TELEFAX
Bestemd voor : De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender : J.L. van der Heijden Betreft : Correctie van mijn fax van 20.59 u. Aantal pagina's : 1

Excellentie,

Ik bevestig u de ontvangst van uw brief SG95/U179 van 7 juli jl.

Ik ben u hier zeer erkentelijk voor. Voor mij betekent deze brief een stimulans om door te gaan volgens de koers die ik in 1991 bij mijn vertrek bij de Baak te Noordwijk heb uitgezet. Uw beleid m.b.t. de binnenlandse veiligheid, dat zich uiteraard dient uit te strekken tot het gehele grondgebied van de Europese Unie, wordt door mij volledig gedeeld. Uit Spaanse persberichten heb ik begrepen dat er in Cannes inmiddels goede afspraken zijn gemaakt tussen Groot-Brittannië en Spanje teneinde ook uw beleidsideeën op dit terrein ten uitvoer te kunnen brengen, hetgeen dit weekend bijvoorbeeld tot uitdrukking is gekomen in het strategisch zwaarwichtige Gibraltar. De Stichting Cervantes Benelux heeft vanaf april 1993 tot en met heden geen activiteiten kunnen ontplooien. Ik hoop dat dat op korte termijn met steun van uw regering in positieve zin kan worden veranderd. Ik dank u nogmaals zeer hartelijk en wens u buitengewoon veel succes bij de uitoefening van uw zware verantwoordelijkheden, waarvoor ik slechts één kwalificatie heb: voortreffelijk. Hoogachtend, John van der Heijden