Datum: Maandag 28 november 2005 Betreft: Brochure Vermogensbescherming, belastingontwijking en estate planning voor ondernemers Kenmerk: 20051128JHHJC Geachte heer Manders, Uw uitgebreide informatiepakket met begeleidende brief d.d. 8 november 2005 heb ik kort voor mijn terugkeer naar Nederland in dank op mijn woonadres in Spanje ontvangen. Ik stel vast dat u dit pakket heeft verzonden na onderstaande berichtgeving van 4 november daaraan voorafgaand en beschreven op HAAGS JURISTEN COLLEGE12.40 Mark Verhoef Customer Service Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. Geachte heer Verhoef, Ik bevestig de goede ontvangst van uw bericht van gisteren zoals u kunt lezen op EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ Mijn betaalopdracht ad EUR 59,25 heb ik kort hierna ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Ik ben echter van mening dat de Britse autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten bij het uitvoeren van hun legal duties terzake. Daarom geef ik u hierbij een chronologish overzicht van de gebeurtenissen vanaf de oprichting van de limited. Na ontvangst van mijn benoeming tot directeur van dit bedrijf als vermeld op Your ref PSU/CO heb ik de heer Alan Beer van NatWest in Folkestone verzocht een bankrekening te openen voor dit bedrijf ref. account number 66834465 Men heeft mij toen rekening nummer 66834465 toegekend. De door mij ondertekende handtekeningenkaart heb ik op 21 april 1997 verstrekt aan de heer Tony Cottrell van de vestiging in 55 Kensington High Street in Londen ref. account number 66834465 d.d. 13 mei 1997. Daarbij heb ik mijn Britse partner - die in die tijd daar aan de overkant woonachtig was - verzocht die handtekeningenkaart eveneens te ondertekenen teneinde financiële transacties voor ons bedrijf mogelijk te maken ref. Weekly Report 16 met de woorden Finally this letter is to authorize you to act on my behalf before NatWest Kensington Royal Garden Branch. Het is mij niet bekend of Zij dit ooit heeft getekend gezien de mededelingen als verwoord aan de heer R.M.H. Franssen van de ING Bank Nijmegen Dukenburg en uw collega T.Th.A.J. Manders ref. Inland Revenue d.d. 25 juni 1997. Zoals u ziet heeft er nadien een correspondentie plaatsgevonden met Her Majesty's Tax Collector de heer G.P. Mitchel van Inland Revenue in Dover. Na uw verzoeken om u een BTW-nummer te doen toekomen heb ik de heer Mitchel op 31 maart van dit jaar om een VAT-nummer verzocht ref. VAT-number Instituto Cervantes Ltd Hierop heb ik geen reactie ontvangen anders dan de mededeling van uw collega Ina Bruchman op 8 september 2005 13:25:58 met de mededeling

Betreft: Tax District Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer van der Heyden, Graag willen wij u erop wijzen, dat Inland Revenue (de Engelse belastingdienst) de Tax district waarvan uw Limited Company deel uitmaakt, gewijzigd heeft. Dit houdt in dat het dossier dat Inland Revenue van uw Limited Company houdt is verhuisd naar een andere plaats en dat u een nieuw referentie nummer van hen heeft gekregen. U zult hier verder niets van merken, behalve dat het referentie nummer op de post die u van hen krijgt veranderd is. Het nieuwe adres van Inland Revenue is veranderd naar: Inland Revenue N.G. Crutchfield Kent Area Medvale House Mote Road Maidstone Kent, ME15 6AE United Kingdom Uw nieuwe referentie nummer is 579-67551-27448. Dit dient slechts voor uw eigen administratie en u hoeft verder niet op deze brief te reageren.

Ik heb dit bericht opgenomen op Brantsen van der Zyp. Nadien heb ik de heer Christopher Dodd - die in Maidstone woonachtig is - om zijn medewerking verzocht inzake de aanvraag van een VAT-nummer. Hiertoe heb ik hem het laatst gesproken op vrijdag 21 oktober jongstleden nadat ik een aan hem daartoe strekkend verzoek per brief in zijn hotel in Torremolinos had bezorgd ref. Request for a favour Vanaf het overlijden van mijn Britse partner op 31 augustus 1997 heb ik mijn collega Drs E.H. Halbertsma verzocht voor de oplossing van dit probleem alle juridisch noodzakelijke handelingen te verrichten ref. Machtiging e.v. Het is mij niet bekend of mevrouw Halbertsma bankrekening 66834465 inmiddels heeft geopend bij NatWest in Kensington. In de tijd dat ik intensief met haar heb samengewerkt van 1 november 1989 tot 15 juli 1991 heb ik haar leren kennen als een uitermate consciëntieus manager. Wel heb ik His Royal Highness The Prince of Wales in een aangetekend schrijven d.d. 24 september 2005 ref. Eight Years Later en Correction om zijn medewerking verzocht teneinde deze problematiek tot een definitief einde te brengen. IN HET VERTROUWEN U HIERMEDE NAAR BEHOREN TE HEBBEN GEÏNFORMEERD MET VRIENDELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN - TORREMOLINOS

Ik voeg hier thans aan toe dat de heer Dodd mijn schriftelijke verzoek d.d. 8 oktober 2005 niet heeft ontvangen. Ik heb gemelde brief ongeopend retour ontvangen en nadien vernietigd.

Graag geef ik u mijn reactie op uw vragen. Zoals u in mijn beleidsplan kunt zien als vermeld op mijn website wens ik de Instituto Cervantes Ltd omgezet te zien in een holding. Hierin kunnen vermogensbestanddelen worden ondergebracht. Ik noem hierbij

1. Royalties inzake mijn boek Lettersto Diana, Princess of Wales dat inmiddels aan een herdruk toe is in samenwerking met alle in het boek vermelde beoogde samenwerkingspartners. Ook de Nederlandstalige en Spaanstalige versie zijn aan publikatie toe zodra alle juridische processen inzake de vanaf 31 augustus 1997 gerezen problematiek zijn afgerond.

2. Domeinnamen. Ik beschik thans over de internetdomeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu en www.cervantesonline.ch. De domeinnamen www.cervantes.eu en www.cervantesonline.eu zijn aangevraagd en gekoppeld aan mijn Benelux handelsmerk Instituto Cervantes. Inkomsten uit de exploitatie van deze domeinnamen dienen ten goede te komen aan de holding.

3. Franchiseformules en merkenrecht. Mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen zijn vastgelegd tot 28 februari 2015.

Van de vestiging van het Spaanse instituut met dezelfde naam in Brussel heb ik op zaterdag 29 oktober 2005 een aanvraag ontvangen voor een trade van de domeinnaam "cervantes.be". Met het voorstel ben ik accoord gegaan. Vanzelfsprekend uitgaande van de erkenning door mijn Spaanse collega's van mijn handelsmerk. Zodra de onder geplande werkmaatschappij Cervantes Studiecentra genoemde particuliere opleidingsinstituten op franchisebasis - of in zijn totaliteit als aparte werkmaatschappij - van mijn handelsmerk gebruik maken sta ik mijn Spaanse collega's toe hun activiteiten - onder de door mij gestelde voorwaarden - voort te zetten in de Benelux tegen betaling van een fee. Deze inkomsten dienen ten goede te komen aan de holding.

4. Overige vermogensbestanddelen. Zoals u bekend maak ik aanspraak op het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden plus de wettelijke rente vanaf 28 augustus 1996. Dit vermogen dient eveneens in de holding te worden ondergebracht. Aangezien mijn collega Drs. E.H. Halbertsma over de juridische mogelijkheden beschikt om tot invordering van dit vermogen over te gaan doe ik haar hiermede een kopie van dit schrijven aan haar toekomen. Ik verzoek u haar eveneens een exemplaar van uw documentatie te sturen voor het geval zij daarover nog niet zou beschikken.

Naar mijn inzichten dient er ten behoeve van de holding een bankrekening op Cyprus te worden geopend. Het is mij echter niet bekend of mevrouw Halbertsma terzake al acties heeft ondernomen op basis van de door mij verstrekte VOLMACHT. Ik ben nog in afwachting van haar RAPPORT VAN BEVINDINGEN terzake.

Uw brochure heb ik met diepgang bestudeerd en mijn eerste reactie in mijn brief van vandaag aan Liesbeth Halbertsma beschreven. Mede inzake de Stichting Cervantes Benelux en de mogelijkheid deze in een soort Trustconstructie om te zetten in European Cervantes Foundation. Graag verneem ik van u wat u terzake voor ons kunt betekenen. Tot 23 januari 2006 ben ik weer in Nederland. U kunt uw reactie doen toekomen aan mijn logeeradres. Ook ben ik bereikbaar via mijn mobiele telefoon en mijn emailadres. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN CC EH

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN