Mr G. van Amstel Advocaat en procureur, Kosterijland 9 3981 AJ Bunnik. Datum: 6 oktober 2000. Betreft: BUILDING BRIDGES Kenmerk: JH/GvA20001006. Geachte heer Van Amstel,

Op 1 september 1989 vond in Hotel Wientjes te Zwolle de startbijeenkomst plaats van een samenwerkingsproject tussen de Baak/VNO/Nieuw Elan en de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Uit de correspondentie van de heer Breuker uit Groningen heb ik kunnen opmaken dat u daaromtrent redelijk goed bent geïnformeerd. De desbetreffende bijeenkomst had als thema Building the Bridge between Holland and Spain. Men was zich er in die tijd in Spanje klaarblijkelijk nog niet van bewust dat Nederland uit meer dan twee provincies bestaat. Gezien de noodzakelijke reorganisatie van het bedrijf is mijn directe betrokkenheid bij dat project op die dag - helaas - in puur functionele zin beëindigd. Ik diende al mijn krachten immers te geven aan de gezondmaking van de Baak, na 31 oktober tezamen met uw cliënte Halbertsma.

Ik kijk op die periode met buitengewoon veel voldoening terug. Dat betreft tevens de samenwerking die wij toen gedrieën met uiteindelijk succes voor de Baak zijn aangegaan. De thematiek is echter als een rode draad door mijn leven blijven lopen en uw advies in het najaar van 1991 om een handelsmerk te deponeren is in dat licht van buitengewoon grote betekenis gebleken. Het resultaat van al deze inspanningen is vandaag zichtbaar gemaakt op bovenstaande foto (verwijderd i.v.m. eventuele auteursrechten van de desbetreffende fotograaf, die ik echter wel met genoegen bij de ontwikkeling van ons bedrijf betrek). Mijn collega's van de Baak - waaronder uw cliënte Halbertsma - hebben daar in overleg met de organisatoren van de Government Game Competities 1995 en 1996 nog een extra steentje aan bijgedragen, getuige onderstaande foto.

Alhoewel ik formeel geen toestemming had gegeven voor het gebruik van mijn beeltenis terzake, heb ik het gebaar ten zeerste op prijs gesteld. De bekroning van mijn werkzaamheden heeft gisteren in Toledo plaats gevonden. Ik hoop dat u vanaf 16 maart van dit jaar in de gelegenheid bent geweest mijn brief met voorgaande correspondentie goed te kunnen bestuderen. Ik heb besloten om u terzake voor de verstrekte informatie geen kosten in rekening te brengen. Dat geldt eveneens ten aanzien van uw cliënte, waarvan u terecht stelt dat het 'ongevraagde correspondentie' betreft, maar mijns inziens bijzonder waardevol. De ene dienst is de andere waard. Ik trof ook nog uw brief van 15 maart 2000 aan in mijn correspondentie (aangehecht).

Aan uw verzoek om mijn rapportage aan uw cliënte - ik beschouw mijzelf overigens eveneens als uw cliënt - voor enige tijd te staken, heb ik gehoor gegeven. De ontwikkelingen blijven echter niet stilstaan. "Verandering is de enige constante" schreef onze voormalige 'baas' Drs. H.W. Lulofs van de Baak. Als rechtmatig eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes in Engeland en Wales achtte ik het echter - in het kader van de uitvoering van mijn beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales - niet verantwoord een afwachtende houding aan te nemen, maar voortdurend het voortouw te blijven houden. Vanaf die tijd heb ik derhalve op de aan u beschreven wijze feedback gegeven op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen mijn beleidskader teneinde de operationalisering van Het Plan mogelijk te maken. Zo heb ik periodiek gerapporteerd aan mijn voormalige schoolvriend van het Nijmeegs Lyceum, de heer H.D.J. de Koning te Nijmegen. Dit geheel conform het advies dat Collega Halbertsma mij in het verre verleden heeft gegeven (januari 1991 te Utrecht). Zij had hem nog aan de telefoon tijdens mijn bezoek aan haar op 22 april 1992. Vanaf het moment dat ik de betekenis herkende van deze foto (Foto van prinses Diana met paarse basebalcap en het opschrift 492) ben ik tevens aan het werk getogen om de brug met het Verenigd Koninkrijk te slaan. Vanaf 1 augustus 1996 om precies te zijn. Ten gevolge van de ontvoeringspoging door het management van Harrods Knightsbridge met dodelijke afloop op 31 augustus 1997 ben ik daar helaas niet in geslaagd. Mijn vordering op de heer Al Fayed bedraagt derhalve rond Hfl. 160 miljoen ten behoeve van Instituto Cervantes Limited England and Wales, zijnde het vermogen van de Prinses van Wales op het moment van haar overlijden. Mevrouw Halbertsma kan u daaromtrent tot in detail informeren, voor het geval u nog onvoldoende informatie van mij zou hebben ontvangen. Zij heeft van mij een volmacht ontvangen om terzake tot juridische actie over te gaan. Op het onderwerp 'stalking' heb ik nog een lichte reactie. In de afgelopen vijf jaar heb ik mij intensief bezig gehouden met een familie-onderzoek. Ten gevolge van mijn genealogiestudie kwam ik toevallig de familie Halbertsma tegen in het zogenaamde blauwe boekje, het Nederlands Patriciaat. Hierin trof ik als dochter van Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma te Velp ene Drs. Elizabeth Henriëtte aan, geboren op 13 september 1956 in TORONTO te Canada met als omschrijving "Andragologisch dra., organisatie-adviseur Adviesbureau Boer en Croon B.V. te Amsterdam." Aangezien uw cliënte op 13 september haar verjaardag viert en eveneens als organisatie-adviseur bij Boer en Croon te Amstelveen werkzaam is geweest voordat haar werkzaamheden bij de Baak een aanvang namen, ben ik ervan uitgegaan dat ik hier met uw cliënte van doen had. Uit een lijst met persoonsgegevens van Nieuw Elan heb ik echter opgemaakt dat uw cliënte op 13 september 1955 zou zijn geboren. Klaarblijkelijk ben ik dus van een onjuiste premisse uitgegaan dat Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma haar vader zou zijn, hetgeen ik ook heb opgemaakt uit uw aangetekende brieven d.d. 16 februari van dit jaar, waarin u Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma heeft aangeduid met 'familie van mijn cliënte'.

Het is mij tot op dit moment dus nog niet helemaal duidelijk of dit de vader van Liesbeth betreft. Van 'stalking' kan er van mijn zijde dus al helemaal geen sprake zijn, aangezien ik niet weet waar zij woonachtig is noch over haar telefoonnummer beschik. Ik heb er overigens ook geen tijd voor gehad om mij op dat gebied te manifesteren. Het bedrijf moet immers van de grond 'and nothing more than that'. Op grond van alle signalen die ik omtrent dit thema heb ontvangen maak ik echter wel op dat zij van dit fenomeen last moet hebben ondervonden. Ik ben gaarne bereid u en uw cliënte bij te staan in de zoektocht naar de 'stalker' waarvan zij klaarblijkelijk last heeft ondervonden en ik eveneens. Ik ben tevens bereid u van de verantwoordelijkheid te ontheffen inzake de koppeling van de term 'stalking' aan haar naam, die hierdoor schade heeft geleden. Van grotere waarde beschouw ik echter de zinsnede in uw brief van 15 maart: "waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt."

In dit verband deel ik u mede dat ik van 16 oktober tot 12 december wederom in Torremolinos vertoef. In het kader van de ontwikkeling van ons bedrijf heb ik uw cliënte alle basisgegevens verstrekt teneinde van 9 t/m 12 november aanstaande onder mijn label een congres in Torremolinos en Málaga te organiseren voor het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven. Ik stel er derhalve prijs op te vernemen hoever uw cliënte is gevorderd met de uitvoering van mijn beleidsplan terzake. Bovendien word ik graag in kennis gesteld van de gegevens van haar nieuwe adviesbureau. Wij hebben altijd een goede samenwerking gehad en dat wil ik graag zo houden. Mevrouw Drs. E.H. Halbertsma beschikt reeds over de sleutel van mijn postbus te Utrecht, "The Real Royal Number".

Met hartelijke groet, John L.Van der Heyden. P.S. Ik houd KENSINGTON PALACE mede verantwoordelijk voor de oplossing van mijn probleem in 'The United Kingdom'.

18 DECEMBER 2000 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN