Datum: 6 januari 2001. Betreft: NIEUWE START Kenmerk: JH/HdK20010106

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zondag 31 december 2000. Estimado Amigo, Om 18.28 ontving ik op mijn GSM het volgende bericht: Gelukkig Nieuwjaar. Afz: 09062021185 (250cpg) www.bestewensen.net AFZENDER 09062021191 SERV. CENTER Aan het landennummer te zien is het bericht afkomstig uit Zwitserland. Ik heb daar slechts één contact, t.w. Christina Messer. Christina heb ik in 1992 bij don Quijote in Salamanca leren kennen.

Nadien heb ik een uitvoerige briefwisseling met haar gevoerd. Aangezien Liesbeth regelmatig in deze brieven is vermeld heb ik haar die hele correspondentie doen toekomen op CD. Puur uit fatsoensoverwegingen. Ik ben immers van mening dat iemand exact dient te weten wat er over hem of haar wordt en is gezegd. Openheid derhalve. Vandaag heb ik ook mijn brieven aan Wim Kok, Gerrit Zalm en Annemarie Jorritsma geschreven en - tezamen met Gran Hermano op CD gezet. De versie ten behoeve van onze Minister van Financiën is nog het meest volledig. Het bezoek aan de sauna Lingestroom (correctie 3 oktober 2005: De Lingetuin) was buitengewoon plezierig. Na lange tijd heb ik weer eens met Gerbine van de Veerdonk van gedachten kunnen wisselen. Ook sprak ik met een Amerikaanse chiropracticus uit Oosterbeek. Hij leek veel op mijn voormalige collega David Bloch, die in 1979 in Zutphen de rechterhand was van Paul W. Karis als manager van het Institute of English Studies. De man noemde zich Michael Blackman, hetgeen mij automatisch aan Zwarte Piet deed denken, maar hij leek als twee druppels water op David, die hij, naar eigen zeggen, wel bleek te kennen. Het beeld kwam bij mij op van de tweelingbroers in The Bold and the Beautiful op dit moment. David Bloch heeft tot in mijn Nieuw Elan-periode een relatie gehad met mijn collega LEONORE THOLEN, thans Heeringa.

Zij is door Joop Tegels tot projectleidster benoemd nadat haar relatie met David was bëindigd. De laatste keer dat ik David Bloch heb gezien was ten tijde van de laatste parlementsverkiezingen. Hij heeft toen via de televisie de heer Jaap de Hoop Scheffer een cursus presentatietechniek aangeboden na diens uitspraak van 18 SEPTEMBER 1998 GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN. Vandaar dat ik Davids zwarte sokken nog wel eens draag, die ik ooit van Leonore heb gekregen.

Maandag 1 januari 2001
Het nieuwe millennium heeft nu pas écht een aanvang genomen. Traditiegetrouw maakte het Nieuwjaarsconcert uit Wenen nu ook weer deel uit van de eerste dag van het nieuwe jaar. Aardig waren de beelden van de oude stoomlocomotieven van de Österreichische Bundesbahn met de rood-witte vlag en de afbeelding van de Keizeradelaar. Men heeft in Oostenrijk dus goed begrepen dat de adel inmiddels haar plaats aan het heroveren is in de geschiedenis van dit werelddeel. Ook heb ik mijn studie over GASPAR VAN DER HEYDEN wederom opgevat. Uit het boek van Van Lennep blijkt goed hoezeer de geschiedvervalsing terzake al in de zestiende eeuw een aanvang heeft genomen. Zo blijkt op een gegeven moment al het werk van Gaspar aan de heer Petrus Dathenus te zijn toegeschreven. Het zou je maar overkomen, je hele leven lang inzetten voor het belang van het Vaderland en vervolgens geheel te worden ontkend. Hij is de auteur geweest van de zogenaamde Heidelbergse Catechismus, het basiswerk van de latere Nederlandse Staatsgodsdienst. Ik citeer:

Twee exemplaren van deze Catechismus-uitgave liggen vóór mij; het eene, een klein boekje in octavo, draagt tot titel:

CATECHISMUS
OFTE ONDERWYSINGHE INDE CHRISTELYCKE RELIGIE, WELCKE INDEN GHEREFORMEERDEN EUANGELISCHEN KERCKE ENDE SCHOLEN DER NEDERLANDEN GHELEERT ENDE GHEOEFENT WERT
Mitsgaders de Christelijcke Ceremonien ende Ghebeden.
Met neersticheyt ouersien ende ghecorrigeert door
GASPARUM VAN DER HEYDEN

(Vignet.)
t' Hantwerpen,
By NICLAES SOOLMANS op onse Vrouwen Kerchof
inden gulden Leeu, 1580.
Met gratie ende Priuilegie.

Het vignet stelt een staanden, gekroonden leeuw voor, met eene zuil tusschen de voorpooten, waarop deze woorden: "Ingenio superatur."
Het andere exemplaar, van het zelfde formaat als het eerste, is gebonden achter de Psalmen van MARNIX. Het is eveneens in 1580 te Antwerpen gedrukt, doch:
Bij GIELIS VAN DEN RADE, op 't Vleminxvelt in den gulden Rinck.

Het vignet van den drukker ontbreekt; (dit staat op het titelblad: van de Psalmuitgave) doch in plaats daarvan vinden wij den volgenden tekst:
MARC. 8.
38. Wie hem mijns ende mijnder woorden sal gheschaemt hebben, in dit ouerspelighe ende sondich geslachte: diens sal hem de Sone des menschen oock schamen, als hij comen sal inde heerlijckheyt zijns Vaders, met synen heylighen Enghelen.

Het is duidelijk dat dit een nadruk is van de eerste uitgave; immers wij zien, dat NICOLAAS SOOLMANS en ANDRIES VERSCHOUT, boekdrukkers te Antwerpen en Leiden, van den Koning van Spanje en de Staten van Holland octrooi hebben verkregen voor het drukken en verspreiden van dit boek, zoodat dan ook achter de uitgave van VAN DEN RADE vermeld staat: "met expressen voorgaenden consente van NICOLAAS SOOLMANS ende ANDRIES VERSCHOUT." Uit de voorrede tot dit boekje blijkt ons wat het doel was van VAN DER HEYDEN met deze uitgave. Hij wilde geene andere vertaling geven, maar eenvoudig de drukfouten en onhollandsche woorden die langzamerhand in den Catechismus ingeslopen waren, daaruit trachten te verwijderen. Wanneer wij den tekst van zijne uitgave nagaan, dan zien wij ook dat hij de vertaling van DATHEEN volgt en slechts hier en daar iets verandert. Waar hij van den DATHEENschen tekst afwijkt volgt hij gewoonlijk de Latijnsche uitgave van den Catechismus' gelijk hij ons dan ook in zijne voorrede bericht, dat hij het "boecxken na het Latynsche exemplaer gesuyvert heeft." Zoo bv. in het 18de antwoord, dat hij naar den Latijnschen tekst uitbreidt, die eene letterlijke aanhaling bevat van 1 Cor. 1: 30, en alzoo schrijft: "Onse Heere JESUS Christus, die ons van Gode tot wijsheit, rechtveerdichmakinghe, heylichmakinghe ende tot een volcomen verlossinge geschonken is," terwijl DATHEEN, de Hoogduitsche uitgave volgende, heeft: "die ons tot een volkomen verlossinge ende gerechticheyt geschoncken is." Hetzelfde merken wij op in Antwoord 21, alwaar de verandering van VAN DER HEYDEN, naar den Latijnschen tekst, geene verbetering mag genoemd worden. Deze varianten zouden nog met dergelijken kunnen vermeerderd worden, doch het is niet noodig die hier te vermelden, daar zij elders reeds nauwkeurig zijn opgeteekend. Wij mogen aan deze, door GASPAR VAN DER HEYDEN bezorgde uitgave van den Heidelbergschen Catechismus, ook al levert zij ons voor de kennis der alleroudste drukken van dat leerboek geene bij dragen, onder de merkwaardige edities uit die dagen eene eervolle plaats toekennen. De Catechismus beslaat van bl. 5-48. Evenals in de vorige uitgaven van DATHEEN, zijn de vragen genommerd en de Zondagen en teksten aan den rand aangeteekend. Doch wij zien terstond dat VAN DER HEYDEN er vele teksten bij heeft gevoegd, gelijk hij dan ook in de voorrede vermeldt. Na den Catechismus volgen de "Christelijcke Ceremonien ende Ghebeden."' Zij zijn de volgenden:

1. "Forme om den heylighen DOOP uyt te richten. 3.
2. Corte Forme der belydinghe des Gheloofs, ghestelt na de orden des Catechismi, voor hen die hen tottergemeynten, ende den h. Auontmale JESU CHRISTI begheuen willen.1.
3. Forme om dat Heylighe Auontmael te houden.
4. Forme om de Houwelijcken voor de Ghemeynte CHRISTI te bevestighen."

Dan volgen de "Christelijcke Ghebeden, diemen inden vergaderinghen der gheloovighen, inden Scholen, inden huysen der Christenen, ende elders ghebruyckende is:

1. Een Alghemeyne belydinge der sonden ende ghebedt, des Sondaechs voor de Predicatie, ende op vastende biddaghen.
2. Een Alghemeyne belydinghe der sonden ende ghebedt voor allen noot der Christenheyt. Des Sondaechs na de Predicatie ende op vast ende biddaghen."
3. Een dancksegginghe, ende ander Forme des Ghebets, tsondaechs na de Predicatie.
4. Een opentlijcke bekentenisse der sonden, ende corter Forme des Ghebets voor de Predicatie,
5. Een corte forme des Ghebets na de Predicatie.
6. Een Ghebedt voor de leere des Catechismi,
7. Een Ghebedt na de leere des Catechismi.
8. Een Ghebedt, voor die hen tot der Schoolleeringhe, of eenighe studie begheuen.
9. Ghebedt voor den eten.
10. Gebedt na den eten.
11. Ghebedt voor crancke ende aenghevochten menschen.
12. Dat morghen Ghebedt.
13. Dat auent Ghebedt.
14. Een Christelijck Wacht-ghebedt in Chrijchs-noot, ende andersins te ghebruycken.
15. Sommighe spreucken uyter heyligher Schrift, vermanende den Ouders, hare kinderen Godsalichlijck ende tuchtichlijck op te brenghen.
16. Spreucken uyter h. Schrift, vermanende de kinderen tot ghehoorsaemheyt der Ouderen."

Met een "Register, om lichtelijck te vinden de stucken, die in dit Boecxken begrepen zijn," en "een ander Register van den voornaemsten puncten, die in den Catechismo gheleert werden, na orden des A. B. C etc. ende aenghewesen op de vraghen," wordt het boekje besloten. Habent sua fata libelli: ook deze uitgave van den Catechismus en de Liturgie der Gereformeerde Kerk. In het voorjaar van 1581 werd in de Provinciale Synode van Zuid-Holland ook over de nieuwe Psalmberijming van MARNIX gehandeld. De aanleiding hiertoe was dat BONAVENTURA VULCANIUS, de uitgever van dien Psalmbundel, aan den dichter verlof had gevraagd tot het aanbieden van een exemplaar der pas verschenen eerste uitgave aan de weldra te houden Nationale Synode. MARNIX stond hem dit toe, daar hij wenschte "dat men toch eens eenvoudig wilde beoordeelen, of zijne Psalmen aan de Gemeente nuttigheid zouden aanbrengen, dan niet." Dit was eenigen "boeckdruckers ende vercoopers" ter ooren gekomen, die aan de Provinciale Synode aangaven, "dat in den Generalen Synodo gehandelt soude worden over de aenneminge der psalmboecken, bij den heere van SINT ALDEGONDE overgeset, begeerende daeromme, dat deze Syn. letten wille wat ter eeren Gods en tot opbouwingo Sijner kercken dienen sal (!), oock acht nemen opte schade die den lantsaten daer vut int generael en hun int particulier toecomen soude." Men ziet dat de oppositie tegen deze voortreffelijke Psalmberijming niet alleen van de zijde der kerkelijken gekomen is. De Synode overwoog de zaak en haar besluit was "dat de psalmboecken DATHENI voir desen tijt int gebruik der kercken noch blijven souden." In de handelingen dier vergadering is ons dit haar besluit bewaard met de gronden, die zij daarvoor meende te hebben. Nadat dezen zijn opgesomd, lezen w] het volgende:

"Item is bevonden, dat by den psalmboeck ALDEGOND II gedruckt is een (Catechismus op den name GASPARS VAN DER HEYDEN, en wordt geachtet dat bij een particulier persoon, sonder voirg. beraedt der Kercken, nyet en behoirde gedaen te worden. Daeromme is geadviseert dat GASPAR voirs. daer aff van den Syn. Generael sal vermaent worden ende aldaer rekenschap geven. De redenen zijn deze, dat hy zijnen name nyet en behoirt te gebruycken op sulck werck. ltem, dat hij daer bij stelt stelt de woorden "gecorrigeert," dewelck van de substantie des Catechismus soude connen verstaen worden. Item, dat in de Gebeden, Kort Ondersoek ende anders. veranderinge geschiet is. Dat het oock is tegens het besluyt des Syn. Gen. int 4e cap, art. 2 et 3. 1. Ten leste, gemerckt het privilegie daer achter aen gezet, den anderen Catechismus tacite schijnt suspect te maecken."

De Generale Synode had plaats te Middelburg van 29 Mei tot 21 Juni 1581. Daarin is ook de zaak der nieuwe Psalmberijming ter sprake gekomen. Dat er in haar midden stemmen zijn opgegaan ten gunste van de zooveel voortreffelijker berijming van MARNIX, blijkt uit de merkwaardige omstandigheid dat de Middelburgsche Synode niet als de vroegeren, het gebruik van de Psalmen van DATHEEN met name heeft voorgeschreven. Toch bleef het volk deze laatsten verkiezen, en werden zij nog twee eeuwen gebruikt, hoewel men destijds reeds wist "dat sy niet wel, nochte trouwelyck ouerghesett waren, jae dat veel treffelycke luyden lieten ter predicatie te gaen, so lange als die daer gesonghen werden." Welk oordeel de Synode over den Catechismus van VAN DER HEYDEN velde, zou ons niet bekend zijn, indien hij zelf het ons niet in eenen brief, dien hij den 17den Juni 1581 aan Arnoldus CORNELII, den Praeses der Middelburgsche Synode schreef, gemeld had. "Domine Praeses," zoo lezen wij daar, "ick heb verstaen dat in den Synodo, onder andere voervallen saken, oock gehandelt is van de correcture des catechismi mits wat daeraen cleeft, daerdoor ick oock als PILATUS in den Credo come, so men segt;.... ende dat men my ouer sulcx soude censureeren. Dit dunct mij eene vremde handelinge wesen, iemanden onverhoort verdoemen, ende over de tonge van sovele personen, die tselue oueral mededragen sullen, te laten loopen. Ende eene cleyne danckbaerheyt van sommighen, die dit laten passeeren ende nochtans na dit werck lange verlangt hebben, ende hen daermede behelpen; ick weet oock hoevele dienaers ende andere persoonen, dat mij hierouer bedanckt hebben. Daer is oock noyt niemant geweest, die mij hiervan dminste woert geroert hebben, dattet anders dan wel soude gedaen syn. Daerom en heb ick niet connen onderlaten, v. 1. als mynen ouden collega ende Christelycken broeder te verwittigen, hoet met deser saken gelegen sy," enz.

Onder hetgeen VAN DER HEYDEN verder tot zijne verdediging aanvoert, komen hoogst merkwaardige verklaringen voor. Zoo vinden wij vermeld dat de "correcture" van den Catechismus reeds drie jaren te voren aan DATHEEN was opgedragen. Vermoedelijk heeft dit in de Synode van 1578 plaats gehad, doch vreemd is het, dat in de handelingen dier Vergadering, onder de verschillende opdrachten aldaar vermeld, niets daaromtrent te vinden is. DATHEEN had dit werk echter niet kunnen volbrengen, "dewijle hem velerley voergevallen was," en had daarom reeds sedert lang den wensch uitgesproken dat VAN DER HEYDEN het op zich zou nemen, "gelyck ick oock," zoo voegt deze er bij, "tsijner begeerten anno 65 de kerckenordeninghe eerst gestelt hebbe, om met synen Psalmen gedruct te wesen." Niet onbelangrijk voorwaar is deze mededeeling. Immers wordt, gelijk men weet, DATHEEN steeds genoemd, wanneer men naar den vervaardiger onzer Liturgie vraagt. Zoo schrijft o.a. de Hoogleeraar DOEDES: "Ieder weet dat onze Nederlandsch Hervormde Liturgie, achter onzen hollandschen Heidelb. Catechismus te vinden, het werk is van PETRUS Dathenus, althans in hare oorspronkelijke gedaante, en dat hij bij hare vervaardiging onder anderen gebruik heeft gemaakt van de Paltzische Kerkorde of Liturgie." Uit de zoo even aangehaalde woorden van VAN DER HEYDEN blijkt nu, dat niet Dathenus, maar hij zelf de eigenlijke opsteller der Nederlandsch Hervormde Liturgie is geweest. Hij noemt hier 1565 als het jaar waarin hij "de kerckenordeninghe gestelt heeft," terwijl wij weten dat ook juist in 1566 het eerst de Psalmberijming van DATHEEN, te zamen met zijnen Catechismus en de Liturgie, in het licht verscheen. Wellicht heeft VAN DER HEYDEN, na deze te hebben opgesteld, haar aan DATHEEN ter beoordeeling toegezonden, gelijk hij zegt met deze zijne Catechismus-uitgave ook gedaan te hebben.

Het ziet er dus naar uit dat de heer Dathenus op oneigenlijke gronden met Van der Heydens eer is gaan strijken. Het verhaal is nu nog zeer herkenbaar. Zeker gezien het feit dat wij in Gaspar van der Heydens traditie zijn opgevoed, met al die gebeden elke dag. Mijn vader heeft in zijn tijd die traditie weten te relativeren door te bidden: "Here zegen deze spijzen. Amen. Als er nu eens dieven kwamen. Die hier alle spijzen wegnamen, zaten we hier voor schut met de handen samen. Amen." En zo zij het. Dit verhaal is uiteraard niet uit de lucht komen vallen. Gisteren zag ik ook nog even Lebbis en Jansen op de televisie met het thema De Leugen Regeert. Ik mag aannemen dat Dolf Jansen daar goed over heeft nagedacht na met Van der Heyden geconfronteerd te zijn geweest in de Florin & Firkin te Utrecht. Ook onze goede oude bekende Cees Korvinus kwam gisteravond in beeld. Van zijn collega Piet Doedens uit Utrecht zijn de historische woorden: "Er wordt nergens zo hard gelogen als voor de rechtbank". Vaak gaan er eeuwen overheen vooreer men de erkenning krijgt die men verdient. Zo stelt Van Lennep in zijn boek van 1884: Wij kunnen ons nu tevens voorstellen dat hij, daar hij zelf de steller der Kerkordening van 1566 was, met meer vrijmoedigheid daarin eenige wijzigingen kon brengen, dan indien zij het werk van DATHEEN geweest ware, en mogen ons gelukkig achten dat wij aan VAN DER HEYDEN thans de eere mogen teruggeven, die hij zoo lang aan een ander heeft moeten afstaan. Dit was ook exact de thematiek van mijn brief die ik in februari 1992 aan Liesbeth heb geschreven vanuit een hotelkamer in Parijs. Mijn depot van het handelsmerk Instituto Cervantes had ik overigens in december daaraan voorafgaand met de heer Van Amstel besproken. Dat idee was al op 17 juli 1968 geboren op de Plaza de España in Madrid.

Dinsdag 2 januari 2000

Gisteravond ben ik even wezen 'stappen' op de Waalkade. In het etablissement Le Figaro (Waalboulevard/Kade 19) zag het er gezellig en sfeervol uit. Er bleek enige bedrijvigheid rondom de aldaar aanwezige voorzitter van de Koninklijke Nijmegen Eendracht Combinatie in wording, de heer Hans van Delft.

Uiteraard reden om daar een glas champagne te heffen op die eerste dag van het nieuwe jaar. Ik heb hem en zijn achterban van mijn wederwaardigheden op de hoogte gesteld alsmede van het verslag dat ik jou terzake heb doen toekomen. Tijdens de maaltijd van de familie Van Delft heb ik mij aan de bar tegoed gedaan aan enige zaken die mij niet zijn toegestaan, maar wel een goede basis vormden voor een gesprek met barman Roelof Smink. Mede naar aanleiding van de aldaar ten gehore gebrachte Argentijnse muziek. Na dit ongeveer twee uur durend onderhoud ben ik wederom richting Nijmegen Dukenburg teruggekeerd. De ramp in Volendam gaat mij uiteraard ook zeer aan het hart, maar ik kan daar niet te lang bij blijven stilstaan. Dat laat ik liever aan de media over. Vanmorgen heb ik reeds de post afgeleverd voor de top van onze Nederlandse regering.

De verzendbewijzen tref je ingevoegd aan. Zo heb ik gisteravond ook nog vernomen dat we een miljonair in de familie kunnen begroeten in 's-Hertogenbosch. Deze keer van de familie Van den Broek in het Hinthammer Eind. Mijn jongste zoon Ramon is daar onlangs vertrokken, maar ik gun het de familie Van den Broek van harte. Wellicht kunnen ze nu ook iets investeren in de business, als de heer Zalm niet gelijk met zijn grijpgrage handen klaar staat, voordat hij de rekening heeft betaald. Ik heb Roelof Smink gisteren overigens laten weten dat ik bij voorkeur slechts met miljonairs zaken doe. Er zijn er genoeg. Ook heb ik Hans van Delft laten weten dat ik nog boos ben op de voorzitter van de voetbalclub Fulham uit Londen. Ook Liesbeth heb ik in 1999 verzocht de Nederlandse toppers op dat punt voor onze plannen te interesseren. Ik ben dus benieuwd hoe lang het nog duurt voordat zij die taak heeft afgerond. Ze is wel gevoelig voor die signalen van haar partner. Ik heb op de enveloppe van onze bewindslieden postbusnummer 689 in Utrecht vermeld: The Real Royal Number.

Voorts heb ik bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen overname van REMU door het Spaanse Endesa alvorens tot de complete uitvoering van mijn beleidsplan wordt overgegaan. De Koningin bezocht het AMC vanmiddag met Annemarie Jorritsma en een vrouwelijke officier van het cavalerieregiment van Boreel.

Woensdag 3 januari 2000
Vandaag geen ander nieuws dan dat het Amerikaanse Hooggerechtshof - volgens de voorspellingen van Rob Hoogland - de Democraten verbieden nog langer aan de Amerikaanse verkiezingen deel te nemen, nadat er bij Jeb Bush achter in de schuur nog 300.000 rechtsgeldige stemmen voor Al Gore zijn gevonden. De Harvard University bevindt zich overigens in Boston, volgens Michael Blackman. Het lijkt mij zinniger om daaraan een bezoek te brengen dan aan de installatie van een de facto onrechtmatig aangestelde president. Ik ben dus benieuwd wat je met mijn informatie hebt gedaan. Het wordt beslist een bijzonder nieuw jaar. Ik hoop snel iets te vernemen uit de Winthontlaan in Utrecht omtrent de verdere opbouw van de organisatie. Iedere collega heeft zijn of haar eigen problemen en zal dat op zijn of haar eigen wijze proberen op te lossen. Ik ben echter wel benieuwd hoe die problemen zullen zijn opgelost, zodat we weer verder kunnen onder het motto Ahead Only. Liefde is... ...hem laten beslissen over de nieuwe auto. Ik heb geen bezwaar tegen een rode Ferrari met een geel opschrift, maar houd het toch bij voorkeur bij een Purple Sovereign van De Koning in Arnhem.

Dan kunnen we dit jaar ook nog een ritje met Karel Aalbers gaan maken. Voor EN NIE SIE is er wellicht ook nog wel een kleine 125 miljoen uit te slepen om de beste spelers van Vitesse over te nemen. Dat zal Hans leuk vinden. Bart Latuheru is in Nijmegen immers ook al tot volle wasdom gekomen. Ook Roy Makaay en Kees van Wonderen zie ik binnenkort weer bij de Nijmeegse kampioensploeg terugkeren. Ik ben niet voor niets naar de Figaro getogen op Nieuwjaarsavond.

Donderdag 4 januari 2001
In verband met de problemen met de printer bevindt mijn computer zich thans bij de Primafoonwinkel. Na gisteren bijna de gehele dag in de weer te zijn geweest met verschillende technische diensten heb ik uiteindelijk besloten een nieuwe printer aan te schaffen, zodat ik nu van de garantieregeling gebruik kan maken. Het verhaal begon dinsdagmiddag bij het Business Center van KPN aan het Takenhofplein. Daar werd ik keurig te woord gestaan door een medewerker van het Service Center. Hij heeft mij in eerste instantie geadviseerd het probleem te bespreken met de Helpdesk van Apple in De Meern. Ik heb eerst gesproken met Wouter, nadien met Fabian. Wouter liet mij weten dat er veel problemen bestaan met de communicatie tussen een Epson 440 SC kleurenprinter en de iMac. In veel gevallen herkent de computer de printer niet. Het zou kunnen worden verholpen met een Power printkabel en aangepaste software. Van Fabian kreeg ik rond 14.00 uur de prijsopgave: Hfl 285,- excl. BTW en verzendkosten Voor hetzelfde geld heb ik dus een nieuwe printer. Verder nog geprobeerd met de helpdesk van Epson in Heerlen contact te krijgen. Men bestond het om op dat moment het nummer "Sex Bomb, Sex Bomb, I'm Your Sex Bomb" van Tom Jones ten gehore te brengen, hetgeen naar mijn stellige overtuiging in verband kan worden gebracht met het gisteren door de Telegraaf gepubliceerde artikel:
DE INTIEMSTE GEHEIMEN VAN DIANA. Het gebruik van de term 'Hemeltje' beschouw ik in dit verband als een veel groter schandaal met het oog op hetgeen er in Volendam is gebeurd in het café met die naam.

Als lid van de Vrienden van Versace mag ik immers wel verwachten dat zich dit soort gelegenheden vanaf nu veelvuldig zal gaan voordoen. Het maakt mij daarbij niet veel uit of mijn partner daarbij over grote of kleine borsten beschikt. Als we maar op één lijn blijven. Dáár draait alles om. In dat verband hecht ik sterk aan de Argentijnse Muziek die op Nieuwjaarsavond in Le Figaro ten gehore werd gebracht. Op dat moment bevond Willem-Alexander zich met onze beoogde beleidsmedewerkster inmiddels in Zuid-Amerika volgens de Telegraaf van vandaag. Ik heb gisteren vastgesteld bij het KPN Business Center dat de heer Drs P. Ottenhoff heeft verzuimd de domeinnaam 'http://www.vanderheyden.nl' te deponeren, hoewel ik hem dat zeer nadrukkelijk heb geadviseerd. Als mede-oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen is hij hierdoor ernstig in gebreke gebleven. Nochtans zal ik er niet zo zwaar aan tillen. Ik heb deze domeinnaam gisteren besproken met de heer T. van Grinsven. Hij heeft mij ook een nieuw GSM-toestel verkocht. Hierdoor ben ik wederom continu bereikbaar op ********. (12.45). Ik zal trachten alsnog de domeinnaam 'http:www.vanderheyden.es' te deponeren. 'http://www.vanderheyden.nl' staat op naam van ene Marcel van der Heyden. Hij is dus welkom in ons bedrijf. 20.38. Michel van de Primafoonwinkel had de nieuwe printer binnen tien minuten aan de praat vanmiddag. Vandaar dat je hierbij mijn brieven vanaf 17 december aantreft. Nadien ben ik wederom naar het Business Center getogen. De paarse jurk stond er nog steeds achter de deur van de State off Art Metal-Store.

Het Business Center is inmiddels bijna even goed met videocamera's omgeven als KENSINGTON PALACE in Londen. Het gaf mij derhalve voldoende vertrouwen om daar nogmaals binnen te gaan voor een gesprek met Tom van Grinsven. Hij was niet in staat mij in kennis te stellen van de domeinnamen die ik mij in Spanje, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk kan toeëigenen. In Nederland is de domeinnaam JLvanderheyden nog vrij. De jongeheer Van Grinsven heeft mij bijgevoegde CD meegegeven teneinde te besluiten op welke wijze wij deze domeinnamen aan de verschillende in de voetnoot van deze brief vermelde rechtspersonen kunnen koppelen. Ik regel dit graag in onderling overleg met de direct betrokkenen.

Het viel mij overigens op dat het Nijmeegse Business Center nummer 28 als telcentrum heeft gekregen. Bij mijn terugkeer realiseerde ik mij dat Hét gesprek van de dag vandaag bij de kappers werd gevoerd. Bij John Bertine en kapsalon Buringa.

Het ziet ernaar uit dat Tiscali na 30 april van dit jaar voor een 'appel en een ei' in Cervantesonline kan worden opgenomen. De Telegraaf: Aandeel WorId Online nog maar EUR 6,50 waard. Het CERVANTES FONDS derhalve, dat uit het Diana Fonds dient voort te komen. Dat lijkt mij niet meer dan redelijk. Liefde is.... ...een familiezaak. De familiezaak VAN DER HEYDEN/SPENCER is niet doorgegaan. In situaties waarbij twee mensen langs verschillende wegen een zelfde doel proberen te bereiken en daarbij worden geconfronteerd met een avontuur met dodelijke afloop van de belangrijkste betrokkene, die tegelijkertijd ook nog de moeder van de Britse troonsopvolger was, ontstaat een hechte band. Zo op mijn gevoel afgaande - hetgeen ik tot op heden tot een minimum heb beperkt - blijf ik van mening dat Liesbeth voor mij de hoofdrol vervult. In de tijd dat er een echtbreuk dreigde in Maarn heeft zij mij voortdurend aangespoord om dat probleem thuis op te lossen. Mijn keuze valt dus op een nieuw familiebedrijf met de naam Van der Heyden/Halbertsma. Laat dat maar aan Liesbeth weten. In dit verband denk ik aan een persoonlijk gesprek met de toenmalige directiesecretaresse Karin de Winter van de Baak, nadat wij Nieuw Elan van Hoofddorp naar Noordwijk hadden verhuisd. "Liesbeth Halbertsma is een fantastische vrouw", heeft zij mij toen gezegd. Daarmee heeft zij mij natuurlijk wel enigszins beïnvloed, maar ik was het wél met haar eens. Dat is je bekend. Ik heb in haar dus nog steeds het volste vertrouwen. 23.53 De CD HetNet draait niet op mijn iMac, maar op Windows. Zou jij zo vriendelijk willen zijn dit op jouw computer uit te proberen? Dan wissel ik nadien graag met jou daarover van gedachten.

Vrijdag 6 januari 2001
Het bovenstaande doet mij denken aan de brief die ik in 1997 aan één van mijn voormalige dorpsgenoten heb geschreven. Haar echtgenoot staat vandaag weer in de Telegraaf SER: aandeelhouder kan commissaris wegsturen. Naar mijn stellige overtuiging is deze nieuwe bestuursstructuur mede voortgekomen uit de case-studie die ik in 1991 op Liesbeths advies heb gemaakt. Van het grootste belang van dit artikel is dat mijn beleidslijnen - zoals verwoord in het laatste Business Redesign dat ik eergisteren aan de Nederlandse Regering heb doen toekomen - op deze wijze door de heer Wijffels naar voren zijn gebracht. Het betekent derhalve dat met de formatie van het bestuur van de holding thans definitief een begin kan worden gemaakt conform de aanbevelingen die ik in de tussenliggende periode aan jou, Liesbeth en Peter heb gedaan. Dit met betrekking tot het algemeen bestuurlijke kader. Vanaf heden zal ik mijn feedback op de marktontwikkelingen - zowel intern als extern - per brief dagelijks aan jou doen toekomen. Ik heb besloten om - mede het advies van Professor Knol uit Utrecht volgende - de brieven meer te gaan rubriceren. Zo betreft mijn eerste aandachtspunt vandaag het geplande

1. FC Cervantes de Madrid
Gisteren zou er rond deze tijd (11.00 uur) een persconferentie plaatsvinden op Schiphol namens een Amerikaans bedrijf dat van plan zou zijn de voetbalclub Vitesse uit Arnhem te kopen voor een bedrag van 100 mio. Een merkwaardige zaak, aangezien Karel Aalbers al eerder had laten weten een Nederlandse koper te hebben. De delegatie uit Amerika is niet op de geplande persconferentie verschenen en de betrokken woordvoerder, de heer Rocky Tuanakotta meldde dat de delegatie vertraging had in Madrid. De Telegraaf meldt hierover vandaag het volgende. Dat wisten Wij dus al lang van tevoren. 'He or She who laughs last, laughs longest.' Nu is Hans van Delft aan de beurt. Alhoewel het allemaal een 'practical joke' lijkt, bevat de gehele zaak een kern van waarheid. Het ziet er zelfs naar uit dat Karel Aalbers inmiddels mijn Cervantes Concept heeft gestolen. Zo lees ik onder meer in het commentaar aangaande deze zaak:
Schade aan naam Vitesse . In grote lijnen kan ik op dit punt met de gedachtengang van de heer Charles Taylor meegaan. Hij heeft echter één ding verzuimd te vermelden: het heeft er alle schijn van dat de heer Aalbers misbruik heeft gemaakt van het Business Plan Instituto Cervantes Benelux. De gehanteerde werkwijze brengt mij in gedachten terug naar het najaar van 1982. Nadat mijn Frans Spaans Instituut in 1981 was overgegaan in de wereldwijde Linguarama-organisatie is er een conflict of interest ontstaan met de eigenaren van het bedrijf NIOW v.o.f. (vennootschap onder firma) dat in hetzelfde jaar 1981 tot de besloten vennootschap NIOW B.M.O. B.V. was omgedoopt in overleg met KPMG Meyburg & Co. Ten gevolge van dit conflict is de heer Paul W. Karis gesommeerd binnen enkele dagen het pand aan de Boslaan 6 te ZEIST te verlaten. De overblijvende directie van NIOW B.M.O. B.V. heeft nadien de productinformatie van Linguarama overgenomen en overal de naam Linguarama veranderd in NIOW. Het ziet ernaar uit dat de heer Aalbers op soortgelijke wijze de naam Cervantes in mijn Beleidsplan heeft vervangen door de naam 'Vitesse'. Ik neem mij derhalve voor de heer Aalbers op straffe van een dwangsom van Hfl. 100.000,- per dag te sommeren af te zien van de plannen die - ten gevolge van zijn ongevraagde bemoeienissen terzake - schade kunnen opleveren bij de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Engeland, Wales en United States of America. De heer G. van Amstel heeft mij - in zekere zin - terzake reeds laten weten dat ik hiertoe bevoegd ben zoals aangegeven in zijn laatste brief d.d. 15 maart 2000 met betrekking tot deze thematiek: "Net zo min als ik u in redelijkheid kan sommeren uw zienswijze te wijzigen in de mijne kunt u mij sommeren mijn zienswijze te wijzigen in de uwe."

Hieruit maak ik op dat wij in zijn optiek beiden gerechtigd zijn om te sommeren. Ik laat het echter graag aan hem over, aangezien hij al meer ervaring heeft op dat punt bij de verschillende rechtbanken in het land. Afgaande op de krantenberichten denk ik dat dat inmiddels al is gebeurd: Karel Aalbers heft beslag op. Hierdoor heeft de heer Aalbers tevens voorkomen dat ik - middels beslaglegging op zijn persoonlijke bezittingen - mij van de voetbalclub Vitesse te Arnhem meester zou hebben kunnen maken. Nochtans zal ik elke vorm van misbruik van mijn businessplan op alle mogelijke manieren bestrijden. Ik hoop daartoe advocaat en procureur Van Amstel eveneens aan mijn zijde te krijgen, ongeacht het feit dat 'familie van cliënte' Burgemeester van Arnhem is geweest.

2. Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes
Binnen dit werkveld zijn er ook belangrijke veranderingen gaande. BT verkoopt kantoren, KPN overweegt het ook. Dat is niet gering. Nochtans kunnen zij thans overwegen al hun hoofdactiviteiten in het geplande hoofdkwartier in Stratford-upon-Avon te concentreren, zoals ik aan hun Minister-President heb toegezegd. De Cost gaet voor de Baet Uyt. Zo heb ik nog steeds een optie op het landgoed De Horsten. Het pand staat deze week wederom in Privé vermeld. Onze kroonprins schijnt eveneens belangstelling te hebben voor het pand, hetgeen mij voor de hand lijkt, aangezien ik hier al vanaf september 1996 (correctie: 14 juli 1996) de Stichting Cervantes Benelux een plaats heb willen geven. Het artikel is getiteld Het jaar van de waarheid. Dat is een kwestie van teamwork, zoals ik Harry Starren heb laten weten. De dochter van tandarts Bremers aan de Groesbeekseweg, niet ver van Café Groenewoud, is in dit verband klaarblijkelijk wederom inzetbaar als juriste. Zij werkt thans voor Shell te 's-Gravenhage. Het Nederlandse boulevardblad meldt in dat verband: EMILY BREMERS had van Nederland de nieuwe Koningin mogen worden. In mijn visie had en heeft mejuffrouw Bremers uitsluitend een functie als intermediair in het kader van mijn Cervantes Quest 'and nothing more than that'. Het is alweer een tijd geleden dat ik haar heb getroffen. Wellicht kan zij een verdere intermediaire rol vervullen inzake CERVANTESONLINE. Nina Brink woont immers ook in Brasschaat. Reden waarom ik het interview met haar in de Telegraaf van zaterdag 30 december 2000 eveneens hieronder weergeef.: NOOIT MEER LEID IK EEN NIEUW BEDRIJF. Het nieuwe werk kan thans een aanvang nemen onder onze parasol. Ook in Brasschaat. Ik ben benieuwd naar het contract. Liefde is... ...overal de helpende hand bieden. BIJ DEZE.

7 JANUARI 2001 FINDER