Instituto Cervantes Postbus 689. 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Research voor Beleid. De heer Douwe Grijpstra. Schipholweg 13-15. 2316 XB LEIDEN. Datum: 20 februari 1998. Betreft: ONS GESPREK VAN WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 Kenmerk: ICNBLEW/RvB980220. Geachte heer Grijpstra, Graag wil ik u en uw collega Karin Besjes hartelijk danken voor het prettig onderhoud van afgelopen woensdagmiddag.

Voor de goede orde geef ik u hierbij een korte samenvatting van hetgeen wij hebben besproken. Op de eerste plaats heb ik aan de hand van mijn flipover-sheet mijn strategisch plan uiteengezet. U beschikte nog over twee brochures uit de tijd van ons 'Spanjeproject'. U heeft gereageerd op mijn voorstel om een marktonderzoek in te stellen naar de behoefte aan toekomstige functies en functionarissen binnen het Nederlands-Spaanstalige bedrijfsleven. Daarbij trok u de vergelijking met de door Research voor Beleid verrichte onderzoeksactiviteiten m.b.t. het Spanjeproject van Nieuw Elan. Dit onderzoek, waaraan ik ook actief heb meegewerkt, was noodzakelijk in verband met het verkrijgen van subsidie door het Europees Sociaal Fonds. U opperde de gedachte dat een door mij gewenst onderzoek op dit gebied als resultaat kan hebben dat de daadwerkelijke behoefte minder positief zou kunnen zijn dan ik verwacht. Een onderzoek kost in eerste aanleg al gauw dertig- tot veertigduizend gulden. De directie van Research voor Beleid heeft zich op het standpunt gesteld om daarin als bedrijf niet te investeren. Een externe financier is daarvoor dus noodzakelijk. In deze fase van de ontwikkeling van de organisatie acht ik dit nog niet verantwoord. Het opzetten van een recruitment-activiteit echter wel. Het denkproces is nu uiteraard wel op gang gebracht. Ik heb al een grote hoeveelheid werk zelf verricht, zoals literatuuronderzoek, het opvragen van toekomstige personeelsbehoeftes bij de hoofddirecties van een groot aantal multinationals en uiteraard het instellen van een enquête door de VSOS teneinde het toekomstige arbeidsmarktaanbod in beeld te brengen. Daar is ook mijn verzoek bij de Minister van SoZaWe in begrepen. Ik heb begrepen dat u zeer geïnteresseerd bent in medewerking aan een onderzoek zodra dit kan worden gekoppeld aan een trainings- of opleidingstraject. Dit idee houd ik vast voor de toekomst en daarom treft u hierbij de toegezegde lijst aan van de bedrijven die ik heb aangeschreven. De ervaring leert dat bedrijven niet snel geneigd zijn hun medewerking te verlenen aan een marktonderzoek, tenzij in opdracht van CBS of EZ. Naar mijn idee ligt hiervoor in de toekomst een schone taak weggelegd voor de huidige Minister van Economische Zaken Hans Wijers. Hij is zeer geïnteresseerd in het 'Instituto Cervantes'. Vorig jaar heeft hij immers nog het filiaal geopend van mijn illegale concurrent op het Domplein. Hij is derhalve de aangewezen persoon om de touwtjes aan elkaar te knopen zodra hij demissionair is geworden hetgeen in de lijn der verwachtingen ligt. Volgens de prognoses van de komende kamerverkiezingen zal D66 er in zetels op achteruitgaan en aangezien Mevrouw Winnie Sorgdrager ongetwijfeld wederom Minister van Justitie wordt nu ze de reorganisatie van haar departement en uitvoerende diensten met succes heeft voltooid, verwacht ik een andere Minister van EZ. Ik heb er geen bezwaar tegen dat u deze gedachten in uw contacten met dat ministerie op dat departement ventileert. Mijn plan is daar immers geboren na een gesprek met Mevrouw Theodora Linck in het voorjaar van 1992. Ik mag dus veronderstellen dat het gehele departement daar thans van op de hoogte is. Zodra activiteiten voor het uitzendbureau worden gestart, op welke wijze dan ook, kan het aan Research voor Beleid geliëerde bedrijf Key-net bij de operationalisering worden betrokken. Key-net houdt zich dus bezig met Direct Marketing en maakt afspraken met bedrijven. Daarvoor is een duidelijk produkt noodzakelijk. Voor mij is dat produkt de Nederlander die Spaans spreekt en voor verschillende functies in het bedrijfsleven kan worden ingezet. Ik heb al veel voorwerk verricht. Zodra Cervantes Recruitment & Selection operationeel is geworden - ik verwacht daartoe een passend initiatief vanuit de organisatie Content Beheer - dan kan Key-net uiteraard de op bijgevoegde lijst vermelde bedrijven direct gaan benaderen om mijn produkt op de markt te brengen. Research voor Beleid werkt vooral voor de overheid. Uw bureau is in het verleden met Nieuw Elan in zee gegaan, aangezien het - schijnbaar - gekoppeld was aan het VNO. Ik kies er derhalve voor om mijn bedrijf aan de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE te koppelen. Het moet voor hen zeer interessant zijn om een 'pied à terre' te krijgen in Nederland en Groot-Brittannië. Ik hoop in de komende reis naar Spanje in de tweede helft van maart de beoogde samenwerkingspartijen daartoe te interesseren. Mocht u in de tussentijd nog signalen opvangen van partijen die geïnteresseerd zijn in participatie in het geplande bedrijf, dan verneem ik dat gaarne van u. Dat wordt dan immers ook een potentiële klant van Research voor Beleid. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Eigenaar Handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux, Eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, Initiatiefnemer European Cervantes Foundation en Instituto Cervantes Holding Limited, Voormalig Adviseur van The Princess of Wales. Bijlage: Lijst van aangeschreven bedrijven ten behoeve van marktonderzoek en/of direct marketing.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN