VERTROUWELIJK Dr. L. Panhuysen Sint Radboudziekenhuis Postbus 9101 6500 HB NIJMEGEN. Nijmegen, 10 oktober 1994. Beste Leo, Met dank voor de mij geboden mogelijkheid om een aantal ongerechtigheden in mijn medisch dossier van kritische kanttekeningen te voorzien geef ik je hierbij mijn persoonlijke reactie en een aantal nog te bespreken vragen. Ik verzoek je deze brief aan mijn dossier toe te voegen.

Ik trof in het dossier de volgende bescheiden aan:

1. Brief van mij aan J. Roosenboom d.d. 12-10-93
2. Brief d.d. 5-10-93 kenmerk JR/LvD875
3. Onderzoek juni 1993
4. Resultaat EEG
5. Ziektebeloop
6. Verslag co-assistent J.P. Schepers d.d. 13/5/93
7. Opmerking 14-06-93 (BB)
8. Brief aan Van Gaal d.d. 19-7-93
9. Brief d.d. 28-9-93 ref. JR/LvD836

1. Brief van mij aan J. Roosenboom d.d. 12-10-93
Voor een groot deel zullen verschillende door jouw collega's geformuleerde - naar mijn inzichten - onjuiste observaties al door de inhoud van dit schrijven worden opgevangen. Ik merk hierbij op dat het ziekenhuis op een voortreffelijke wijze de verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid heeft genomen.

Vraag 1: Welke actie is genomen op de diefstal van mijn polstasje met persoonlijke/strategische informatie?

2. Brief d.d. 5-10-93 kenmerk JR/LvD875

Het lezen van deze brief heeft mij bij wijlen de haren ten berge doen rijzen.
Blz. 1.
- Paranoïd psychotisch toestandsbeeld: onjuist. Ik had mijn situatie volledig onder controle, maar was wel uitgeput.
- Ik heb op de Baak geen problemen gekregen met eerdere partners NIOW. Integendeel, ik heb in die tijd het contact met hen, op humane gronden, hersteld. Contacten met de "narco-democratie" Colombia kan ik voor mijn gevoel op dit moment echter niet ondersteunen.
- Ik was in 1987 ziek geworden. De procedure is daarna, dus tijdens mijn ziekte, door mijn voormalige partners opgestart.
- "telecommunicatiewagens" moet zijn: "auto's met communicatieapparatuur" (twee antennes).

Blz. 2.
- "Philipsdirecteur" moet zijn "oud-Philipsdirecteur"
- "bouwt een façade om zijn eigen belangrijkheid, houdt decorum op". Ik vind dit een schandalige opmerking. Tijdens en na mijn managementopleiding bij de Baak heb ik een persoonlijke sterkte/zwakte-analyse gemaakt. De uit deze analyse voortkomende sterke punten heb ik de heer Bouwens gemeld.
- Patient hoorde geen stemmen. Ik wil dit benadrukken. Ik heb mij uitsluitend met observaties beziggehouden om de reacties op mijn z.g.n. "hakdagactie" van begin mei 1993 vast te leggen. Ik ben bereid uiteen te zetten wat ik onder "hakdagactie" versta.
- "inhoud: een uitgebreid waansysteem met paranoïde en grootheidswanen". Ik vind het onvoorstelbaar dat dit soort opmerkingen aan het papier wordt toevertrouwd alvorens de verstrekte informatie op grond van de werkelijkheid te checken. Het "waansysteem" is een zorgvuldige netwerkanalyse die ik op advies van mijn voormalige collega en huidige mededirecteur van het Management Opleidingscentrum van het VNO "de Baak" heb verricht. De basis van deze netwerkanalyse is een door mij uitgewerkte case "strategisch management" waarin ik mijn voormalige NIOW-problematiek heb verwerkt teneinde mijn voordeel met dit inzicht te doen. Ik heb mijzelf bij de Baak ook getraind in de vergroting van de intuïtieve vermogens (o.b.v. Mintzberg) en de ontwikkeling van "radar".

Biografische gegevens:
- "eerste uit een gezin van 3 kinderen", moet zijn "tweede"
- "2 jaar bouwkunde" moet zijn "1 jaar"
- "In tussentijd MO Spaans gehaald" moet zijn "nadien"
- "De scheiding was het initiatief van patient" is discutabel. De beslissing hiertoe is door mijn ex-vrouw in de relatietherapie in februari 1992 genomen onder druk van een aantal van haar vriendinnen.

Blz. 3
- Hetero-anamnese (ex-vrouw): zeer discutabel. Zij sprak niet met mij, maar tegen mij. Hetgeen zij ook heeft bevestigd. Daar had ik geen behoefte meer aan.
- "psychotisch met paranoïde wanen". Vraag 2: Welke wanen? Wellicht zijn zij van belang voor de CRI.
- "narcistische trekken" vind ik een zeer zwaar oordeel. Ik wil dit uit het rapport verwijderd zien. Ik beschik over tests waarin ik word aangeduid met "leiderstype". Dit houd ik er graag in.
- "ziekte-inzicht" lijkt geheel afwezig", lijkt mij een goede vaststelling.

Conclusie: uitsluitend eens met depressieve kenmerken!
- Er is nooit een faillissement geweest! Ik heb er alles aan gedaan om dat te voorkomen.
- T.a.v. de opmerking "paranoïde waanvorming" lijkt het mij, met alle respect, zinvol dat de heer Bouwens zich losmaakt van zijn psychologische tunnelvisie en zich iets meer wereldgericht gaat oriënteren. Ik trek de validiteit van zijn testresultaten in ernstige twijfel. Thans verschijnen er meer publikaties in de pers over de "narco-democratie" Colombia en de hiermee geliëerde netwerkorganisaties die hun voornaamste distributiecentra in Nederland hebben gevestigd. Ik beveel de heer Bouwens de doorlezing van het laatste CRI-jaarverslag onder verantwoordelijkheid van mijn vriend en oud-CRI-directeur J. Wilzing, van harte aan.

Ik betreur de onzorgvuldigheid m.b.t. de vastlegging van de feitelijke gegevens. Het proces zou sterk zijn bekort wanneer mij in een eerder stadium de mogelijkheid zou zijn geboden de vastgelegde gegevens te "checken".

3. Onderzoek juni 1993
- "Psychotisch": eruit. Er is geen sprake geweest van angsten, wel duidelijk zichtbaar bij Riagg-medewerkers.
- uitdrukkingsloos inderdaad t.g.v. ongevraagde medicatie
- "met een lichte overdrijving" mag nimmer in een observatieverslag komen te staan
- De realiteitsgeoriënteerdheid is niet "flinterdun" maar breed. Mijn belevingswereld/speelveld is ruimer dan het enge wereldje van een groot aantal medepatiënten. Ik heb dat in de tekentherapie in beeld gebracht.
- WAIS intelligentietest: totaal 128, verbaal 124, performaal 128. De heer Bouwens heeft mij medegedeeld dat ik ten gevolge van de moeilijke omstandigheden rekening kan houden met een marge van 5, waarmee het i.q. op 133 zou komen. I.q. 130 is de ondergrens voor hoogbegaafden. In dit licht heb ik een groot probleem met de etikettering "narcistisch" streven naar perfectie. Mijn eerste reactie bij het lezen hiervan was: "Schande".
- Vraag 3: Wat zijn confabulaties?
- "Gevaarlijk voor hem zijn het afwezige ziekte-inzicht en het zichzelf voorbijlopen in allerlei grootheidsfantasieën. Om verder verval tegen te gaan moet een goede poliklinische nazorg geregeld worden." Hieromtrent verwijs ik naar mijn brief aan Jim Roosenboom. Ook mijn c.v. geeft voldoende aanknopingspunten om de realiteit onder ogen te zien.

4. Resultaat EEG
Conclusie: o.k.

5. Ziektebeloop
23/7/93 PO: niet psychotisch. Ik stel dit vast. Vraag 4: PO, is dat PETER OTTENHOFF?
13/9/93 "Houdt veel de schijn op van de nette man (decadent)".
Vraag 5: Is dat een medisch verantwoorde observatie? Ik denk dat er hieromtrent een discussie over normen noodzakelijk is.
14/10/93 "Gaat goed, paranoia niet toegenomen". Ook het woord "paranoia" wens ik uit het dossier te zien verwijderd. Hiervan is absoluut geen sprake. Ik heb uitsluitend observaties gecommuniceerd. Ik ben redelijk goed op de hoogte van de netwerktelecommunicatiesystemen die in dit land worden gebruikt, zoals het GSM-systeem (Global System for Mobile Communication). Ik ben ook in staat de gebruikers hiervan te identificeren. Ik stel wel vast dat de eerste confrontatie met deze nieuwe technologie en de gebruikers daarvan een verrassend effect heeft opgeleverd.

6. Verslag co-assistent J.P. Schepers d.d. 13/5/93
Dit is voor mij een uitermate belangrijk verslag omdat hierin de problematiek m.b.t. mijn "ontslag om zwaarwichtige redenen" bij de Baak is uiteengezet. Dit is het eerste goede verhaal dat ik in mijn dossier heb aangetroffen, ondanks enkele schoonheidsfouten. "Men was achter conflict met voormalige partners Boogaart en de Vries gekomen en conflict met ex-etc.". Vraag 6: Wie heeft volgens J.P. Schepers de informatie aan de Baak verstrekt over het conflict met voormalige partners Boogaard en de Baak en conflict met ex-etc? Ik heb alle persoonlijke ontwikkelingen tot in detail vertrouwelijk aan de toenmalige, door mij ondersteunde, "Nieuw Elan"-directie (Halbertsma/Hortensius) medegedeeld, omdat ik, nog nadrukkelijker dan voorheen, gekozen had voor congruentie en integriteit én van de communicatie daarvan aan degene die ik mijn volledige vertrouwen had geschonken (Liesbeth Halbertsma). Buurman "Nijhof" moet zijn "Neuman". Vraag 7: Welke redacteur van De Telegraaf is een bekende van mij? Vraag 8: Weet hij toevallig ook wie de auteur is van het artikel "Gewonnen maar toch zwaar verloren" en welke gebeurtenissen aanleiding hebben gegeven tot de publikatie van dit artikel? Ik heb geen informatie over Boogaard en De Vries naar de ministers van Sociale Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en Justitie gestuurd, maar een brief waarin melding wordt gemaakt van overdracht informatie m.b.t. 'mogelijke criminele elementen' aan politie, n.a.v. bovenstaand artikel. "Via eigen infokanalen kwam 'de Baak' het hele verhaal te weten!'

Vraag 9: Welke infokanalen? Tussenliggend statement: het zijn sterren in strategisch management! Ik heb Liesbeth Halbertsma (stage gelopen bij Amsterdamse politie) tijdens mijn dienstverband álles verteld. Zij was ervan op de hoogte dat de bewijslast door de NIOW-advocaat was omgedraaid als tegenzet tegen de door de UNIE BLHP (Neuman) op 7 juli 1987 aangekondigde gerechtelijke stappen tegen de NIOW-directie. Ik heb met haar niet over mijn echtelijke problematiek gesproken. Dit heb ik in maart 1991 wel aan haar toenmalige baas Hortensius medegedeeld. "Op 7 mei met bureau kentekenbewijzen Veendam gebeld. Op zelfde moment werd er aan de deur gebeld, patient raakte in paniek, dacht dat het iemand van de tegenpartij was en heeft politie gebeld. Politie heeft crisisdienst RIAGG ingeschakeld om hem te kalmeren. Om soortgelijke redenen vaker de politie gebeld." Ik ben nooit in paniek geweest. Ik heb de politie als voorzorgsmaatregel van een aantal zaken op de hoogte gesteld, nadat ik de tegenaanval op mijn tegenstanders had geopend om een definitief einde te maken aan de negatieve beeldvorming die mijn voormalige partners in de opleidingenwereld over mij in het leven hadden geroepen, in het vertrouwen van de Nederlandse overheid rugdekking te krijgen. Ik houd de politie immers verantwoordelijk voor mijn veiligheid als Nederlands staatsburger. Ik heb de politie overigens gebeld nadat er direct ná mijn telefoongesprek met Veendam werd gebeld (tel.) en direct na mijn opnemen weer werd opgelegd. De crisisdienst van het RIAGG was meer in paniek dan ik. Zij verplichtten mij om medicijnen te slikken met als sanctie dat ik anders geen medewerking van hen (én dus ook niet van de politie) meer kon verwachten. Je begrijpt dat ik met name van de steun van Jan Wilzing nadien erg gelukkig ben. En uiteraard ook van mijn andere vrienden, die die steun hebben mogelijk gemaakt.

II Anamnese: Vervolg
- "hallucinaties" verwijderen en veranderen in observaties
(j) - "Nam contact op met politie toen hij sporen van braak vond en dacht dat zijn woning was nagezocht op belangrijke informatie die hij bezit". Het is zeer gevaarlijk dit op deze wijze te formuleren. Niemand weet wat ik heb gedacht. Ik heb overigens niet gedacht dat mijn woning was nagezocht. Ik heb uitsluitend voorzorgsmaatregelen getroffen teneinde dat te voorkomen. Uitsluitend informatie die ik heb medegedeeld is valide. De werkelijkheid is: "nam contact op met politie nadat hij van zijn correspondentievriend Drs. T. Breuker te Groningen het advies had gekregen bedrijfsgevoelige informatie in de kluis op te bergen en politiebescherming aan te vragen. Dit n.a.v. het Telegraafartike
l "Gewonnen en toch zwaar verloren" d.d. 24-4-93. Ik heb dit in dat stadium niet gemeld omdat mijn correspondentie met de heer Breuker strict vertrouwelijk was en ik van hem geen formele toestemming had gekregen inhoudelijke mededelingen daarover te doen aan derden. Die toestemming heb ik thans wel, althans uitsluitend aan vertrouwenspersonen. (k) - "organiseren (dit namen zijn moeder en ex-vrouw hem vaak uit handen)". Dit laatste was voor mij geen probleem. Vrouw en moeder organiseerden binnenshuis, ik buitenshuis, zoals het 'managen' van mijn netwerk. Dat doe ik nog steeds. 12 a. "Achterdochtig". Beter "controlerend". Ik heb tot op heden mijn eigen situatie niet graag uit handen gegeven. Ik heb te veel ervaringen met perceptiefouten van anderen, bewuste en onbewuste. b. "denken? inhoud waan: o.a. achtervolging" Vraag 10: Op welke wijze is er gecheckt of er sprake is/was van "waan" of "waarneming"? Ik kan mij slechts in één situatie voorstellen dat arts en politie hebben gedacht aan achtervolgingswaan. Ik verwijs hieromtrent naar blz. 4, alinea 5 van mijn brief van 12-10-93 aan Jim. Ik hoop dat jullie uit de op deze bladzijden beschreven gebeurtenissen kunnen opmaken dat de gevoelde bedreigingen voor mij op dat moment reëel waren, zeker gezien de gebeurtenissen op dinsdag 27 april. 17. Laatste woord "psychotisch": weg!

7. Opmerking 14-06-93 (BB)
"M.W.: Mw. Halbersma -> (bazin). Wil niet komen, hem absoluut niet terugzien. Werkt veel op eigen kamertje, wat hij presteert is inadequaat, heeft geen binding met realiteit. Hij werd verliefd op haar, mw was hier niet van gediend." Ik zal hier menselijkerwijs op reageren. Deze opmerking treft mij diep in het hart Leo. Liesbeth Halbertsma heeft veel voor mij betekend. Zij begreep mij volledig en wij hadden een perfecte samenwerking. Daardoor was ik ook zeer op haar gesteld en dat ben ik nóg. Zij ging met mij om als mens. Dat had ik al tien jaar niet meer meegemaakt. Ik beschouw mijn oud-NIOW-collega's nog steeds als boeven, hoewel ik mij daar in een eerder stadium overheen had gezet. Ik heb te veel dingen met die mannen meegemaakt die het daglicht niet konden verdragen. Ik heb er een boek van meer dan 350 bladzijden over geschreven. De inhoud ervan ligt in de kluis. Vorige week ontving ik van mijn toenmalige échte baas, Henk Lulofs, een boekje over de geschiedenis van de Baak tot aan 1992. Op blz. 95 staat aangegeven dat de toenmalige projectleider van Nieuw Elan de zelf opgeroepen krachten niet meer onder controle kon houden. Liesbeth Halbertsma heeft mij in die tijd verzocht haar te ondersteunen bij het onder controle brengen van de ontspoorde situatie. Ik heb haar die ondersteuning toen gegeven en heb de portefeuilles van het office-management, automatisering, public relations en personeelszaken van vier ontslagen functionarissen door Liesbeth Halbertsma overgedragen gekregen, samengevat in de functie "stafmedewerker algemene zaken".

Verder heb ik haar directe directieondersteuning gegeven na de organisatie financieel, juridisch en organisatorisch op haar functioneren te hebben doorgelicht. Ik heb de Baak en toenmalig VNO-voorzitter Van Lede hierdoor voor een groot schandaal behoed met voor de Baak rampzalige gevolgen en zonder mij had Liesbeth het nooit gered. Ik denk dat zij eens goed moet nadenken over haar opmerking "Werkt veel op eigen kamertje, heeft geen binding met realiteit". De realiteit was dat Nieuw Elan op instorten stond en met een miljoenenschuld zat opgezadeld, waarvoor VNO-voorzitter Cees van Lede hoofdelijk aansprakelijk was. Mijn oud-collega, oud-projectleidster Drs. LEONORE THOLEN, die ik ten gevolge van de door mij aangetroffen situatie persoonlijk - samen met Liesbeth - heb moeten ontslaan, heeft mij ooit gezegd: "Als jij er niet was geweest had Nieuw Elan niet meer bestaan". Volgens - op één na (die thans de directiefunctie vervult) - al mijn toenmalige collega's heb ik toen aantoonbaar structuur in de organisatie aangebracht. Dát is de realiteit! Gelukkig dat Henk Lulofs dat nu wel inziet. Ten aanzien van deze situatie heb ik voortdurend absolute geheimhouding betracht. Het deed mij daarom deugd dat ik in juli jl. weer eens met Henk Lulofs kon praten. Liesbeth had het contact met mij verbroken, waarschijnlijk omdat er over haar en mij in den lande werd geroddeld, waardoor haar positie gevaar kon lopen. Zelfs in de sauna ben ik nog "achtervolgd" door een persfotograaf van Privé, nadat ik een vriendin van de saunadirectie (blind date) van mijn hartsgeheimen op de hoogte had gesteld. Dit is geen waan maar realiteit! Natúúrlijk ben ik van Liesbeth gaan houden, alleen al door haar gevoel voor rechtvaardigheid en streven naar perfectie, waarin ik mijzelf herkende. In een door haar concurrent opgestarte - door mijn gezin heenlopende - discussie over verliefdheid heb ik mij laten meeslepen. Ik had zelf niet in de gaten dat dat proces gaande was. Ik merkte het slechts door reacties uit mijn omgeving. Toen ik daarop attent was gemaakt was dat gevoel niet meer af te wenden en dat werd versterkt door de bos rode rozen die Liesbeth mij ten overstaan van het gehele personeel aanbood mét hartenlint (bijgevoegd). De gebeurtenis die de aanleiding is geweest tot het neurologisch onderzoek is je bekend. De kwaliteit van mijn prestaties is na die gebeurtenis uiteraard afgenomen. Ik heb Liesbeth Halbertsma volgens velen op een voetstuk geplaatst en ben niet van plan haar daar vanaf te halen. Dit sluit niet aan bij de realiteit van 14-06-93, maar het is wel een persoonlijke keus en mijn persoonlijke realiteit van nú. Zij is daar thans van op de hoogte, middels een aangetekende brief van T. Breuker aan haar d.d. 4 juni '94. Wat betreft overige, in mijn dagboek opgetekende en in de kluis opgeborgen, observaties lezen we de gevolgen binnenkort wel (weer) in de krant: De verloofde van Diana

8. Brief aan Van Gaal d.d. 19-7-93
Gaarne een correctie sturen i.v.m. "paranoïde psychose".

9. Brief d.d. 28-9-93 ref. JR/LvD836
"Speciële anamnese". Ik verwijs naar commentaar op brief JR/LvD875 d.d. 5-10-93.

Resumé vragen:

1. Welke actie is genomen op de diefstal van mijn polstasje met persoonlijke/strategische informatie?
2. "Psychotisch met paranoïde wanen". Welke wanen? Wellicht zijn zij van belang voor de CRI.
3. Wat zijn confabulaties?
4. PO, is dat PETER OTTENHOFF?
5. "Houdt veel de schijn op van de nette man (decadent)". Is dat een medisch verantwoorde observatie?
6. Wie heeft volgens J.P. Schepers de informatie aan de Baak verstrekt over het conflict met voormalige partners Boogaard en de Vries en conflict met ex-etc?
7. Welke redacteur van De Telegraaf is een bekende van mij?
8. Weet hij toevallig ook wie de auteur is van het artikel "Gewonnen maar toch zwaar verloren" en welke gebeurtenissen aanleiding hebben gegeven tot de publikatie van dit artikel?
9. Via welke infokanalen kwam 'de Baak' het hele verhaal te weten?
10. Op welke wijze is er gecheckt of er sprake is/was van "waan" of "waarneming"?

Nog even het volgende. Vandaag heeft H.M. Koningin Beatrix een officieuze ontmoeting in Madrid met "Su Real Majestad" Koning Juan Carlos. De agenda van de bespreking is aan niemand bekend. Ik sluit niet uit dat mijn merkdepot van het Instituto Cervantes Benelux door beide vorsten wordt besproken. Dit depot vormt momenteel een barrière in de culturele verhoudingen en diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Spanje. Wellicht is dit voor Piet Bouwens een aangelegenheid om zijn observatie over mijn "grootheidswaan" te checken. Mijn rechten worden bewaakt door een advocatenkantoor o.l.v. een voormalige Nederlandse Minister van Justitie. Het thema heeft mij natuurlijk wel bezig gehouden. Ik vind het leuk om mij nu wat meer bezig te gaan houden met het stamboomonderzoek van de Van der Heijdens, sinds 1598 Heren van Bergh ('s-Heerenbergh) en Doornenburg. Rest mij op voorhand het gehele Sint Radboudziekenhuis, en de staf van de dagkliniek in het bijzonder, hartelijk te danken voor de mij geboden gastvrijheid en uitstekende begeleiding. Mochten er in de toekomst door mij veronderstelde verbanden tussen mijn waarnemingen worden aangetoond - hetgeen ik op dit moment uiteraard nog niet kan overzien - dan is het wellicht zinvol te overwegen de rekening naar het Ministerie van Justitie te sturen. In mijn laatste brief aan Breuker d.d. 17 september jl. heb ik o.a. de megatrends geformuleerd op grond waarvan ik mijn persoonlijke beslissingen van dat weekend heb genomen, t.w.

1. afbraak van het systeem van sociale zekerheid
2. een steeds verder voortschrijdende privatisering
3. op wereldwijde schaal zich veranderende machtsstructuren
4. een dreigende wereldwijde bevolkingsexplosie
5. een wereldwijde toename van het drugsgebruik
6. een steeds verdere penetratie in communicatiesystemen, computersystemen en economische stelsels door machten die zeer effectief en efficiënt werken en daarbij zich alle hen ten dienst staande middelen aanwenden
7. een zich steeds conflictiever opstellend democratisch apparaat dat zich door de grote verschillen in inzichten en gebrek aan intelligentie zichzelf ten gronde richt.

Deze informatie zal nu binnen het netwerk ongetwijfeld zijn werk doen. Wellicht is het aardig het effect hiervan in de pers te signaleren. Zo kan ook een antwoord worden verkregen op de vraag "Wie denk jij wel wie je bent?" Ik houd het maar op Ferry's beeld: "gewoon een aardige man". Hartelijk dank voor je vertrouwen. P.S. Ik denk dat mijn ziekte tot vier elementen kan worden teruggebracht: hoofdpijn door fysiek letsel, verliefdheid, depressie t.g.v. verbroken relaties en uitputting.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

CORRECTIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN