J.L. van der Heijden. Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden. Noordeinde 69. 2514 GD 's-GRAVENHAGE.

Majesteit,

BIJ DE VIJFDE MEI

Nijmegen, 3 mei 1995.

"Vijftig jaar bevrijd" blijft haar actualiteitswaarde behouden. Nog heden ten dage vieren velen onder ons elke dag opnieuw een feest der bevrijding, zoals dat ooit door prins Willem van Oranje is uitgedrukt met 'de tirannie verdrijven', hetgeen thans in het kader van de Europese Unie niets meer van doen heeft met in het verleden door onze voorvaderen getrokken grenzen. Slechts de verdediging van de door de eeuwen opgebouwde normen van menselijke waardigheid en ethiek rechtvaardigt het brengen van menselijke offers. Op vijf mei herdenken wij, hopelijk voor de laatste keer, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 22 mei is de bondskanselier van het oude Hermagnum in den Haag op bezoek en ik hoop van harte dat we vanaf dat moment daadwerkelijk kunnen gaan werken aan een nieuwe Europese toekomst. Dit neemt niet weg dat wij voortdurend alert moeten blijven op zeer ongewenste neo-fascistische tendenzen. Het zal goed zijn als degenen die dat - ook in de afgelopen drie jaar - aan den lijve hebben ondervonden daar ook getuigenis van afleggen. Mede als dank voor de grote ondersteuning die ik de afgelopen drie jaar van oprechte vrienden heb ontvangen maak ik U hierbij gaarne deelgenoot van mijn belevingswereld in een moeilijke periode middels een foto van een tekening die ik in oktober van het vorige jaar heb gemaakt.

Graag had ik U een natuurgetrouwe kopie gezonden, maar ik ben momenteel helaas budgettair beperkt. De in de tekening geprojecteerde persoonlijke belevingswereld geeft een beeld van de situatie in oktober 1994. Ik ben van mening dat de hierop voorkomende figuren en symbolieken van uitgesproken groot belang zijn voor de toekomst van het Nieuwe Europa. De tekening is thans het uitgangspunt van mijn dissertatie-onderzoek naar de Van der Heijdens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen. Deze dissertatie draag ik op aan alle leden van dit eeuwenoude Europese geslacht, waarvan enkele stambomen in publikaties van de Hoge Raad van Adel teruggaan tot diep in de middeleeuwen. Ik ben van mening dat wij deze voorvaderen en hun geestverwanten ook dienen te gedenken. Ik denk hierbij onder meer aan de theologen Heydanus (Caspar van der Heijden), Erasmus en de grote Spaanse schrijver Cervantes, wiens naam in feite betekent 'Un ciervo antes', ofwel 'voorheen een hert, hett, heydt of van heyden, ofwel Van der Heyden. Zijn belangrijkste werk is het op de Bijbel na meest gelezen boek van de westerse samenleving. Wellicht licht ik hiermee een topje van de sluier op van mijn diepgewortelde motieven om de Stichting Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes Benelux op te richten. Aan de verbetering van de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen hoop ik hiermee ook een steentje te kunnen bijdragen. Ik wens u van harte geluk met de vijftigste bevrijdingsdag. CC de Baak

Een brief van soortgelijke strekking is de volgende dag ook verzonden aan Zijne Majesteit de Koning van Spanje.

10 MAART 1996 GELUKWENS KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN