29 augustus 2000. Betreft: SLEUTELMINISTER Kenmerk: JH/PO20000829. 'To my Best Man'. Nijmegen-Dukenburg, dinsdag 29 augustus 2000. In deze brief staan twee gezagsdragers centraal, t.w. de Nederlandse staatssecretaris van SoZaWe Hoogervorst en de Franse Minister van Binnenlandse Zaken Jean-Pierre Chevènement. Laatstgenoemde is een bekende uit mijn berichtgeving aan zijn voormalige Nederlandse ambtgenoot in het kader van de Kroon op het Werk: 1. 13 maart 1998. Tijdstip: 15.05 uur. 2. 21 april 1998. Tijdstip: 10.40 uur. Vandaag lees ik dat hij ontslag heeft genomen uit het kabinet van Lionel Jospin. Dat juich ik ten zeerste toe. Hij kan nu immers zorgdragen voor de 'finishing touch'. Vooral nu de CIA zich - zij het in een andere zaak - bereid heeft getoond inzage te geven in topgeheimen, zoals blijkt uit bijgevoegd artikel CIA geeft hof Lockerbie inzage in topgeheimen. Dit is een belangrijk stuk jurisprudentie inzake de zaak Al-Fayed. Ik acht het derhalve van groot belang dat de CIA eveneens de banden van de telefoongesprekken vrijgeeft tussen Diana en haar kidnapper teneinde het overtuigende bewijs te leveren dat mijn 'verloofde' geen trouwplannen had met de Egyptenaar. In dit verband neem ik in deze brief ook graag de levensloop van de heer Chevènement over uit het artikel in De Gelderlander van vandaag. In zekere zin kan ik mij in de belevingswereld van de heer Chevènement verplaatsen aangaande 'de republikeinse eenheid' in verband met het gebrek aan een Constitutioneel Monarch in Frankrijk. Dat maakt het realiseren van een constitutionele eenheid een stuk moeilijker dan bij ons. Zijn probleem is al tijdens de Franse Revolutie ontstaan en dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Hij is nu in ieder geval vrij om tegen de heer Al-Fayed een getuigenis af te leggen. Je hebt thans mijn fiat om terzake tot actie over te gaan teneinde het landgoed in Parijs in het bedrijf in te laten brengen 'door verwin'. Ik trof in dit verband nog een aantal brieven in mijn archief uit het najaar van 1996. Vanaf het moment dat de hieronder afgebeelde Chinook-helicopter mij op 31 juli daaraan voorafgaand met een bezoek had vereerd op de Wellenkamp. Brief 1 d.d. 21-10-1996 is nog afkomstig van mijn collega Helma Dam als voorzitter van de VSOS. Mijn reactie vind je in bijlage 2 d.d. 22 november 1996. Ik ga ervan uit dat het standpunt van de VSOS aangaande mijn beleidsplan in die tijd al enigszins moet zijn bijgesteld. Zoniet, dan is daar thans de tijd rijp voor. Bijlage 3 is de uitnodiging van de Burgemeester van Nijmegen voor een gesprek op dinsdag 17 december 1996 met zijn vertegenwoordiger G. Schoonderbeek. Ik heb bij die gelegenheid de volledige correspondentie richting St. James's Palace en Minister van Justitie overgedragen. Bijlage 5 geeft aan dat hij het gehele dossier aan het Ministerie van Justitie heeft overgdragen t.a.v. de Directie Bestuurszaken. Dit heb ik goedgekeurd. Op 12 juli en 22 juli 1997 zond de Arrondissementsrechtbank te Utrecht mij kopieën van de stukken die zij dienaangaande van mij hadden ontvangen. Ik beschik nog over dat uit 75 stukken bestaande dossier en zal dat in de kluis deponeren. Ik heb de rechtbank dienaangaande op 17 juli 1997 het volgende gemeld: PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ. Voorts heeft Staatssecretaris Hoogervorst gisteren klaarblijkelijk nogal wat onrust veroorzaakt door te stellen dat honderdduizenden mogelijkerwijs onterecht een WAO-uitkering krijgen. In mijn specifieke geval kan ik stellen dat mijn relatieproblematiek in 1991 tot mijn arbiedsongeschiktheid heeft geleid. Het moet aan de hand van het bovenstaande en overige verstrekte informatie inmiddels duidelijk zijn dat ik gedurende de afgelopen negen jaar met behulp van deze ondersteuning en intering op mijn eigen kapitaal heb getracht dat probleem tot een stucturele oplossing te brengen. Ik vond dienaangaande aangehechte bijlagen 6, 7 en 8 d.d. 30 en 31 juli 1996 en 19 september 1996. Bijlage 4 van het fractiesecretariaat van de VVD d.d. 13 december 1996 geeft aan dat de heer Hoogervorst van mijn activiteiten terzake op de hoogte moet zijn. Ik ben er dankbaar voor dat deze WAO-regeling bestaat, om de eenvoudige reden dat ik er anders niet meer zou zijn geweest. Ik ben wel van mening dat er voor die honderdduizenden, waarvoor - onder deskundige begeleiding - nog een mogelijkheid bestaat om 'uit het zwarte gat' te kruipen een anderssoortige wetgeving noodzakelijk is. Ik leef ook liever van ROYALTIES dan van een voorziening van regeringswege. Ik nodig 's-Gravenhage daartoe gaarne uit om daar een oplossing voor te bedenken. Het artikel Hoogervorst begrijpt niets van commotie over wao-uitspraak wijst al in die richting. Zodra hij alle Nederlandstalige hispanisten met mijn business plan aan het werk laat gaan zal er snel een groot deel van dat probleem worden opgelost. Zijn voorganger Melkert beschikt nog over een exemplaar. Ik mag aannnemen dat hij dat heeft overgedragen. Hij kan er dus mee uit de voeten. Liefde is... ...samen trots met de baby wandelen. Die is al geboren op 13 november 1996.

TENSLOTTE

Miljoenennota is feestje van PAARS EN DAT SLECHTS MET EEN UITKERING KRACHTENS DE WAO HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN

30 AUGUSTUS 2000 MORGEN GEBEURT HET TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF