24 november 2000. Betreft: PREPARING FOR DINNER Kenmerk: JH/HdK20001124. Torremolinos, donderdag 23 november 2000. Het stuk van vandaag heb ik aan Carmen van Papelería Govez laten zien. Zij was er zeer enthousiast over. Met name het verhaal van de Príncipe de Asturias en diens handtekening sprak haar aan. Vandaar dat ik vanavond mijn 'Spanish Royal Letters' in deze brief opneem. In de Calle Loma de los Riscos hoorde ik al fluisteren: "Allí va el hombre de Diana". Wellicht ook vanwege het feit dat ik mijn brief van vandaag ook nog aan een Engelse dame heb laten zien die hier bij mij in de straat woont. In dat verband stuitte ik vandaag in het boek over HEYDANUS ook op de volgende tekst:

HOOFDSTUK II. In de Ballingschap. Waarheen zou hij vluchten? Naar Engeland? Maar daar was het evenmin veilig, want "BLOODY MARY" was er koningin. De weg naar Duitschland alleen was in die dagen voor Protestanten open. Algemeen wordt dan ook verhaald, dat GASPAR VAN DER HEYDEN bij zijn vertrek uit Antwerpen, de wijk nam naar de Paltz. Zoo TE WATER, UYTTENHOOVEN, GLASIUS, e.a. Alleen PIERRE BAYLE, in zijn artikel over ABRAHAM HEIDANUS, waarbij hij in eene noot in 't kort het leven van GASPAR insgelijks behandelt, schrijft aangaande dezen laatste: "I'L fut ministre a Anvers, d'où il se retira à Francfort, a cause de la persécution." En na nauwkeurig onderzoek wordt het ons duidelijk, dat BAYLE ook hier gelijk heeft. Uit den brief in het archief der bibliotheek te Genève bewaard, die hier achter onder de bijlagen 2. te vinden is, blijkt toch, dat de schrijver zich te dien tijde in Frankfort bevond, en ofschoon de brief geen plaatsnaam noch datum voert, zoo is uit den inhoud met vrij groote zekerheid op te maken, dat hij geschreven moet zijn ongeveer in April of Mei 1562. Hoe was het namelijk der gemeente te Frankfort gegaan? Allereerst een woord over haar ontstaan.' Door den dood van EDUARD VI, koning van Engeland, en de daarop gevolgde troonsbeklimming van zijne zuster MARIA, was het lot der Protestanten in Engeland zeer veranderd. Genoten zij onder den eerste de meest mogelijke vrijheid, onder de tweede werden zij vervolgd, en zagen zich genoodzaakt in groote menigte het land te verlaten. JOH. à LASCO, MARTEN MICRON en JOHANNES VAN UTENHOVE vertrokken reeds in Sept. 1553 en kwamen, na eerst met hun reisgezelschap te vergeefs de gastvrijheid van den Deenschen koning en de inwoners van Hamburg te hebben ingeroepen, behouden in Oost-Vriesland aan, waar zij te Emden gastvrij werden opgenomen. VALERANDUS POLANUS, de predikant der Fransche gemeente te Londen, bleef na het vertrek zijner ambtgenooten nog eenige maanden in Engeland achter, maar besloot in Maart 1554 dat land ook te verlaten, om voor zijne gemeente eene veilige schuilplaats te zoeken. Deze vond hij te Frankfort a/M., waar hij, na een verzoekschrift aan den Raad dier stad te hebben ingediend, spoedig vrije godsdienstoefening en de Witte-Vrouwen-kerk ten gebruike verkreeg. Deze deelde hij later met de Engelsche gemeente, die kort na de Fransche in Frankfort was aangekomen, en beurtelings werd er in de Engelsche en in de Fransche taal gepredikt. In April 1555 kwam à LASCO uit Emden in Frankfort en verkreeg van den Raad dezelfde kerk ten gebruike als de Franschen en Engelschen. MARTEN MICRON hield aldaar den 15 Sept. de eerste predikatie, en toen deze vertrokken was, werd PETRUS DATHENUS in zijne plaats beroepen. Door het groot aantal vluchtelingen, dat gedurig uit Engeland en de Nederlanden naar Duitschland stroomde, nam de Gereformeerde gemeente in Frankfort snel in omvang toe, zoodat wij dan ook zien dat men spoedig meer predikanten beriep. Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat de blik van GASPAR VAN DER HEYDEN zich onwillekeurig naar Frankfort richtte, toen hij, uit Antwerpen verdreven, niet wist waarheen te gaan. Wellicht had JOH. à LASCO, die, gelijk wij zagen, in 1555 hem reeds bij zich ontboden had, dit aanzoek later herhaald, en wist hij, dat zijne diensten in Frankfort zeker welkom zouden zijn. Genoeg dunkt mij, om de stelling te bewijzen, dat VAN DER HEYDEN na zijn vertrek uit Antwerpen, naar Frankfort vertrokken en aldaar spoedig tot leeraar beroepen is. VALERANDUS POLLANUS was in 1558 overleden, en in dat zelfde jaar stierf ook Engelands koningin MARIA. Toen hare opvolgster ELIZABETH den Protestantschen eeredienst in haar rijk herstelde, keerden in 1559 de Engelsche vluchtelingen uit Frankfort weder naar hun land terug. Na hun vertrek begonnen de Luthersche predikanten al meer en meer een openlijken strijd tegen de Gereformeerden en deden gedurige aanzoeken bij den Magistraat der stad. Die geschiedenis herhaalt zich dus vandaag. Het doet mij derhalve buitengewoon veel deugd dat ik thans het voorrecht geniet om onder de hoede van de Spaanse Koning hier gastvrijheid te mogen genieten. Vandaar in deze brief de teksten van de brieven die ik in de loop van de tijd van het Spaanse Hof heb mogen ontvangen.


CASA DE S.M. EL REY
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE DESPACHO
Palacio de la Zarzuela
MADRID, 12 de Mayo de 1995

Señor
J.L. VAN DER HEIJDEN
Zwanenveld 91 - 21
6538 SH NIJMEGEN (Holanda)

Estimado señor: Por encargo de Su Majestad el Rey, me complace acusar recibo a su carta del pasado día 4 y darle las gracias, en Su Nombre, por la fotografía de su dibujo que ha tenido la amabilidad de enviarle. Cumplo muy gustosamente el encargo recibido de Su Majestad y le envío un saludo muy cordial, JUAN LUÍS VASSALLO rv.


CASA DE S.M. EL REY
EL JEFE DE LA SECRETARÍA
DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Palacio de la Zarzuela
MADRID, 22 de Mayo de 1996

SEÑOR J. VAN DER HEYDEN
Instituto Cervantes Benelux
De Wellenkamp 15-30
NL 6545 NM NIMEGA
Paises Bajos

Muy Señor mío:
Acuso recibo a su carta de fecha 9 de Mayo actual en la que me informa de las actividades de la Fundacion ''Cervantes Benelux''. Atentamente, JAIME ALFONSÍN. fv.

De toon van deze brief ademde nog enige reserve. Die toon is geheel veranderd in de brief die de heer Alfonsín namens de Spaanse Kroonprins op 9 september 1996 heeft verzonden. Een dag na het eerste bezoek van 'Diana de Gales' aan de Wellenkamp.


CASA DE S.M. EL REY
EL JEFE DE LA SECRETARÍA
DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Palacio de la Zarzuela
MADRID, 9 de Septiembre de l996

SEÑOR J. L. VAN DER HEYDEN
Instituto Cervantes Benelux
De Wellenkamp 15-30
NL 6545 NM NIJMEGEN

Estimado amigo: Su Alteza Real el Principe de Asturias me encarga acusar recibo a Su carta de fecha 31 de Julio pasado en la que Le invita a formar parte de la Junta de Gobierno de la Fundación Cervantes Benelux. Su Alteza Real agradece Su amable ofrecimiento sintiendo tener que comunicarle la imposibilidad de su aceptación de acuerdo con los criterios generales de esta Casa sobre los nombramientos de carácter permanente. Lamentando no poder darle otras noticias le envío los mejores deseos de Su Alteza Real junto a Su saludo afectuoso. Atentamente, JAIME ALFONSÍN

De heer Alfonsín is klaarblijkelijk in de veronderstelling geweest dat ik de Spaanse Kroonprins een permanente bestuursfunctie heb aangeboden. Dat is echter geenszins het geval. Mijn aanbod blijft dus nog steeds van kracht voor een paar jaar. De verstandhouding is immers al aardig verbeterd sinds ik hen de kerstkaart met de beeltenis van mijn ontvoerde en verongelukte novia heb doen toekomen.

De laatste brief van het Spaanse Hof dateert alweer van 25 januari 1998.


CASA DE S.M. EL REY
JEFE DE PROTOCOLO
PALACIO DE LA ZARZUELA
25 de Enero de 1998
SEÑOR J. L. VAN ALER HEYDEN
APARTADO 689 NL3500 UTRECHT
HOLANDA

Muy Señor mío, Sus Majestades los Reyes me encargan le agradezca en Su nombre la felicitación que tan amablemente Les ha enviado con motivo de las fiestas navideñas y el año nuevo. Al mismo tiempo, Sus Majestades me piden que le haga llegar Sus mejores deseos para el año 1998. Reciba un cordial saludo, Francisco Fernández Fábregas jn


4 MEI 1996

Het wordt dus hoogtijd dat we weer een keer naar de Spaanse hoofdstad gaan. Ik heb Liesbeth in 1996 al uitgenodigd om dat samen te doen. Zij heeft mij immers in 1992 ook verder met Julio Sampedro in contact gebracht. Voormalig directeur van Philips Spanje. Niet te verwarren met de voormalige koning, (foto boven) waar Gaspar nog enige problemen mee heeft gehad. Julio heeft mij in mei 1992 nog een diner aangeboden in het beste paella-restaurant van Madrid: Kreeft. Kort voor mijn bezoek aan Alcalá de Henares. Het wordt nu dus tijd dat we daar met een goed uitgewerkt plan naartoe gaan. Zijne Majesteit verwacht Ons. Dat heb ik haar jaren geleden al laten weten. Ik hoop dus van ganser harte dat de fusie met Iberia niet lang meer op zich laat wachten. Dat is volstrekt ongepast tegenover het Spaanse Hof. Zodra ik weer in Nederland ben ga ik dan ook een keer graag met jou samen dineren in Hotel Wientjes te Zwolle.

Hier is Mijn Project van start gegaan op 1 september 1989 onder het motto Building a Bridge between Holland and Spain. Mét Julio Sampedro en George Görtemöller. Én Joop Tegels om niet te vergeten. Ik heb dat Project toen ook enige tijd moeten loslaten omdat de directie van de Baak mij nodig had bij de reorganisatie van hun bedrijf in verband met mijn expertise op dat gebied.

Vrijdag 24 november 2000
'Het belangrijkste nieuws komt vandaag uit Noordwijk' liet een medewerkster weten van RTL4. Op hetzelfde moment ontving ik ook een emailtje van Ronald en
Mieke (23.35): Beste e-mail vrienden, Als een van de eerste aan de kust hebben wij thans een ADSL lijn, ofwel 24 uur per dag toegang en verbluffende snelheden op het net. Consequentie was een nieuw e-mail adres. Met zonnige groeten, Ronald & Mieke. Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: Dank hiervoor, Leuk dat jullie gebruik maken van de 'Love baby' van Juan Villalonga (Terra). Ik heb al een hele tijd niets meer van hem vernomen sinds Paul Smits plotseling van Madrid naar Nederland is teruggevlogen op 5 mei van dit jaar. Het lijkt mij nu zaak dat ze samen weer eens aan de tafel gaan zitten teneinde Cervantes Comunicaciones van de grond te tillen. Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor een faillissement van KPN. Dat mag wel op jullie 'net'. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN, INSTITUTO CERVANTES HOLDING I.O. Ook ontving ik de horoscoop via het internet. Die papegaai zat gisteren weer bij Rachid op het balkon. Ik denk dat Dirk Tuin uit Enschede ook eens aan het werk moet in Leiden. Op het Rapenburg bij voorkeur. Van 'onmin in de familie' kan ik mij geen beeld vormen. Ik ben er zaterdag immers nog niet bij geweest. De familie Zorreguieta heeft naar verluidt overigens in Apeldoorn gelogeerd. Dan heeft John Wright daar niet voor niets een voorstelling gegeven op 2 februari van dit jaar.

Deze voorlaatste foto doet mij nog denken aan de heer Chris van der Mey. Of Chris de Mey. Dat weet ik niet goed meer. Die stukken liggen immers nog allemaal bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, thans OCR. Hij was secretaris van het bestuur van de VBMO (Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs). Ik heb veel van hem geleerd op het gebied van vastlegging van correspondentie, besluiten en afspraken. Tijdens het optreden van John, Kenny en Stewart heb ik nog even gesproken met deze dame op de foto rechts. Ze had nog enkele foto's van mij uit Schotland. Die zou ze me opsturen. Ik heb ze echter nog niet ontvangen. Uitsluitend een brief van de heer Van Amstel. De foto heb ik overigens gemaakt tijdens de terugreis van Newcastle naar IJmuiden in de King of Scandinavia op 5 januari van dit jaar. Liefde is... ...een voetbalwedstrijd voor haar laten schieten. Uiteraard. Zelfs als Marco van Basten weer eens voetbalt na lange tijd. In Noordwijk. The New President of Instituto Cervantes Holding USA staat klaarblijkelijk al in de stijgbeugels nu ik lees: Nederlaag voor Gore. Het Hooggerechtshof van Florida heeft Al Gore een pijnlijke nederlaag toegebracht. Hof Florida geeft Gore fikse optater. Dat is een goede zaak. Dan is hij dus direct beschikbaar voor onze organisatie. Hij weet uiteraard wel een goede financier te vinden.

'DI JETS TO STATES'
17 JUNI 1997

My Lady is na mijn gesprek met Philip Homer immers niet voor niets naar de Verenigde Staten gereisd in een 'Purple Dress'. Wellicht kan de heer Gore daar nog zaken doen met Christie's. De voorbereidingen voor de start van CERVANTESONLINE zijn inmiddels al op gang gekomen naar ik mag opmaken uit het artikel Sinterklaassurprise VEB en WOL.

Verder nieuws uit de regio noord. Prins een dagje ziek. Griekse ex-koning wint rechtszaak voor Europese Hof. Het koninklijk bezit werd voor het eerst ingepikt door de junta die Griekenland van 1967 tot 1974 heeft bestuurd. Daar hebben we nog aardig last van gehad tijdens onze huwelijksreis. Op de luchthaven van Heraklion op Kreta werden we toen al door zwaarbewapende militairen opgewacht. Dat kan Harm Wessels zich ook nog goed herinneren. Hij was er toen nog bij met zijn huidige ex, die thans een bloemenwinkel voert in DELFZIJL. Constantijn heeft mijn Honneurs nog waargenomen op 9 maart 1997 tijdens Williams Confirmation. Het was mij echter niet bekend dat de Griekse Koning lid was van de Church of England.

Hans van Helden wordt klaarblijkelijk nog node gemist in Amsterdam. Geen herstel Getronics.

Nieuwe wind. ABN Amro gedumpt. ING Barings is dus ook nog steeds welkom binnen onze bank. Van BBL heb ik nog niets vernomen. Topmanagers lopen binnen. Gerrit Zalm moet volgende week ook weer naar Huis ter Duin. Hij is dan wel aan zijn eer verplicht om mijn declaratie te hebben voldaan aan de Stichting Cervantes Benelux. Anders ziet het er niet best voor hem uit in Noordwijk. Met kerst kom ik gewoon naar Nijmegen. Maar met Oud en Nieuw wordt het waarschijnlijk weer

KALKOEN.

GEGROET
JOHN L. VAN DER HEYDEN

25 NOVEMBER 2000 MORADO