Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 5 juni 1995. Hooggeachte Heer Van Nispen, Ik dank u hartelijk voor uw brief van 25 mei dezer. Uw bericht dat u sedert enige tijd in België woonachtig bent heeft mij echter wel verontrust. Het wil toch niet zeggen dat het Suideras thans, zoals dat ook met het Onstein is gebeurd, van de familie is overgegaan aan weer een anonieme vennootschap? Ik maak mij nl. zeer grote zorgen over dit soort situaties waarbij, juridisch gezien, nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de juridische en economische verantwoordelijkheid van activiteiten van vennootschappen. Hier wordt nog wel eens dusdanig misbruik van gemaakt dat de Nederlandse burger zich terecht ernstige zorgen maakt. De ontwikkelingen hieromtrent zullen u wellicht niet zijn ontgaan. We hebben de democratische waarden hoog in ons vaandel staan en dat is ook een zeer belangrijk verworven recht van onze gemeenschap. De democratie is er echter helaas niet in geslaagd een eind te maken aan het Nederlandse gedoogbeleid, waardoor een vacuüm is ontstaan dat op wereldwijde schaal criminele organisaties naar ons land heeft gezogen, waardoor vele Nederlandse burgers zich na het donker niet meer op straat kunnen begeven. Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft in haar rede in de Ridderzaal op 5 mei jl. nog duidelijk gesteld

"In ons land is door het wegvallen van vertrouwde, overzichtelijke structuren het gemeenschapsgevoel ten dele verloren gegaan. Zelfzucht ondergraaft de natuurlijke verbondenheid in wonen, werken en leven. De eigen verantwoordelijkheid voor oplossingen wordt afgeschoven op anonieme anderen."

Ik denk dat de Nederlandse Adel, waarvan u deel uitmaakt, dezer dagen een sterke bijdrage kan leveren aan het in ere herstellen van de normen van adel en ridderschap, zoals die in de loop der eeuwen sterk bepalend zijn geweest voor de historische ontwikkeling van West-Europa. Ook ik zal mij niet aan mijn verantwoordelijkheid onttrekken. Op 8 mei 1992 (correctie 10 februari 2011: 8 oktober 1992) - exact 500 jaar na de ontdekking van Amerika - heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht teneinde een meer dan 350-jarige historische kloof tussen Nederlands- en Spaanstaligen te overbruggen. Normen en waarden van adel en ridderschap - zoals die door Don Miguel de Cervantes Saavedra in zijn Don Quijote de la Mancha tot uitdrukking zijn gebracht - zijn in dit kader sterk bepalende factoren. Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón en Hare Majesteit Koningin Beatrix heb ik van mijn initiatief in kennis gesteld. Zij hebben hier onlangs persoonlijk op gereageerd, hetgeen ik hogelijk waardeer. Het komt mij voor dat momenteel nog slechts de staatshoofden in staat geacht mogen worden aan een in alle opzichten gezonde en veilige Europese Unie gestalte te geven, althans om hierin een duidelijke voorbeeldfunctie te vervullen en zonodig ten behoeve van ons aller welzijn in te grijpen. Ik hoop Vierakker in de toekomst inderdaad weer in goede gezondheid te kunnen bezoeken, onder meer door het bijwonen van een heilige mis. Mijn gezondheid laat echter nog wel iets te wensen over. Bovendien is enige tijd geleden mijn auto - klaarblijkelijk door criminelen - gestolen. De meest recente foto die ik van deze auto had dateert van 27-1-1995 te Wichmond. Ten behoeve van het onderzoek heb ik deze foto laten circuleren onder ambtenaren van politie en justitie. Ik vind het belangrijk dat u hiervan kennnis draagt.

Dissertatie en familiewapen

Verder wil ik u hiermee om toestemming verzoeken enkele passages uit ''t Suideras en zijn bewoners' in mijn dissertatie op te nemen. Ook zou ik graag het familiewapen van de Van der Heijdens voeren, maar ik onderzoek thans van welke tak ik afkomstig ben. Het ziet er naar uit dat mijn stamboom uitkomt in de regio Maurik, Beusichem, Zoelen, Buren, Culemborg en ik een loot ben van de familie Van der Heyden-Rijnsch. Ik heb hieromtrent contact met de Heimatverein van Heyden in het Westmünsterland. Wij zijn - beiden - wellicht afkomstig van de Edlen Herren von Heyden (10de tot 13de eeuw).

Slotdag

Op 25 juni a.s. houdt mijn Lionsclub dus haar slotdag met een afsluiting op de Doornenburg. Ik zou graag wat meer willen vertellen over de Van der Heijdens die in de Van der Heydenzaal geportretteerd zijn, t.w. Gijsbert (1598-1663), Joannes Everardus Canisius (na 1630-1711), Gijsbertus Arnoldus Franciscus (1687-1732), Baron Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus Johannes (1765-1854) en Jonkheer Augustus Alexander Wilhelmus (1803-1868). Beschikt u toevallig over hun biografieën? Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u mij in de gelegenheid stelt hierover te beschikken, mede t.b.v. mijn dissertatie.

De Baak

Ik vind het aardig u te laten weten dat ik uw boek 't Suideras en haar bewoners ten geschenke heb gegeven aan de directie van de Baak te Noordwijk. Het boek maakt nu dus ook deel uit van de bibliotheek van het VNO-managementopleidingsinstituut te Noordwijk. Ik ben met de familie Van der Heijden van Baak in contact gekomen na een gesprek met mijn 'oude baas' Drs. H.W. Lulofs over mijn familie. Ik wens u alle goeds en hoop, ondanks uw verblijf in België, binnenkort weer iets van u te vernemen. Met hartelijke groet, Johannes L. van der Heijden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN