De Heer John A.H. Eijpe Stichting Swordstone LOCHEM Datum: 24 mei 2008 Ons kenmerk: 20080524JHSS Betreft: VERZOEK OM NADERE INFORMATIE Geachte heer Eijpe, Ik schrijf u deze brief als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Gisteren ben ik om 22:00 vanuit Torremolinos in de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd. Daar trof ik afschrift aan van uw brief van 16 mei dezer. Vanuit Torremolinos heb ik u op 21 mei ­ direct na ontvangst ­ mijn reactie doen toekomen met onderstaande inhoud.

"In dank ontvangt u hiermede uw schrijven d.d. 16-05-2008 retour alsmede mijn reactie als vermeld op BERICHT UIT LOCHEM. Ik nodig u en uw stichting vanuit uw deskundigheid inzake auteursrechten van harte uit de belangen te behartigen van de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Brengt u de hartelijke groeten over aan Peter-Vincent en Kristel. Ik nodig hen graag uit weer eens samen te gaan dineren in Brummen of omgeving. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Ik wil nog even laten weten dat ik een normaal telefoontje eveneens op prijs had gesteld.." Abusievelijk heb ik als kenmerk van die brief 20080524JHSS vermeld. Dat dient uiteraard 20080521JHSS te zijn, zoals in aangehechte kopie is veranderd. Ik verzoek u dit in uw correspondentie aan te passen.

Mijn standpunt inzake uw brief treft u aan in BERICHT UIT LOCHEM: Ik teken hiertegen ernstig bezwaar aan. Op de eerste plaats heb ik terzake al een uitgebreide correspondentie gevoerd met de heer Schuld inzake een foto die ik ooit van voormalig MINISTER-PRESIDENT DRS WIM KOK heb geplaatst. In het kader van de noodzakelijke transparantie inzake de ontwikkeling van MIJN BELEIDSPLAN treft u mijn correspondentie terzake met de heer Schuld aan in de brieven UW BRIEF D.D. 29-08-2003 AAN PETER-VINCENT SCHULD, GEWEIGERD, AUTEURSRECHTEN, RECHTEN, AFSPRAAK 10 JANUARI 2004 en LAATSTE BETALING. In het hierboven gemelde geval betreft het geen publikatie van een foto van de heer Schuld, maar de overname van een artikel van de Telegraaf met bronvermelding d.d. 7 september 2006. Het desbetreffende artikel - dat ik inmiddels uit mijn beleidsplan inzake CERVANTES COMMUNICATIONS heb verwijderd - maakt geen melding van de naam van de desbetreffende fotograaf noch de naam van de foto. IK WIJS DEZE VORDERING DERHALVE VOLLEDIG VAN DE HAND. A CLEAR MESSAGE: Ik heb op dit moment geen behoefte aan een telefoongesprek met PETER-VINCENT SCHULD. Ik laat het graag aan DE RECHTER over om te beoordelen of de vordering van zijn stichting rechtmatig is. Daar hebben WIJ geen advocaten bij nodig. Dat bespaart ONS tevens proceskosten. Alsmede BOOK EXPO LOS ANGELES OP 29 MEI AANSTAANDE: Het was gezellig druk gisteravond op het terras van LA PLAZITA. Met name de belangstelling van een groepje Engelsen aan tafel 1 en 2 inzake MY ENGAGEMENT TO THE LATE PRINCESS OF WALES gaf mij weer een sprankje hoop voor de toekomst. Ik hoop ook dat MIJN GEVOLMACHTIGD DIRECTEUR het probleem met PETER-VINCENT SCHULD kan oplossen. Samen met MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL.

Wellicht ten overvloede wil ik u hiermede duidelijk maken dat in mijn optiek de tekst van het door u gekopiëerde Telegraafartikel uitsluitend van belang was inzake de geplande werkmaatschappij CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES.

Uw brief heeft mijn nieuwsgierigheid echter wel gewekt. Daarom heb ik hierbij de volgende vragen:

1. Wie is de hierop afgebeelde vrouw (de vage contouren doen mij denken aan Prinses Diana)?
2. Heeft Peter-Vincent Schuld toestemming gekregen om haar te laten afbeelden in een landelijk dagblad?
3. Zo ja, is daar een contract over opgemaakt en met welke partij?

Zoals u inmiddels duidelijk moet zijn geworden heb ik ­ in tegenstelling tot het in uw brief d.d. 16 mei 2008 vermelde ­ de vordering van de heer Schuld erkend inzake zijn foto die ik indertijd van de heer Kok had overgenomen. Nadat ik aan al zijn in mijn optiek terechte eisen had voldaan heeft hij mij later aangeboden die foto nog een keer te gebruiken tegen betaling van 80 EURO. Vooraleer wij tot verdere onderhandelingen overgaan verzoek ik u op de eerste plaats mij een origineel van de in het bovenvermelde artikel opgenomen foto te doen toekomen teneinde de indentiteit van de hierop afgebeelde dame te kunnen vaststellen. Desgewenst ben ik nadien bereid deze foto alsnog tegen betaling van het normale tarief in mijn dossier op te nemen. Mede teneinde mijn goede relatie met de heer Schuld te benadrukken. Voor de goede orde heb ik uw brief vandaag ter afhandeling aan mijn collega Drs E.H. Halbertsma doen toekomen. In verband met ziekenhuisbehandeling (oorspronkelijk voor 19 juni geplande maar tot donderdag 3 juli uitgestelde afspraak met Dr. Dofferhoff) en familiebezoek logeer ik tot en met half juli weer op het u bekende adres in Nijmegen. Ik reken op een verdere vruchtbare samenwerking en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN CC LH

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS