Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

1979-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT START VAN MIJN BEDRIJF
In 1978 ben ik samen met mijn toenmalige echtgenote, twee vrienden en twee zussen in Wijchen begonnen met een taleninstituut. Ik gaf Spaans en mijn beide zussen Frans en Engels. Op zolder in de Nachtegaalstraat 28 6601 CB WIJCHEN hebben we 3000 strooifolders gestencild. In de wandelwagen met mijn op 10 november 1976 geboren zoon Mark heb ik de folders met de afbeelding van het kasteel te Wijchen huis aan huis verspreid ten behoeve van het Wijchens Talen Instituut. Mijn echtgenote en een collega-onderwijzeres van mij zaten aan de telefoon om de aanmeldingen op te vangen. In september 1978 zijn wij toen in de Prins Willem-Alexanderschool gestart met 128 cursisten Frans, Spaans en Engels, verdeeld over zes lesgroepen. Voor 25 gulden per maand kregen zij gedurende het seizoen 1978/1979 28 wekelijkse lesbijeenkomsten van een uur. Het lesmateriaal werd geleverd door uitgeverij Holland Publishers B.V. van de heren G.P. Boogaard uit Bosch en Duin en L.A. de Vries uit Leidschendam. Zij waren tevens de eigenaren van het NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN (NIOW v.o.f.) waarvoor ik reeds vanaf 1975 Spaanse lessen had verzorgd in Arnhem. De boekhouding werd op een simpele doorschrijfboekhouding gevoerd. Van rechtspersonen hadden wij in die tijd nog geen verstand.

1979 FRANS-SPAANS INSTITUUT B.V.


Het NIOW was in die tijd een succesvol bedrijf. In een gesprek dat ik ooit in de Mesdaglaan 1 met G.P. Boogaard heb gevoerd had hij mij laten weten dat hij in zijn beste tijd elfduizend cursisten heeft gehad. Het succes van zijn bedrijf kwam voornamelijk voort uit de ongecompliceerde organisatievorm waarbinnen een beperkt produktengamma werd uitgezet in een breed netwerk van cursusplaatsen in de grote steden. Cursussen Engels voor beginners (Elementair I) tot de opleidingen voor de examens First Certificate en Proficiency van de universiteit van Cambridge die in Nederland door The British Council werden georganiseerd. Dezelfde cursussen Engels werden in een aantal kleinere plaatsen ook georganiseerd door het gespecialiseerde
INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES dat vanuit VEENENDAAL werd gerund door de heer P.W. (Paul) Karis en zijn echtgenote. Het was een BV met de heren Boogaard, De Vries en Karis als enige aandeelhouders. Zij hebben mij in 1978 bezocht in Wijchen met het voorstel een gespecialiseerd instituut Spaans en Frans op te zetten à la INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES. Gezien mijn zevenjarige vooropleiding (1970-1977) zou ik gekozen hebben voor een gespecialiseerd instituut in de Spaanse taal met de naam INSTITUTO CERVANTES. Maar voor uitsluitend cursussen Spaans was de markt te krap om er een boterham mee te verdienen. Daarom hebben wij toen de BV FRANS-SPAANS INSTITUUT (FSI BV) opgericht. De heer Boogaard droeg zorg voor de oprichtingsacten. Het aandelenkapitaal bedroeg 40.000 gulden (?). Ik heb hierin een belang genomen van 25.000 gulden (?). De heren Boogaard, De Vries en Karis namen ieder een participatie van 5000 gulden (?) plus een prioriteitsaandeel, voor zover ik mij kan herinneren. Hierdoor werd ik directeur-werknemer (dus geen CEO), waardoor ik mijn rechten op de sociale voorzieningen als voormalig onderwijzer kon behouden. Voor het gebruik van de know how van de heren werd 45.000 gulden op voorhand ten laste gebracht van het bedrijfsresultaat in het eerste jaar, in verband met het exclusiviteitsrecht (license-fee). We zijn begonnen op mijn huisadres in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. In juli 1979 nam ik als onderwijzer ontslag van de school aan de Dobbelmannweg in Nijmegen waar ik vanaf 1971 voor de klas had gestaan. We lieten een dakkapel bouwen en op onze zolder werd het eerste kantoor ingericht. We begonnen met een bureau, een stencilmachine, een kopiëermachine, een IBM-schrijfmachine, een zogenaamd PAS-dozensysteem voor alle kantoorbenodigdheden, een telefoon met twee lijnen die zowel op de kantoorkamer als in de woonkamer kon worden gebruikt en een zogenaamd Monodex-systeem, ook wel "het blauwe systeem" genoemd. Het was een blauwe plastic standaard voor op het bureau dat ik aan de wand had gemonteerd. Hierin bevonden zich tabbladen waarin dikke kartonnen stroken konden worden gestoken. Voor elke geplande cursusplaats was er zo'n blad en zo'n strook en ook voor elke geplande cursusgroep. Voor elke cursist en docent maakten we een strookje op de schrijfmachine. Dit was de meest rudimentaire vorm van wat later een database zou gaan worden. Voor de aanmeldingen gebruikten wij voorbedrukte inschrijfformulieren, zogenaamde vti's (verzoeken tot inschrijving) en bvi's (bewijzen van inschrijving). Voor automatische tekstverwerking gebruikten wij een zogenaamde Scribona. Dat was een op een bureau gemonteerde schrijfmachine met een geheugen dat gekoppeld was aan een magneetband. Op die magneetband stonden 500 selectienummers voor 500 verschillende documenten (van 000 tot 499). Ter voorbereiding van de start van mijn instituut ging ik in de winter van 1979 elke vrije woensdagmiddag naar VEENENDAAL om daar namens de door de heren Boogaard en De Vries opgerichte Stichting Nationaal Onderwijs met behulp van de Scribona leslokalen aan te vragen bij de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten waar wij onze cursussen hadden gepland. De Scribona was indertijd het hart van de organisatie. Hij ratelde dag en nacht. Zowel in VEENENDAAL als op het NIOW-kantoor van de heer De Vries in 's-Gravenhage. In die tijd werden ook de docenten voor de geplande cursussen aangetrokken op free lancebasis. Als lid van een werkgroep Spaanse leerganganalyse onder leiding van mijn voormalige docent vakdidaktiek Dr Cees van Esch trok ik de meeste docenten Spaans aan van de huidige Radboud Universiteit. De docenten Frans kwamen hoofdzakelijk uit het relatiecircuit van mijn jongste zus die bij De Gelderse Leergangen de tweede graads docentenopleiding Frans en Engels had voltooid. Het FRANS-SPAANS INSTITUUT werd in 1979 dus een volledige JOINT VENTURE met het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES (IES). De cursussen Engels van het WIJCHENS TALEN INSTITUUT werden bij het IES ondergebracht.

1980 Spaanse les Stef Versleyen

Ik deed alles in volledige samenwerking met Paul Karis en startte bij de planning met 24 cursusplaatsen binnen een straal van 120 kilometer rondom Wijchen met uitlopers tot Bussum, Emmeloord, Roosendaal en Hengelo (Ov.). Cursisten werden geworven middels een strooifoldercampagne door INTERLANDEN SPREIGROEP. Daartoe hadden we strooifolders laten drukken met twee antwoordkaarten. De zomermaanden waren buitengewoon hectisch en veel tijd voor een privéleven was er niet. Nochtans was de start veelbelovend. Wij begonnen met 750 cursisten verdeeld over zo'n 45 groepen. Gedurende het cursusjaar 1979/1980 wijdde ik mij ­ vanuit mijn onderwijskundige achtergrond ­ hoofdzakelijk aan de contacten met mijn docenten middels lesbezoeken en besprekingen op de zaterdagen, alsmede aan productontwikkeling voor het nieuwe cursusjaar.

1980/1981 HET TWEEDE CURSUSJAAR VAN HET FRANS-SPAANS INSTITUUT
Het was mijn intentie onze cursisten en docenten zolang mogelijk aan onze organisatie te binden. Daarom boden wij gedurende het bestaan van onze organisatie jaarlijks een vervolgopleiding aan aan onze cursisten. Dit jaar had ik besloten het FSI verder uit te ontwikkelen tot een gespecialiseerd instituut in romaanse talen en heb toen ook het Italiaans en Portugees in het programma opgenomen. Voorts uitgebreid naar 35 cursusplaatsen met uitlopers naar Heerlen en Maastricht in zuidelijke richting en Bergen op Zoom in het westen. Dit was mijn meest succesvolle jaar. De cursistenwervingscampagne heb ik toen zeer intensief aangepakt en daarbij veel medewerking ondervonden van plaatselijke huis-aan-huis-kranten. Deze free publicitykanalen leverden mij veel cursisten op in plaatsen waar we het niet zouden verwachten als Boxtel, Druten, Grave en Elst (Gld). Die redactionele free publicity-actie onder het motto "Toenemende belangstelling voor Frans en Spaans" bracht een "Spanje"-vogue teweeg. Het cursistenaantal verdubbelde bijna tot 1450. Ik denk dat mijn imago als "succesvolle Nederlandse zakenman" als vermeld in het artikel "De verloofde van Diana" in Het Parool van 27 mei 2006 in die tijd is ontstaan. Het schortte echter nogal aan kwaliteit van het geboden onderwijs vanuit didactisch standpunt bezien. Mijn collega's van IES en NIOW bouwden hoofdzakelijk voort op de verworvenheden van het toenmalige erkend schriftelijk onderwijs van instellingen als Nederlands Talen Instituut (NTI) en Leidse Onderwijs Instellingen (LOI). De cursisten dienden een lesmap te kopen van hun uitgeverij Holland Publishers BV met hoofdzakelijk grammatica- en vertaaloefeningen. Daarmee kreeg ik mijn cursisten echter niet aan het communiceren in Spanje. Daarom ben ik in dit jaar ook een samenwerking aangegaan met het instituut SAMPERE uit Madrid. Het werd een uitwisselingsprogramma op het gebied van lesmateriaal en cursisten. In de lijn van mijn vakcollega's Peter Slagter (tv-presentator van VAMOS A VER, VAMOS A VER MÁS en POR FAVOR voor TELEAC) en Cees van Esch heb ik getracht langzaam over te schakelen van de grammatica-vertaalmethode naar de zogenaamde functioneel-notionele benadering. Dankzij de inspanningen van de heer ALBERTO SAMPERE heb ik dit netwerk later kunnen uitbreiden naar Málaga, Gran Canaria en Salamanca). Die samenwerking heeft tot 1986 geduurd.

SAN AUGUSTÍN GRAN CANARIA, MAART 1985 - GRAN CANARIA SCHOOLOF LANGUAGES

1980 was niet alleen een succesjaar ten gevolge van de marktbenadering, maar mijns inziens met name ten gevolge van de nieuwe didactische methodieken die ik in nauw overleg met mijn docenten invoerde: de grammatica-vertaalmethode maakte plaats voor een functioneel-notionele benadering: levend Spaans en Frans voor situaties die voor de cursisten herkenbaar waren en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Kijken we nu naar de marktontwikkeling.

Ontwikkelingen in de markt waren het particulier onderwijs niet gunstig gezind:

a) opkomst volksuniversiteiten
b) opkomst dag/avondonderwijs
c) ontbreken van een officiële erkenningsregeling
d) wantrouwen van de consument voor particuliere instituten

leidden in 1980 tot een dramatische terugval van cursistenaantallen Engels bij de twee partnerinstituten NIOW en Institute of English Studies. Dit leidde tot een fusiebesluit.