. Geachte heer Hansen, Met referte aan bovenvermelde brief bevestig ik uw telefonische mededeling van 11 juli jl. dat u mij met een collega van de politie Gelderland-Zuid op 18 juli jl. zou bezoeken, alsmede de ontvangst van uw bericht op mijn antwoordapparaat dat dit bezoek niet kon doorgaan, doordat u verkeerd in uw agenda had gekeken. Het verheugt mij echter dat u heeft toegezegd nog van u te zullen laten horen. M.b.t. faktuur 001 kan ik u mededelen dat thans overleg met de ING-bank heeft plaatsgevonden. Een rekeningnummer kan voor de stichting worden geopend nadat een kandidaat-lid heeft toegezegd tot het stichtingsbestuur te kunnen en willen toetreden. Daartoe bestudeert hij thans de notulen van de bestuursvergaderingen in de periode september 1992-april 1993. Vanaf april 1993 tot december 1994 ben ik ondergedoken geweest. Ik hoop de activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux thans met ondersteuning van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven nieuw leven in te kunnen blazen. Wellicht kunt u mijn operaties Spider en Heidebezem, waarvan alle informatie bij de politie Gelderland-Zuid berust, schriftelijk accorderen op basis van bij politie en justitie beschikbare aanvullende gegevens. Nadien kan dan overeenstemming worden bereikt over het aan de stichting toekomende bedrag, dat zal worden aangewend ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlandstalige, afgestudeerde hispanisten. Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. Oprichter Stichting Cervantes Benelux.

15 NOVEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN