J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Telefoon 080-447203. Fax 080-447203. TELEFAX Bestemd voor : Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer M.Ph. van Sint Truiden. Telefaxnummer: 020-6612827. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: 3011884. Afzender: J.L. van der Heijden. Telefaxnummer afzender: 080-447203. Telefoonnummer afzender: 080-447203. Datum: 5 augustus 1992. Aantal pagina's: 5. Geachte heer Van Sint Truiden. Hartelijk dank voor uw fax van gisteren, waaronder uw nieuwe versie van de conceptstatuten.Ik heb hierbij nog de volgende opmerkingen.

1. De dagelijkse leiding van de stichting zal niet worden gevoerd door een dagelijks bestuur, maar door een directie. Daartoe verzoek ik u Artikel 8 te vervangen door:

"Directie en dagelijkse leiding
Artikel 8.
1. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de door het bestuur aan te stellen directie, bestaande uit een directeur en eventuele medewerkers. Directielidmaatschap en bestuurslidmaatschap kunnen in één persoon zijn verenigd. Aanstelling geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst. De directie verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort.
2. De bevoegdheden van de directie worden vastgelegd in een door bestuur en directie overeen te komen delegatiebesluit.
3. De directie stelt zonodig een of meerdere bureaumedewerkers of buitendienstmedewerkers aan, eveneens op basis van een arbeidsovereenkomst."
2. Het concept van het onder sub 2 genoemde delegatiebesluit gaat hierbij.
3. Verdere aanpassingen:
a. Art. 1 sub 2 gaarne toevoegen als handelsnaam: "Instituut Cervantes"
b. Art. 4 toevoegen: "7. De penningmeester neemt in overleg met de directie jaarlijks een bedrag op in de begroting ten behoeve van directieactiviteiten en dagelijkse uitgaven."
c. Art. 10 sub 2 wijzigen in: "De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan de directie". In Art. 10 sub 3 "het dagelijks bestuur" wijzigen in "de directie".
d. Art. 11 sub 1, 12 sub 1 en 13 sub 1 "Het bestuur kan" wijzigen in "De directie kan in overleg met het bestuur".
4. Ik beschik op dit moment niet over de voornamen van de heer Veltman. De heer Veltman is tot en met 22 augustus op vakantie.
Ik vertrouw erop dat u deze aanpassingen nog voor morgen kunt doorvoeren. Bij voorbaat mijn dank. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

 

5 AUGUSTUS 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (3)