FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN De heer JAN-PETER BALKENENDE Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHMPB Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Balkenende, Graag wil ik U hiermee van harte gelukwensen met de voorspoedige onderhandelingen inzake de totstandkoming van uw vierde kabinet. Mijn laatste brief aan U dateert alweer van 7 mei 2002 met de titel PAARS III. Het doet mij deugd dat deze brief klaarblijkelijk heeft geleid tot een stuk continuïteit van beleid zoals ik dat ook in mijn EERSTE STATE OF THE UNION VAN 19 SEPTEMBER 1996 heb verwoord aan voormalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK. Bijgaand ontvangt u kopieën van mijn brieven van vandaag aan uw ministers van ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, JUSTITIE, FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN, BUITENLANDSE ZAKEN en BINNENLANDSE ZAKEN. Ik verzoek U deze berichtgeving de allerhoogste prioriteit te verlenen tijdens het eerstvolgend kabinetsberaad. Tevens verzoek ik U de heer CAMIEL EURLINGS namens het INSTITUTO CERVANTES BENELUX van harte welkom te heten in uw nieuwe kabinet en druk mede de hoop uit dat hij de belangen van ONZE ORGANISATIE IN WORDING op een zorgvuldige wijze heeft overgedragen binnen het EUROPEES PARLEMENT. Rest mij U verder wederom veel succes toe te wensen in uw volgende regeerperiode en verzoek U tevens tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN

8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN