ZATERDAG 27 MAART 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mijn brieven DE ONTMOETINGSAVOND VAN GISTEREN TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER en ONDERWEG NAAR HILVERSUM heb ik gistermiddag om 17:10 onder het toeziend oog van een oude jeugdvriend van het NIJMEEGS LYCEUM ter verzending in de brievenbussen naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Daarna saunabezoek in het SPORTS PALACE. Onze horoscoop. MAAGD: Nieuwe energie zorgt ervoor dat u van alles tegelijk wilt aanpakken. Maak een lijst en werk die puntsgewijs af. Leg u erbij neer dat niet iedereen uw hoge tempo zal kunnen bijhouden. Zet originele ideeen om in daden. Als ik nu op de eerste plaats een kopietje krijg van die lijst. Dan zijn we al een stapje verder. Love is a two way street. SCHORPIOEN: Een goed moment om uitdrukking te geven aan uw creativiteit. Uw artistieke oog heeft iets ontwaard waarop u wilt inhaken. Wend u liever tot een vriend(in) dan tot familie als u begrip zoekt. Ga weer eens uit. In dit verband heb ik gisteravond mijn lezing CERVANTES ES MI VIDA van 28 JULI 2005 naar mijn harde schijf gekopiëerd en de lezing van DON CESAR ANTONIO MOLINA op 30 JULI 2010 en op DVD gezet ten behoeve van het bestuur van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, samen met een CD met het interview van 1989 voor NIEUW ELAN getiteld EXPERIENCIAS HOLANDESAS. Vandaag ga ik uit naar Utrecht en Hilversum. Ik vertrek om 9:30 uur. Onderweg heb ik het interview met Ben van Berkel gelezen in de weekendbijlage van de Volkskrant van 20 maart 2010.

De heer Van Berkel is de werkgever van mijn jongste zoon Ir. Ramon van der Heijden. Tot in Utrecht had ik een aangenaam onderhoud met een echtpaar uit Voorschoten. Mede inzake mijn bemoeienissen met De Eikenhorst in Wassenaar vanaf augustus 1996. Na aankomst in Utrecht heb ik postbus 689 geledigd. Ik ontving er número 1 - marzo 2010 van foco gericht aan Instituto Cervantes Benelux John van der Heyden Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met op de achterzijde een advertentie van mijn Spaanse collega's.

Mijn Spaanse collega's in ALCALÁ DE HENARES en de CALLE DE ALCALÁ in MADRID maken nog gebruik van de domeinnaam www.cervantes.nl. Deze domeinnaam dienen zij over te dragen aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in verband met mijn MERKENRECHT. De domeinnaam www.cervantes.be is reeds in mijn bezit. Voor hun activiteiten in Utrecht kunnen mijn Spaanse collega's gebruik maken van hun eigen Spaanse domeinnaam utrecht.cervantes.es. Voorts een betalingsherinnering d.d. 17 MAART 2010 van de Amsterdamse Kamer van Koophandel aan de Stichting Cervantes Benelux. Dit bedrag heb ik op 15 MAART 2010 vanaf mijn privérekening overgemaakt. Rond het middaguur ben ik op het LUZAC COLLEGE in HILVERSUM gearriveerd en werd daar al direct vriendelijk verwelkomd. PATRICK GOMMERS liet mij weten dat hij mijn brief BELEIDSPLAN BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET LUZAC COLLEGE niet heeft ontvangen en dat het hoofdkantoor van zijn bestuur in Amersfoort is gevestigd. MARJO EURLINGS vertelde mij dat zij mijn brief JAARVERGADERING VDSN 2010 TER ATTENTIE VAN MARJO EURLINGS in goede orde na afwezigheid tussen haar post heeft aangetroffen, maar niet de gelegenheid heeft gehad om hierop bijtijds te reageren. Zij treedt vandaag samen met PATRICK GOMMERS en MARÍA JOSÉ STEENBEEK SÁNCHEZ af als bestuurslid. PATRICK is benoemd tot conrector van het LUZAC COLLEGE. MARÍA JOSÉ STEENBEEK SÁNCHEZ maakt reeds vanaf 2001 deel uit van het bestuur en is vermeld in NET WERKEN, HUWELIJK CONSTANTIJN EN LAURENTIEN, UW BRIEF VAN 18 JULI 2001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS, CONGRES SPAANS TE UTRECHT EN DE BILDERBERGGROEP, TO RUSSIA WITH LOVE, STICHTING WERELDOUDERS (2), 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, ROYAL CERVANTES AIRLINES, ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DEL BENELUX, CONTABILIDAD AEPE BENELUX D.D. 29 OKTOBER 2003, OP WEG NAAR KERST 2003, WIT EN PAARS EN ROOD, NIJMEGEN-UTRECHT, OSS WEST THUIS BEST, POST UIT BUCKINGHAM PALACE en HARTVERWARMEND. Zij heeft op 16 maart 2002 het tweede exemplaar van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales ontvangen na de commissaris van politie van Torremolinos. Tijdens de jaarvergadering is uitgegaan van onderstaande informatie, die ik van scheidend voorzitter PATRICK GOMMERS heb ontvangen.

JAARVERGADERING VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND
Datum: zaterdag 27 maart 2010 Plaats: Hilversum (Luzac College) Tijd: 12.00u. - 12.45u.

AGENDA
Opening en vaststelling agenda
Notulen jaarvergadering 28 maart 2009 1. Jaarverslag 2. Financieel jaarverslag en kascontrole 3. Bestuurssamenstelling en bestuurswisseling 4. Rondvraag 5. Sluiting

VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND
Notulen van de jaarvergadering van zaterdag 28 maart 2009 te Hilversum (Luzac College)

Aanwezig Bestuur: Patrick Gommers, Mertina Meijer, Paula Costas Alonso, Frederique Bauer (notulen)
Afwezig met bericht: Marjo Eurlings, Maria José Steenbeek Leden: S. Aalberts, M. Aghina, A. Alvarez, D. Andarcia Guilarte, C. Atienza, M. Bela, E. van den Berg, J. Bruijnen, M. Cano Guerra, L. Chen Gonzalez, S. Chorrero i Grau, M. Cobo Martínez, M. Díaz Varela, M. van Ettekoven, P. Figueiras González, S. García, I. Ham, J. van der Heijden, A..M. van de Kamp, V. Kraaiveld, D. de Kruijk, M. Martino Avila, D. Nap, R. Nin Foriler, A. Noble, J. van der Oord, M. Pastor Peralta, D. Pi Pujol, F. Revuelta (Europees Platform), G. Ribbers, E. de Rijk, D. Rodriguez, A. Rodriguez Muñoz, E. Rutten, E. Saguer, P. Schnetz, L. van Steeg, A. Stukker, D. Thijsse, C. Trujillo Vicensio, M. Veldkamp, M. Vergara, J. Villamizar, M. Wedershoven, M. Wesselman, B. Wilde, S. de Windt

1. Opening
1. 1. De voorzitter, Patrick Gommers, opent de jaarvergadering om 11.55 uur. Hij stelt het bestuur voor. Hij stelt ook Mieke van Niftrik voor die sinds vorig jaar de ledenadministratie verzorgt en de penningmeester, Paula Costas Alonso, ondersteunt. De bestuursleden Marjo Eurlings en Maria José Sánchez zijn niet aanwezig. Beiden hebben werkzaamheden op de scholen waaraan zij verbonden zijn. 1.2. Patrick Gommers vraagt welke twee leden bereid zijn de kas te controleren. I. Ham en G. Ribbers zijn hiertoe bereid. 1.3. De aanwezigen wordt dringend verzocht de presentielijst die rouleert, in te vullen.

2. Notulen jaarvergadering 29 maart 2008
Tekstueel: 2.1. Punt 6.2: P. Figueiras González meldt dat zij niet alleen Paula Costas Alonso vorig jaar heeft bedankt voor haar hulp, maar ook Mertina Meijer. Naar aanleiding van: 2.2. 1. N.a.v. punt 3.2: M. Aghina vraagt hoe het staat met de gehonoreerde veldaanvraag 'toolkitliteratuur'. De bestuursleden zulien dit bij bestuurslid Marjo Eurlings navragen. 2.2.2. N.a.v. punt 6.5: J. van der Heijden meldt dat L. Freeve niet aanwezig kan zijn. Hij voegt hieraan toe dat het volgende congres van AEPE in Estepona plaatsvindt.

3. Jaarverslag
De voorzitter neemt het jaarverslag door en licht hieruit enige punten. 3. 1. Het verenigingsjaar 2008 is begonnen met 306 en geëindigd met 319 leden. Het aantal leden gaat gestaag omhoog. Mede daardoor kan ook deze studiedag van 28 maart gratis worden aangeboden. 3.2. 1. Patrick Gommers legt uit wat VVVO is en wie hierin vertegenwoordigd zijn. Marjo Eurlings is de contactpersoon voor VDSN. Zij heeft echter gezegd af te willen treden. Het bestuur zoekt een lid dat haar taken zou willen overnemen. 3.2.2. Het bestuur heeft meegewerkt aan de brochure 'Spaans in de praktijk van het VO'. De asesoría heeft de brochure gemaakt, het bestuur heeft het materiaal geleverd. 3.2.3. Op 6 juni 2008 heeft in Utrecht een studiedag plaatsgevonden, waar Marjo Eurlings voor VDSN een bijdrage aan heeft geleverd. Deze studiedag was vooral gericht op nieuwe, jonge docenten. De studiedag die op 5 juni 2009 wordt gehouden is voor alle docenten Spaans bedoeld. Het thema is gespreksvaardigheid. Dit jaar levert ook Fontys Hogeschool (Maria José Sánchez) een bijdrage hieraan. 3.2.4. Een aantal scholen heeft het afgelopen jaar om advies gevraagd bij het opzetten van het vak Spaans. Scholen ervaren de geboden hulp als positief. Het bestuur vindt het belangrijk dat er wordt gelet op goede randvoorwaarden (bijv. de uren voor Spaans niet inroosteren op vrijdagmiddag) 3.2.5. Het contact met het Europees Platform is verbeterd. 3.2.6. Het bestuur heeft contact opgenomen met uitgeverij Difusión om te polsen wat de mogelijkheden zijn voor een 'encuentro práctico' in samenwerking met de uitgeverij. 3.2.7. Patrick Gommers heeft in mei in een interview met Radio Nederland Wereldomroep het vak Spaans onder de aandacht gebracht. Diezelfde dag is er een televisieopname gemaakt bij P. Schnetz in de klas. Op de website van VDSN is een link toegevoegd naar het interview en naar de televisieopname. J. Villamizar vertelt dat zij deze opname heeft gebruikt in haar les. 3.3. Het project Spaans in het basisonderwijs loopt goed. Voor informatie hierover verwijst Patrick Gommers naar bestuurslid Mertina Meijer en naar de leden F. Revuelta (Europees Platform) en D. Nap. 3.4. Naar aanleiding van een opmerking van M. Aghina vermeldt Patrick Gommers dat er in 2008 geen examenbesprekingen zijn georganiseerd. Docenten hebben het in de tijd van de examens druk en in eerdere jaren bleek de animo niet erg groot. Dit jaar zal per mail een enquête worden toegezonden. 3.5. De webmaster, Paula Costas Alonso, meldt dat de website is vernieuwd. Zodra de 'zona de socios' wordt geopend, krijgen de leden daar bericht over. Er zullen verschillende fora worden geopend, waarop leden met elkaar in contact kunnen treden, bijv. om materialen uit te wisselen. Wie tot nu toe geen bericht per mail ontvangt, wordt geadviseerd een mailadres door te geven (webmaster@vdsn.nl). 3.6. De penningmeester, Paula Costas Alonso, legt uit dat de gezamenlijke congresrekening van de sectie Spaans van VLLT en VDSN is opgeheven. De helft van deze rekening is gestort op de rekening van VDSN.

4. Financieel verslag en kascontrole
4.1. De kascommissie meldt dat zij de kas goedkeurt. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werk. De penningmeester wijst erop dat als een lid behoefte heeft aan een overzicht, dit kan worden opgevraagd bij administratie@vdsn.nl. 4.2. Paula Costas Alonso legt de huidige situatie van het penningmeesterschap uit. Zij is penningmeester, maar haar ontbreekt de tijd de dagelijkse administratie bij te houden. M. van Niftrik is als vrijwilliger voorgedragen in het bestuur om het bestuur administratief te ondersteunen. Zij heeft inmiddels de financiën op orde gebracht, maant leden met een achterstallige contributie aan te betalen of schrijft hen uit. Het aantal leden dat niet heeft betaald, is afgenomen. 4.3. Tijdens de kascontrole heeft I. Ham in de afschriften gezien dat M. van Niftrik een vergoeding van EUR 1500 ontvangt. Zij vindt dit bedrag hoog in verhouding tot de kosten die het bestuur maakt (reiskosten e.d.). Zij wijst hierop omdat zij vindt dat leden moeten weten dat dit bedrag wordt onttrokken aan de kas terwijl een lid de ondersteunende taak op zich kan nemen. Zij benadrukt met klem dat zij dit een zorgwekkende ontwikkeling vindt. De penningmeester antwoordt dat op dit moment de vereniging zich deze uitgave kan permitteren en dat het een bedrag is dat fiscaal geaccepteerd wordt. G. Ribbers merkt op dat met het bijhouden van de financiën veel werk is gemoeid en dat een vergoeding gerechtvaardigd is. I. Ham vindt echter een dergelijke vergoeding een belasting voor de vereniging. Zij vindt dat de leden zich bewust moeten zijn van de hoogte van de vergoeding, dan weten zij ook dat dit bedrag kan worden bespaard. De reactie van D. de Kruijk hierop houdt in dat het geld is terugverdiend omdat de contributie sinds kort goed wordt betaald. F. Revuelta stelt voor dat het bestuur wederom vraagt of een lid het bestuur zou willen helpen. Het bestuur wijst erop dat dit een jaarlijks terugkerende vraag is, met steeds hetzelfde, geringe, resultaat. 4.4. E. de Rijk denkt dat de administratie goed op orde is maar zij stelt voor dat volgend jaar in de jaarvergadering een begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd. 4.5. Mertina Meijer biedt M. van Niftrik een bos bloemen aan.

5. Bestuurssamenstelling
5.1. De voorzitter heeft reeds vermeld dat Marjo Eurlings heeft aangegeven in 2010 haar bestuurswerkzaamheden te beëindigen. Het bestuur zoekt een lid dat haar taken over kan nemen. Deze houden o.a. in het eens in de ca. 6 weken bijwonen van de VVVO bijeenkomsten en het verrichten van enig leeswerk hiervoor. Het is een leerzame taak die veel contacten oplevert. Patrick Gommers wijst erop dat een bestuurslid eens in de ca. 6 weken de vrijdagmiddag vrijhoudt voor bestuursvergaderingen. Wie belangstelling heeft kan een bestuursvergadering bijwonen. 5.2. Patrick Gommers vertelt dat de huidige redactie van Foco haar werkzaamheden na het juninummer beëindigt. Het bestuur heeft een student bereid gevonden in samenwerking met María José Sánchez de redactie over te nemen.

6. Rondvraag
6.1. J. van der Heijden vraagt of er contact is met de regering. De voorzitter legt uit dat contacten met de regering lopen via het platform VVVO. 6.2. M. Aghina wil graag weten hoe de contacten met scholen om Spaans op te zetten tot stand komen. Patrick Gommers legt uit dat dit gebeurt via hogescholen en VDSN. In het verleden zijn folders en brieven naar scholen gestuurd. A..M. van de Kamp wil weten in hoeverre de vereniging bekend is bij scholen en in hoeverre bekend is waar Spaans wordt gegeven. Patrick Gommers legt uit dat het moeilijk is te inventariseren waar Spaans wordt gegeven. De situatie verandert vaak en snel. VDSN is over het algemeen onder docenten bekend; zij, en niet de scholen, zijn de doelgroep van VDSN. VDSN kan docenten die het vak willen opzetten, begeleiding bieden. A..M. van de Kamp en D. Thijsse vermelden dat zij de lerarenopleiding bij de universiteit volgen. Patrick Gommers erkent dat er meer contacten zijn met hogescholen dan met de lerarenopleiding van universiteiten. Paula Costas Alonso wijst er nogmaals op dat zodra de fora op de website kunnen worden gebruikt docenten elkaar daar kunnen vinden en kunnen ondersteunen. M. Díaz Varela vertelt dat zij voor een sollicitatiegesprek de richtlijnen voor het Spaans in het VO had gedownload en deze op het gesprek heeft laten zien. Zij is toen aangenomen. J. van der Heijden vraagt zich af of het niet nuttig is als iemand uit het universitaire veld het bestuur versterkt. 6.3. S. Aalberts vraagt hoe het komt dat de contributie nu wel geïnd kan worden, terwijl in het verleden dit zo moeilijk leek. Paula Costas Alonso legt uit dat M. van Niftrik veel tijd heeft gestopt in het benaderen van leden met een achterstallige contributie. 6.4. S. Aalberts zou graag meer naamsbekendheid willen geven aan de vereniging en verklaart zich bereid bij
lnstituto Cervantes folders neer te leggen. Zij merkt vaak dat docenten die daar komen niet bekend zijn met de vereniging. 6.5. M. van Ettekoven vraagt of een nieuwe veldaanvraag voor literatuur wordt ingediend. Patrick Gommers zegt dat dit niet het geval is en dat hij Marjo Eurlings zal vragen hoe het met de 'toolkitliteratuur' staat. 6.6. E. Rutten spreekt haar verbazing erover uit dat stukken als een jaarversiag en notulen in het Nederlands zijn geschreven. De voorzitter legt uit dat het gaat om officiële stukken van een Nederlandse vereniging en dat deze stukken in het Nederiands beschikbaar moeten zijn. Haar opmerking zal wel in een bestuursvergadering worden besproken. 6.7. F. Revuelta doet de suggestie te informeren naar de mogelijkheid op de website van Instituto Cervantes een link naar de vereniging toe te voegen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit om 12.45 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch.

Jaarverslag VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND (VDSN) 2009

VDSN, de vereniging, het bestuur en de leden

Wat heeft het bestuur in 2009 zoal gedaan?
De Foco is 4 maal verschenen en is van redactie veranderd. De nieuwe nummers van de Foco onder leiding van M. Marchelinus zagen er mooi en informatief uit. Uiteraard hebben we weer een studiedag georganiseerd, die ook dit jaar weer zeer geslaagd was. Er wordt actief gebruik gemaakt van de mailinglist, waarbij we o.a. verschillende vacatures hebben verspreid die, mede door onze verspreiding, ook vervuld zijn. Ook hebben we onze stem laten horen en onze bijdrage geleverd bij de discussie omtrent het afschaffen van de kijk/luister toetsen door het CITO. De website wordt steeds beter en biedt steeds meer mogelijkheden voor de leden.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur is dit jaar zeven maal bij elkaar gekomen om te vergaderen (evenveel als in 2008). De vergaderingen vinden altijd plaats op vrijdagmiddag te Utrecht (NH hoteles).

Bestuurssamenstelling
In het bestuur zitten Patrick Gommers (voorzitter), Mertina Meijer (secretaris), Paula Costas Alonso (penningmeester en webmaster), Marjo Eurlings (contactpersoon VO), María José Steenbeek (lid), Frédérique Bauer (lid). Patrick Gommers heeft door werkzaamheden na de zomervakantie geen bestuursvergaderingen bijgewoond. Mertina Meijer heeft hem als voorzitter vervangen.

Ledenaantal
Aan het begin van 2009 had de vereniging 319 leden. Aan het eind van 2009 waren dat er 340. In 2009 hebben zich 54 nieuwe leden ingeschreven. Er hebben 18 leden opgezegd en er zijn 11 leden uitgeschreven wegens wanbetaling. Daarnaast zijn 4 leden uitgeschreven wegens verhuizing naar het buitenland of over
lijden.

Financiën
Mevrouw M. van Niftrik houdt nog steeds de financiën bij, doet de administratie en houdt ook het ledenbestand bij. Voorafgaande elke bestuursvergadering stuurt zij een overzicht van de financiën aan het bestuur. Het bedrag van EUR 5000 staat nog steeds op een spaarrekening. Zoals afgesproken tijdens de laatste jaarvergadering is er een begroting gemaakt voor 2010. De begroting, samen met een beknopt financieel overzicht van 2009, is gestuurd aan de leden die aanwezig zullen zijn op de jaarvergadering.

Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft plaats gevonden op 28 maart 2009 halverwege de jaarlijkse studiedag in liet Luzac College te Hilversum.

Studiedag 28 maart 2009
Wederom is de studiedag de leden GRATIS aangeboden. In totaal hadden we 5 verschillende workshops, sommige tweemaal aangeboden: De workshop van mevr. P. Costas Alonso en dhr. P. Gommers ging over het gebruik van het digital schoolbord in de klas en de mogelijkheden daarvan. De workshop van dhr. Y. Guitton ging over het gebruik van drama in de les om de gespreksvaardigheid te verhogen. 's Morgens werd deze workshop aangeboden met 's middags een vervolg hierop. De workshop van mevr. K. Plante heette 'doeltaal is voertaal'. Mevr. I. Maas verzorgde een workshop over het gebruik van TPRS: Teaching Profiency through Reading & Storytelling. Er hebben zich wederom veel nieuwe leden aangemeld vlak voor de studiedag. Er waren stands van lntertaal en Don Quijote.

Externe contacten Platform NRWO: helaas vergaderingen niet meer bezocht, wél is de ICT conferentie in november bezocht door M. Eurlings en enkele leden. Hogeschool van Utrecht en ABC: er is dit jaar een gezamenlijke studiedag georganiseerd voor docenten die op 5 juni 2009 heeft plaatsgevonden op HvU. Zowel M. Eurlings als M.J. Steenbeek-Sánchez (ook namens Fontys Hogeschool) waren bij de organisatie betrokken. Er is ook een leerlingendag georganiseerd op 12 november 2009, die helaas alleen heeft plaatsgevonden in Utrecht. De bedoeling was dat hij ook in Tilburg plaats zou vinden. Dit is niet gelukt. Instituto Cervantes: tijdens de informatiemiddag voor basisscholen met Spaans op 23-9-2009 hebben we kennis mogen maken met de nieuwe directeur, Patricia lzquierdo. CITO: contact over de mogelijke voortzetting van de kijk/luistertoetsen door CITO en over de enquête die in mei op de website wordt gezet. Door middel van deze enquête kunnen docenten hun oordeel geven over het Centraal Schriftelijk Examen Spaans. Sectie Spaans VLLT: eind 2009 is het bestuur benaderd door VLLT met het verzoek om overleg en meer contact tussen de beide verenigingen. Consejería: met de nieuwe asesora técnica Eva María Tejada is kennisgemaakt op de informatiemiddag voor basisscholen met Spaans op 23-9-2009 en sindsdien is er geregeld contact. Contact met Europees Platform, dwz. met F. Revuelta. P. Costas Alonso heeft een workshop gegeven over het digitale schoolbord op een studiemiddag voor pilotscholen Spaans in het basisonderwijs op 18 november 2009 en M. Meijer is aanwezig geweest op de informatiemiddag leergangen Spaans voor de basisschool. Uitgeverij Intertaal, stuurt geregeld materiaal ter beoordeling toe. Hiervan kan een recensie worden geschreven voor Foco. Uitgeverij stichting Visiria: de vereniging wordt op de hoogte gehouden over plannen voor het maken van nieuwe kijk/luistertoetsen. Opzetten vak Spaans: De Fontys Hogeschool in Tilburg is hier actief mee bezig. M. J. Steenbeek is de contactpersoon. Individuele mensen en organisaties: er komen vragen binnen via de mail. Deze worden beantwoord, de mensen worden waar nodig doorverwezen of het verzoek dat wordt gedaan, wordt via de mailinglist doorgestuurd. ABC - helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van mevr. M. Van Ettekoven, die zo betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de kijk/luistertoetsen en andere zaken. Wij betreuren het zeer dat dat zij na jaren werk niet in de gelegenheid werd gesteld haar werk voort te zetten. Dit hebben wij ook vanuit de vereniging aan haar kenbaar gemaakt.

Spaans in het basisonderwijs
Dit schooljaar is het laatste jaar van het proefproject Spaans in het primair onderwijs waaraan negen scholen deelnemen. Aan het eind van dit jaar brengt het Europees Platform verslag uit over het hele project en de resultaten van de pilot. Naar aanleiding hiervan zal het ministerie van OCW een beslissing nemen of het vak Spaans in het primair onderwijs ingevoerd mag worden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en worden hierover geiïnformeerd.

Examenbesprekingen
In 2008 is besloten af te zien van examenbesprekingen. In mei 2009 is een enquëteformulier op de website geplaatst. Leden zijn via de mailinglist erop geattendeerd dat de docenten hun oordeel konden geven over het Centraal Schriftelijk Examen. Zo konden zij bijdragen aan het verbeteren van de examens. De ingevulde formulieren zijn doorgestuurd naar het CITO. In totaal zijn 15 formulieren binnengekomen en doorgestuurd.

Foco
De oude redactie o.l.v. A. Agiss Clemens heeft de eerste twee nummers van 2009 verzorgd. Daarna is het werk overgenomen door M. Marchelinus, onder begeleiding van bestuurslid M. J. Steenbeek - Sánchez. Ondanks de redactiewisseling is het toch gelukt ook weer 4 nummers te laten uitkomen, weliswaar met enige vertraging maar het is gelukt. In het bestuur is gesproken over de mogelijkheid de oude nummers van Foco te digitaliseren. Vervolgens is de vraag opgekomen of het mogelijk is een ingang op oude nummers te maken. Dit loopt nog.

Website
Nieuw op de website sinds november 2009 zijn de verschillende fora. Voor elk lid is een account aangemaakt: inloggen met lidnummer en postcode. We hebben de informatie over de fora rondgestuurd aan de leden via de mailinglist. Helaas wordt er nog niet zoveel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. We hopen hier in de toekomst verandering in te krijgen. Er is gesproken over het opzetten van websteks waarop docenten lesideeën kunnen uitwisselen (voorlopig vooral A1 en A2 niveau). Websteks zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dit plan is nog niet verder uitgewerkt.

Promotiemateriaal
We hebben dit jaar nieuwe waaiers besteld, ditmaal in de kleur
rood, die nieuwe leden worden toegezonden. Er is gesproken over het aanschaffen van een draagbare banner die ter promotie van VDSN gebruikt kan worden bij studiedagen elders. Er is ook gesproken over een nieuwe poster die docenten in de klas kunnen ophangen. Dit idee zal in 2010 verder uitgewerkt worden.

Algeheel probleem
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die in hun vrije tijd onbetaald werk verrichten. Ook in 2009 is er hard gewerkt. Het bestuur ondergaat een fikse aderlating, aangezien M. Eurlings vertrekt - dit is al in voorjaar 2009 aangegeven - . Maar ook P. Gommers en M.J. Steenbeek - Sánchez hebben te kennen gegeven hun bestuursfunctie neer te willen leggen. Dus nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom. Veel werk wordt gedaan door weinigen. Een ander aandachtspunt is de artikelen voor de Foco. De redactie wil graag leden meer betrekken bij het schrijven van stukjes, artikelen, leveren van materiaal voor de Foco. Deze kunt u aanleveren via f
oco.vdsn@gmail.com.

Vooruitblik 2010
Zoals ook al aangegeven in de laatste Foco (van de bestuurstafel) gaat onze voorzitter ons verlaten. En niet alleen hij, met hem ook Marjo Eurlings en Maria José. Wij zijn hen dankbaar voor hun jarenlange inzet en vinden het uiteraard erg jammer dat ze hun bestuursfunctie neerleggen. Overigens hebben we daar wel alle begrip voor. Gelukkig heeft zich wel één nieuw enthousiast bestuurslid gemeld, nl. Gemimah Ribbers-Zúñiga Valdés. Zij heeft een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond en aangegeven in het bestuur te willen plaatsnemen. Zij heeft zelfs aangeboden het voorzitterschap te willen doen. Vorig jaar na de jaarvergadering hebben verschillende leden aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. Helaas liebben zij hier allemaal, vanwege persoonlijke redenen, vanaf gezien. Graag zouden we nog een paar nieuwe bestuursleden hebben. Wij hebben vooral behoefte aan iemand uit het Voortgezet Onderwijs, die ook de vergaderingen zou kunnen bijwonen van het Platform van Verenigingen (VVVO). Deze vergaderingen zijn 6x per jaar op een donderdagavond (evt. samen te doen met ander bestuurslid). Er liggen nog wat andere uitdagingen, zoals het verder ontwikkelen van het promotiemateriaal, de websteks, de fora, het plaatsen van een gewijzigd enquêteformulier m.b.t. de examenbesprekingen op de website, etc. Alle reden voor nieuwe bestuursleden om zich uitgedaagd te voelen hierover mee te denken!

Vereniging Docenten Spaans in Nederland Financieel jaaroverzicht 2009 Saldo 1 januari 11.084,07 Postbank 6.084,07 Spaarrekening 5.000,00

ONTVANGSTEN 11.022,01 Contributies 9.305,00 Advertenties 760,00 Rente 63,71 Studiedag 480,00 Diversen 413,30 UITGAVEN 11.599,93 Reiskosten bestuur 476,08 FOCO drukkosten 2.831,99 Kantoorbenodigdheden 392,26 Porto kosten 1.922,66 Studiedag 3.118,77 Administratiekosten 1.500,00 Promotiekosten (waaiers) 538,24 Diversen 819,93 Saldo 31 december 10.506,15 Postbank 5.442,44 Spaarrekening 5.063,71 Het decembernummer van Foco werd pas in januari 2010 verstuurd, daarom zitten de druk- en portokosten van dat nummer niet bij het overzicht van 2009

JAARBEGROTING VDSN voor 2010 INKOMSTEN Contributie E 9.480,00 Advertenties Foco E 820,00 lnschrijvingen studiedag E 120,00 Stand studiedag E 400,00 Bijdrage Platform Utrecht E 400,00 Rente E 50,00 Vermogensafname E 3.380,00 Totaal E 14.650,00 UITGAVEN Foco drukkosten E 5.600,00 Foco portokosten E 1.500,00 Overige portokosten E 500,00 Studiedag E 3.000,00 Administratiekosten E 1.500,00 Redactie Foco E 600,00 Bestuurskosten E 500,00 Kantoorbenodigdheden E 500,00 Bankkosten E 100,00 lnternetkosten E 100,00 Promotiekosten E 250,00 Overige kosten E 500,00 Totaal E 14.650,00

OBSERVATIES

Dit is een uitstekend verslag. Hulde! Notulen jaarvergadering 28 maart 2009 3.2.7. Patrick Gommers heeft in mei in een interview met Radio Nederland Wereldomroep het vak Spaans onder de aandacht gebracht. Diezelfde dag is er een televisieopname gemaakt bij P. Schnetz in de klas. Zo heb ik in het voorjaar van 1989 voor Radio Nederland Wereldomroep een interview afgegeven ten behoeve van het door mij geïnitieerde Nederlands-Spaanse samenwerkingsproject NIEUW ELAN/NUEVO ESPíRITU. 5.1. Patrick Gommers wijst erop dat een bestuurslid eens in de ca. 6 weken de vrijdagmiddag vrijhoudt voor bestuursvergaderingen. Wie belangstelling heeft kan een bestuursvergadering bijwonen. Van deze mogelijkheid wil ik graag een keer gebruik maken. 6.1. J. van der Heijden vraagt of er contact is met de regering. De voorzitter legt uit dat contacten met de regering lopen via het platform VVVO. Ik heb Patrick Gommers uitgelegd dat mijn contacten met de regering verlopen via HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, het KABINET DER KONINGIN en de MINISTER-PRESIDENT. J. van der Heijden vraagt zich af of het niet nuttig is als iemand uit het universitaire veld het bestuur versterkt. Dat heb ik niet alleen afgevraagd, maar vind dit pure noodzaak. De naam VERENIGING SPAANS OP SCHOOL is veranderd in VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND teneinde het mogelijk te maken binnen het gehele onderwijsveld op het gebied van onderwijs in de Spaanse taal in Nederland VAN BASISSCHOOL TOT EN MET UNIVERSITEIT via de vereniging beleid te kunnen laten ontwikkelen. Aansluiting op alle niveaus is van wezenlijk belang voor de plaats van Nederland binnen de Spaanstalige wereld. Patrick Gommers legt uit dat het moeilijk is te inventariseren waar Spaans wordt gegeven. De situatie verandert vaak en snel. VDSN is over het algemeen onder docenten bekend; zij, en niet de scholen, zijn de doelgroep van VDSN. Vanaf 1994 heb ik al gepleit voor een totaaloverzicht van alle opleidingsmogelijkheden, aantallen docenten en studenten om een goed beeld te krijgen van de uitstroom en de werkgelegenheidsperspectieven. Daartoe heb ik gepleit voor een permanente vertegenwoordiging op het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Nu de VDSN dat blijkbaar niet tot haar core business rekent is dat wellicht een taak voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX of de STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik heb dan wel mensen nodig die dit initiatief oppakken. A..M. van de Kamp en D. Thijsse vermelden dat zij de lerarenopleiding bij de universiteit volgen. Aanvulling: J. van der Heijden adviseert hen daarom in het bestuur plaats te nemen. 6.4. S. Aalberts zou graag meer naamsbekendheid willen geven aan de vereniging en verklaart zich bereid bij lnstituto Cervantes folders neer te leggen. Ik ondersteun dit initiatief. 6.7. F. Revuelta doet de suggestie te informeren naar de mogelijkheid op de website van Instituto Cervantes een link naar de vereniging toe te voegen. In dit verband merk ik op dat mijn Spaanse collega's in ALCALÁ DE HENARES en de CALLE DE ALCALÁ in MADRID nog gebruik maken van de domeinnaam www.cervantes.nl. Deze domeinnaam dienen zij over te dragen aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in verband met mijn MERKENRECHT. De domeinnaam www.cervantes.be is reeds in mijn bezit. Voor hun activiteiten in Utrecht kunnen mijn Spaanse collega's gebruik maken van hun eigen Spaanse domeinnaam utrecht.cervantes.es. Zodra de overdracht van die domeinnaam heeft plaatsgevonden zal ik hierin vanzelfsprekend een link maken met de VDSN. JAARVERSLAG Het bestuur is dit jaar zeven maal bij elkaar gekomen om te vergaderen (evenveel als in 2008). De vergaderingen vinden altijd plaats op vrijdagmiddag te Utrecht (NH hoteles). Het beleidsplan van CERVANTES HOLDING voorziet in verandering van de naam NH hoteles in HOTELS CERVANTES. Dit ter bevordering van de werkgelegenheid en rendementsverbetering van de hotelgroep. Externe contacten Instituto Cervantes: tijdens de informatiemiddag voor basisscholen met Spaans op 23-9-2009 hebben we kennis mogen maken met de nieuwe directeur, Patricia lzquierdo Op die dag bevond ik mij op het TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN CÁDIZ (2009) onder leiding van JOSÉ MARÍA IZQUIERDO. Graag verneem ik wat de relatie is tussen beide IZQUIERDOS. Patricia lzquierdo is dus de opvolgster van Isabel Clara Lorda Vidal als vermeld in PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED, BOOTTOCHT IN GROUW GECANCELLED, KENNISMAKING MET DOÑA ISABEL - CLARA LORDA VIDAL, COLABORACIÓN Y MÚTUO APOYO, HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, HET GEHEIME WAPEN, HARRY STARREN, MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, BEZOEK AAN UTRECHT EN AMSTERDAM, INTERVIEW VAN DE VDSN MET ISABEL - CLARA LORDA VIDAL, EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, HARTVERWARMEND, LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX, MY SECRET MISSION, NEDERLAND-ENGELAND, RESIDENTIE ENGELENBURG, MANTELPAKJE, DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, OUDE EN NIEUWE SPELERS, CERVANTES BENELUX, WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 2018 IN DE BENELUX en HAKDAG IN DE TRÊVESZAAL. Graag verneem ik de nieuwe functie van Isabel. Individuele mensen en organisaties: er komen vragen binnen via de mail. Deze worden beantwoord, de mensen worden waar nodig doorverwezen of het verzoek dat wordt gedaan, wordt via de mailinglist doorgestuurd. Teneinde de werkgelegenheid van collega's en hun studenten te bevorderen heb ik in het beleidsplan van CERVANTES HOLDING de uitzendorganisatie CERVANTES EMPLEO gepland. Hiervoor zijn enthousiaste managers noodzakelijk. Die moeten in het relatiecircuit van de inmiddels 340 leden te vinden zijn.

Een opmerkelijk optreden vond tijdens deze jaarvergadering plaats door MARGRIET WELLING. Eén van mijn collega's van het eerste uur. Zij is werkzaam voor het CITO en liet weten dat het aantal examenkandidaten Spaans HAVO en VWO het afgelopen jaar is verdubbeld.

Aan het eind van de rondvraag heeft LÉONTINE FREEVE de vergadering ingelicht over het komende AEPE-congres in A CORUÑA en het bestuur de actas overhandigd van de congressen in SANTANDER

en MADRID.

Hierop heb ik hen mijn CD met EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 en een DVD met mijn lezing CERVANTES ES MI VIDA in VALLADOLID in 2005 en de lezing van DON CÉSAR ANTONIO MOLINA op 30 JULI 2005 overgedragen. Beelden van de vergadering:

Ik heb deze Sevillanadansers uitgenodigd om op vrijdag- of zaterdagavond op bezoek te komen in het HOTEL CERVANTES in Torremolinos om daar te komen dansen met de overige gasten.

Na afloop van de jaarvergadering heb ik een kort bezoek gebracht aan NIEUWEGEIN. Mijn reactie UW HERINNERING VAN 17 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM heb ik om 21:35 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Van CENTRAAL BEHEER ACHMEA uit de PRINS WILLEM-ALEXANDERLAAN 651 in APELDOORN ontving de Stichting Cervantes Benelux informatie over de Meerkeuzepolis Zakelijke Dienstverlening d.d. 16 MAART 2010.

Op 4 FEBRUARI 2010 hebben zij mij ook onderstaande aanbieding voor een rechtsbijstandsverzekering doen toekomen.

28 MAART 2010 JEZUS CHRIST SUPERSTAR