J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Aan de MINISTER VAN JUSTITIE
Hare excellentie Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's GRAVENHAGE
Nijmegen, 12 oktober 1994 Excellentie, In het Algemeen Dagblad van vandaag las ik dat Justitie tipgeld betaalt uit de post 'geheime uitgaven'. In dit licht stel ik het op prijs van u te vernemen wat het uiteindelijke resultaat is geweest in het kader van de door de Ministeries van Justitie, O&W en Sociale Zaken genomen acties naar aanleiding van mijn brieven van 22 mei 1993 aan uw collega's Hirsch Ballin, Ritzen en De Vries. Ingeval bovenvermelde brieven een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - hetgeen ik momenteel (nog) niet kan aantonen - verzoek ik u het tipgeld ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux, statutair gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft cf. Artikel 2 van de statuten ten doel:

a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en
b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin.
Zij beoogt geen winst.

Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN