FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

27 november 2000. Betreft: QUESTION 28 - DE PROEF OP DE SOM Kenmerk: JH/HdK20001127.1. Torremolinos, zondag 26 november 2000. 'Boy what a night!' With this image in mind I went to the Jivin' Jaks yesterday evening. It dates from the 21st of November 1996. I wrote Her at that time: 20 November 1996. The 28th of November. Dear Diana, Yesterday I discussed security measures. I am solving a financial temporary problem, but I hope you will be able to come. The business plan I am translating myself. I will bring it with me and come by train. Afterwards I will stay with you if you wish and follow you to England. In your country I can be appointed Earl.

We had some more earls in our family, for example Karel (1749-1826), Senator in the Imperial Court of Napoleon in Paris (1810). Now I only can be called Sir. That would be a final solution of my personal problem and perhaps of yours as well. This would also be the end of a new fairy tale and a new chapter of the Bold and the Beautiful. There's only one problem: I'm ugly. Yours, Peter Pan. So, that was the reason why I went by yesterday evening at my English friends. Double Donna had had a phone call with Naughty Nicky. She is still in London and she is having a very good time. I had a conversation with Jackie about Gibraltar (Travel Shop, Email: david@travelshop.com). I told her about the queue I had to make last time. She goes there shopping sometimes at Marks & Spencer when she needs some knickers. When she is in London she goes to Harrods Knightsbridge. We hadden dus weer heel wat te bespreken 'yesterday night'. Vandaar dat ik op uitnodiging van Mighty Mark in het kader van zijn 'karaokie' het schone lied Yesterday ten gehore heb gebracht van Paul MacCartney and also the song 'Hey, You've got to hide your love away'. Hij had ook Candle in the Wind in de aanbieding. Alleen de verouderde versie over Marilyn Monroe. Daar ben ik nooit erg weg van geweest. Al dat gedoe met Kennedy. Bovendien neem ik aan dat ELTON JOHN inmiddels heeft begrepen dat hij mij nog heel wat royalties verschuldigd is voor elke keer als The 1 August version wordt gespeeld. Nadien heb ik mij onder het motto learning by experience in een ander etablissement nog bezig gehouden met een ander lied. Van de Rolling Stones. Onder Liberiaanse vlag. Het kostte mij de lieve somma van 15.000 peseta's. Men vroeg 20.000. Dat had ik er wel een keer voor over (niet declarabel). Het wordt immers toch niets meer met die presidentsverkiezingen in Amerika. Het betekent bovendien dat mijn persoonlijke marktwaarde in een week tijd is verdubbeld als Tob Manager. Het is echter niet mijn bedoeling om hier een gewoonte van te maken. Ik hecht immers aan een 'gewone' relatie, zoals was voorzien op 28 september 1997 waar thans gedemonstreerd wordt tegen de jacht op everzwijnen. Het lijkt mij derhalve zinvol mij wederom te wijden aan de relatie van VAN DER HEYDEN en de PRINS VAN ORANJE. Ondanks het mooie weer. Want The Sun schijnt alweer volop op mijn balkon.

O ja. Dat vergeet ik nog te zeggen. Te elfder ure. Of iets later. Dat weet ik niet meer precies, kwamen er nog twee (jonge)dames op de kruk zitten aan de bar van de Jivin' Jaks. Eén van de dames droeg een paarse jurk. Zij kwamen uit Zweden. Ik heb die dame dus behoorlijk gecomplimenteerd met haar Purple Dress, alvorens het etablissement te verlaten. Ik vervolg het verhaal over mijn voorganger. Nog vóór het einde van het jaar 1566 keerde VAN DER HEYDEN in Antwerpen terug, en bleef er tot in April van het volgend jaar, ten minste wij hebben geene berichten, dat hij zich in dien tusschentijd naar elders zou hebben begeven. En mocht, als zijnde een inboorling van het land, de gemeente te Antwerpen dienen, volgens een der artikelen van het verdrag, den 2den September tusschen de Calvinisten en den Prins VAN ORANJE gesloten, waarbij bepaald werd, dat alle vreemdelingen buitengesloten zouden worden, zoodat b.v. FRANCISCUS JUNIUS, toen hij, na in den zomer van 1566 te Antwerpen gearbeid te hebben, aldaar in het najaar van een korte reis terugkeerde, den predikdienst in die stad niet meer mocht waarnemen, omdat hij Franschman van geboorte was. ORANJE was in October 1566 van Antwerpen vertrokken, en in den aanvang van Februari van het volgend jaar derwaarts teruggekeerd. In 1571 - tijdens de synode van Emden, die in oktober van dat jaar plaatsvond - vinden we GASPAR VAN DER HEYDEN terug in Frankenthal bij Frankfurt, waar hij al eerder een kerk had geleid. Hij maakte daar kennis met Philips Marnix van Sint Aldegonde, de schrijver van ons volkslied. Van Lennep schrijft hierover: Van de werkzaamheid van G. VAN DER HEYDEN te Frankenthal, gedurende dit zijn tweede verblijf aldaar, is ons slechts weinig bekend. Wij kunnen ons voorstellen, dat hij met ijver zijnen dikwijls moeilijken dienst heeft waargenomen, en de belangen zijner gemeente getrouw heeft behartigd. Het is gedurende dit tweede verblijf van GASPAR VAN DER HEYDEN te Frankenthal, dat we voor het eerst zijnen naam verbonden zien met den beroemden naam van PHILIPS VAN MARNIX, van St. Aldegonde. Den 21 Maart 1570 toch onderteekenden zij te zamen eenen rondgaanden brief, gericht aan de verstrooide gemeenten der vluchtelingen in Engeland en Duitschland. MARNIX woonde in 1570 te Heidelberg en het is niet onwaarschijnlijk, dat VAN DER HEYDEN hem aldaar heeft leeren kennen en vereeren. De vriendschap van deze beide mannen wien één zelfde doel, de uitbreiding van CHRISTUS' Rijk, steeds boven alles ter harte ging, heeft geduurd tot de dood hen scheidde, en later zullen wij nog meermalen in de gelegenheid zijn, daarvan de blijken op te merken. Eenen MARNIX tot vriend te hebben, strekt tot niet geringe aanbeveling en doet VAN DER HEYDEN te meer in onze achting rijzen. Vandaar dat ik het ook zeer op prijs stel dat Harmen Siezen vandaag een paarse stropdas droeg. Uiteindelijk is hij een collega van Huub de Graaff. Ook George Bush draagt thans regelmatig een stropdas van dezelfde kleur. Ik weet niet of ik hier gelukkig mee moet zijn, maar ik kan mij voorstellen dat de heer Bush inmiddels eveneens voor VAN DER HEYDEN heeft gekozen. Mijn voorgenomen huwelijk met de Princess of Wales is hier met name onder de Engelse kolonie al aardig bekend geworden. Zo heb ik vanmiddag ook nog even koffie gedronken op een terrasje van Britse eigenaren. Met een Heerlijke Apple Pie. Hij werd geserveerd door een jongedame met de naam Lauren en zij komt uit Cornwall. Zij keek mij verrast aan toen ik haar vertelde dat ik uit 'Holland' afkomstig was en nodigde mij uit iets vaker bij hen op bezoek te komen. Er waren mij in mijn indirecte omgeving inmiddels al enige opvallende veranderingen opgevallen. Zo trof ik bij het verlaten van 'Bellavista' al direct een dame aan in het paars met rood.

In Carihuela heeft zich inmiddels een nieuwe Engelse zaak gevestigd. Let wel, geen Britse, maar een Engelse zaak. Onder nieuw management. Dat management is - naar het zich laat aanzien - afkomstig uit Newcastle. Dit maak ik op uit de kreet Howay the Lads. Hetgeen slaat op de voetballers van Newcastle United. Op tweede kerstdag heb ik mij vorig jaar bij dat stadion al voorgesteld als The Partner of The Princess of Wales. Ik zou namelijk graag een plaatsje op de eretribune van hun stadion hebben ingenomen. Het bleek echter geheel uitverkocht in hun wedstrijd tegen Liverpool. Ik heb hiervan nog enkele beelden. De foto's zijn per ongeluk over elkaar heen genomen, hetgeen wel een bijzonder effect geeft. Vooral aardig voor een kunstschilder als Manuel Ruiz. Dat geldt ook voor de opnames die hieronder vannacht - wellicht - zijn gemaakt met een verborgen camera achter gespiegeld glas. Het is hier immers te doen gebruikelijk om op een dergelijke wijze tot chantagepraktijken over te gaan. Dat is de voornaamste reden waarom ik op hun uitnodiging ben ingegaan. Indien nodig heb ik er geen bezwaar tegen als die band bij The Magistrate of London wordt ingeleverd. Ik laat eenieder immers graag eens in The Mirror kijken. Bovendien hoop ik met deze ludieke actie eveneens een bijdrage te hebben geleverd aan de 'uitbreiding van CHRISTUS' Rijk'. Daar was het GASPAR immers ook steeds om te doen.

Die foto met die kalkoen is dus wel slim bedacht door Bill Clinton. Jammer dat ik gisteravond geen sigaren had. Want die doen mij altijd aan Sir Winston Churchill denken.

Ik ben op 7 augustus 1996 immers niet voor niets in Bleinheim Palace op bezoek gegaan bij de Duke of Marlborough. Binnen dit kader werd ik hedenmiddag blij verrast met alweer een nieuw bedrijf onder nieuw management, 'With the creepy feeling, of course'.

Uiteraard werd Pieter P. van der Heyden daarbij ook weer aangetrokken door het beeld van Peter Pan, zoals op 17 april 1997.

Al gauw vond ik vandaag de sleutel van het verhaal. Peter Pan is hier een kinderdagverblijf voor Spaanse en Engelse kindertjes. Ik denk dat dit de opmaat is voor onze nieuwe organisatie.

Vooral nu ik ook lees in het boek van Van Lennep: Het opschrift van den brief luidt: "Aen de Eerbare ende Godsalige mannen, de Dienaren ende Ouderlingen der Nederduytsche gemeynten tot Londen, Zandwijck, Nordwijck, etc. (Emden etc.)" en de onderteekeningen: 'PHILIPS VAN MARNIX, (toegenaemt VAN MONT SINT ALDEGONDE, uyt naeme ende bevel der Nederlandsche broederen te Heydelberch," en: "CASPAR VAN DER HEYDEN, Kerckendiener te Franckenthal ende in den naeme der andere broederen aldaer etc." Ofschoon de brief blijkbaar door MARNIX is opgesteld, zoo getuigt toch de mede-onderteekening van VAN DER HEYDEN dat ook hem ernstig de daarin behandelde zaken ter harte gingen, en dat hij met den inhoud instemde. Hier kan ik mij nog steeds in vinden. Zaterdagavond is ook nog het volgende emailtje naar Lambert van Bodegom gegaan (18.40). Ik zie dat ik mij heb vergist omtrent die CD. Ik heb het programma 'EUROGLOT' van jou meegekregen, voor de Macintosh. Het is mij echter niet duidelijk hoe ik hiermee kan werken. In de toekomst zullen mijn publikaties in verschillende talen moeten worden vertaald, zoals het werk How to build the bridge and to become the partner, dat ik momenteel alleen nog in het Engels heb. Met een goed vertaalprogramma kan ik dat waarschijnlijk in zeer korte tijd eveneens in het Nederlands en het Spaans uitbrengen. Dat zal wel nodig zijn lijkt mij, want er wordt hier al behoorlijk over aan mij getrokken. Ik denk dat je wel weet waarover het gaat. Het betreft mijn dagboek van 1 augustus 1996 (Canterbury) tot en met 31 augustus 1997 (Parijs). Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. Ik kom graag weer een keer koffie drinken op de Heilig Landstichting. Laat dat maar weten aan de heer Dries Van Agt. Dat zal hij leuk vinden. Van Ed d'Hondt heb ik niet veel meer vernomen sinds zijn vertrek als burgemeester. Is er al een nieuwe? Tjerk Westerterp had nog belangstelling. Dat lijkt mij wel een goede voor de stad. Zeker omdat hij sinds 7 oktober ook iets beter met Thom de Graaf overweg kan, naar ik mag aannemen. Thom wil overigens de banden met de Paus verbreken. Dus voor het Italiaans heb ik vooralsnog weinig belangstelling. Vijf talen lijkt mij vooralsnog voldoende voor een boek. Zeker nu Jacques Chirac inmiddels ook kennis heeft gemaakt met het werk van Gaspar de la Haye dite de la Bruyère. Maar goed dat de achternaam van jouw moeder met een 'M' begint. Ze kunnen gelukkig niet allemaal Van der Heyden heten. Ik moet er niet aan denken. Gegroet, John. P.S. Voor de goede orde. In Nijmegen bericht ik aan mijn goede vriend Herman de Koning. Hij is een oude schoolkameraad van mij. Van het voormalige Nijmeegs Lyceum, thans NSG. Onze favoriete kroeg is Café Groenewoud. Daar komt Fer Boshouwers ook na de lessen op de 'Kweek'. Van de Valkhofstichting. Het Kasteel laat nog even op zich wachten. Heb ik begrepen. Alles heeft zijn tijd nodig, maar het is thans zaak dat mijn bedrijf operationeel wordt. Het zal je geen windeieren leggen. Morgen verder.

Maandag 27 november 2000
Bush bijna zeker president van VS. Het ziet er dus wel naar uit dat de heer Gore zich inmiddels kan gaan opmaken voor het presidentschap van CERVANTES USA. In Frankrijk dreigt hetzelfde probleem te ontstaan ten gevolge van het gebrek aan een constitutioneel monarch.
Franse premier wil president eerder kiezen. We zien wel. Al bij al is het morgen 28 november - exact vier jaar geleden dat ik Diana heb uitgenodigd voor een diner in Friesland. Dienaangaande mijn berichtgeving uit die tijd aan de direct betrokkenen. De heer G.H. Woudsma MAARN: Inhoud op verzoek verwijderd. Toyota-Dealer Scholten Nijmegen BV: PLANNEN. De Minister van Financiën Dr G. Zalm: NIEUW BEDRIJF en NOG EEN NIEUW BDRIJF Drs E.H. Halbertsma: ORGANISATIEMODEL. Hogeschool Katholieke Leergangen T.a.v. Mevrouw H. Dam: JOUW BRIEF. Stadhouderlijk Hof T.a.v. mevrouw J. de Vries: PRINSES DIANA en Stadhouderlijk Hof T.a.v. mevrouw J. de Vries: UW VERZOEK. De heer J.L.P van der Geer Hoofddorp: ONTVANGSTBEVESTIGING. Wereld Natuur Fonds De heer Ed Nijpels: MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER. Voor de goede orde: Ed is thans Commisaris van de Koningin in Friesland. Drs E.H. Halbertsma: BUSINESS PLAN. De Minister van Financiën Dr G. Zalm: AANDELENTRANSACTIE. De heer E. Nijsten: BELEID. De Koning B.V. ARNHEM: SOVEREIGN. Taylor & Francis Ltd. Rankin Road, Basingstoke: CYBERNETICS AND SYSTEMS.

Op 4 november van dit jaar ben ik na mijn bezoek aan Carrrefour in Málaga en het hotel La Fonda de Benalmádena in Benalmádena Pueblo al vroeg naar de luchthaven van Málaga vertrokken. Klaarblijkelijk was men daarvan in Duitsland al op de hoogte. Ik vond er namelijk bijgevoegd artikel in BILD. De tekst hiervan luidt alsvolgt: Diana und das Sex-Video. Ik heb dit artikel maar ver weg gestopt, teneinde mijn kinderen niet te choqueren. Nochtans geeft het een beeld van de chantagepraktijken die men klaarblijkelijk voor normaal houdt in bepaalde 'Circles'. Teneinde dit te kunnen aantonen heb ik in de nacht van zaterdag op zondag de proef op de som genomen. Ik heb het management van het desbetreffende bedrijf vooraf van de juridische consequenties dienaangaande op de hoogte gesteld. Daarom heb ik ook met mijn bankpas betaald, teneinde mijn aanwezigheid aldaar aan te tonen. De bijschrijving d.d. 26/11/00 15.24 tref je bijgaand aan. De betreffende ontmoeting heeft derhalve op volstrekt legale basis plaats gevonden. Mocht de betreffende 'gentleman' die voor de opname verantwoordelijk zou zijn inderdaad gelijk hebben, dan heb ik op voorhand geen andere opvatting dan dat de heer JH zich te dien tijde als manlijke prostitué ter beschikking heeft gesteld teneinde aldus aan de wensen van My Lady te voldoen. Een dergelijke discussie heb ik rond die tijd eveneens met mijn toenmalige echtgenote gevoerd. Ivo Opstelten heeft die vorm van dienstverlening derhalve door zijn politiemensen in bescherming laten nemen. Hetgeen ik in die tijd uit de pers heb mogen vernemen. Voor de dames in de Hardebollenstraat had ik echter geen belangstelling. Daar is dus niets mis mee. Bovendien had de heer Zalm ook mijn declaratie nog niet betaald. Feit is wel dat de gehele berichtgeving eromheen uiteindelijk geleid heeft tot de dood van mijn partner. Dat kan het Britse Koninklijk Huis niet worden aangerekend. Ebford ligt overigens in Cornwall als ik mij niet vergis. Daar komt Lauren ook vandaan.

27 NOVEMBER 2000 URGING TO THE LOO