FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 14 oktober 2002 Het bericht aan Harry en Liesbeth is niet verzonden. Na 18 minuten mailen ontving ik het bericht "mailing message failed". Om 13.10 naar Ellecom vertrokken. Aankomst Bodytotaal 14.30. Gesproken met Ron van Raad en zijn vader. Ook met ALEXANDER WEIJTS UIT LATHUM. Hij concludeerde dat 'de kaarten goed liggen'. Ook 'Tante Hennie' was aanwezig. De laatste keer dat ik Alexander heb gesproken was op zondag 17 maart 2002. Het was kort voor mijn vertrek naar Moskou. Gistermiddag heb ik ook nog uitgebreid van gedachten gewisseld met een heer uit Duiven naar aanleiding van het artikel "Koninklijke Warmte" van professor Bob Smalhout uit Bosch en Duin. De heer Smalhout heeft hierin exact mijn visie verwoord ten aanzien van de monarchie als enige garantie voor een optimaal functionerende constitutionele democratie. Ook las ik in dezelfde Telegraaf van afgelopen zaterdag een artikel over de uitbreiding van de Europese Unie met de vraag "Wie betaalt de rekening?". Zo heb ik ook eens een vraag beantwoord van Liesbeth Halbertsma in het Baakbericht "Organisatieadvies of Opleiden? Wie zal het zeggen?" Hierop heb ik in de bus van Granada naar Málaga gereageerd met de woorden "Doe het maar allebei", voordat ik mijn 'Last Will' aan het Spaanse Ministerie van Justitie heb doen toekomen in het Engels en nadien heb retourontvangen. Ten aanzien van de besluitvorming omtrent de uitbreiding van de Europese Unie ben ik duidelijk. Er is nog een witte vlek op de kaart: Zwitserland. Daar komt het geld vandaan. Echter niet ten behoeve van Oosteuropese landen. Met de talen Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Engels en Italiaans kunnen we voorlopig vooruit inzake de besluitvorming in de EU. Slavische talen vormen vooralsnog een gigantisch probleem. Communicatiemogelijkheden zijn minimaal. Het is niet alleen zaak om top down te werken, maar ook bottom up. Het is zaak dat de Slavische landen eerst onderling een middeneuropese vrijhandelszone vormen en zich als economische macht waarmaken alvorens tot de EU te worden toegelaten. Dit mede ter kennisname van Jules Maaten in het Europees Parlement. Mercosur in Zuid-Amerika verdient meer aandacht nu Ad Melkert zijn werkzaamheden bij de Wereldbank heeft aangevangen en onze kroonprins met een Argentijnse is getrouwd. Nu de Spaanse Regering, c.q. de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid, haar financiële verplichtingingen jegens het Instituto Cervantes Benelux niet is nagekomen (tenzij mijn gevolmachtigd directeur Drs E.H. Halbertsma terzake over meer informatie beschikt) kan de Bank Ing Brussels Lambert thans overgaan tot een vestiging van de Bank Cervantes Benelux in Nederland conform mijn brief BANK CERVANTES BENELUX d.d. 9 mei 2002 aan de heer Johan Buckert te Bazel c.q. overname van mijn handelsmerk in de Benelux. Uitbreiding van de EU naar het oosten brengt automatisch een verplaatsing van het economisch en geografisch middelpunt in oostelijke richting met zich mee en daarmee de hoofdfunctie als initiatiefnemer en oprichter van de EU. Wij zijn er niet mee gediend dat ons initiatief door derden uit handen wordt genomen. Hiertoe dienen wij zorgvuldig van ons vetorecht gebruikt te maken zoals ik in Gran Hermano (mijn Spaanse versie van Big Brother aan Herman de Koning heb geschreven als uitvloeisel van het Verdrag van Nice. NJET derhalve. Na publikatie van mijn boek in het Russisch kunnen we weer verder praten. Gran Hermano wordt overigens de titel van mijn volgende boek. Aan het eind van mijn bezoek heb ik nog uitgebreid van gedachten gewisseld met de heer Gerard van Raad, de vader van sauna-eigenaar Ron van Raad. Hij woont in Altea la Vella bij Alicante. Samen kwamen wij tot de conclusie dat we nu in goed overleg met de opbouw van het Cervantes Management Centre aan de Costa del Sol een aanvang kunnen maken. De heer Van Raad vormt - in netwerktermen gesproken - thans de schakel tussen de Nederlanders aan de Costa del Sol en de Costa Blanca ten gevolge van zijn belangstelling voor de Nederlandse Club Costa del Sol, waarmee ik hem in verbinding zal stellen. Vandaag dient volgens mijn laatste informatie ook de zaak rond Paul Burrell in Engeland. De rechters moeten nu op de hoogte zijn van de correspondentie die ik inzake Instituto Cervantes Limited heb gevoerd en de functie die ik Diana daarbij heb toebedeeld. Alsmede de juridische consequenties daarvan. Vanmorgen werd ik gebeld door Otto Berenbroek met de mededeling dat de drukproef van mijn visitekaartje klaar is. Hierover is alsvolgt gecommuniceerd. : DHV Drukkers Nijmegen wrote: Met vriendelijke groet DHV Drukkers Hulzenseweg 8 Nijmegen Verzonden Subject: Re: viskart proef Date: Mon, 14 Oct 2002 13:36:44 To: DHV Drukkers Nijmegen Geachte heer Berenbroek, Dank voor deze drukproef. Perfect! Volgens afspraak kan hij worden gedrukt in kleur 512 van het Pantone Matching System op het door u gebruikte (witte) papier/karton. 1000 exemplaren ad EUR 227,- inclusief BTW. Ik kom ze vrijdagmiddag halen en betaal contant. Ik hoop in de toekomst mijn Conqueror enveloppe bij u te kunnen laten drukken. Daarom mail ik u hierbij ook nog mijn bedrijfspresentatie in PowerPoint. Leuk voor in de vrije tijd. Hartelijke groet, John L.Van der Heyden Benelux. Het nieuws van vandaag.

Troost voor Koningin in Haagse Kloosterkerk Dit brengt mij in gedachten terug naar de dienst op 17 september 1997 in dezelfde kerk alsmede de Service of Lessons and Carols op 24 december 1997 in Westminster Abbey. Ik kom hier nog op terug.

Zalm: Balkenende moet nu ingrijpen Het is nu ook zaak dat de heren Hilbrand Nawijn en Jan Wilzing hun koppen weer eens bij elkaar steken inzake de vordering van de Stichting Cervantes Benelux op de Staat der Nederlanden. Beide heren zijn ook goed bekend in Motel Maarsbergen, waar een geplande vergadering in april 1993 geen doorgang heeft kunnen vinden door omstandigheden. Ik sta terzake voor elk schikkingsvoorstel open. Ook oud-minister Zalm van Financiën draagt hierbij een historische verantwoordelijkheid. Cervantes' geesteskind komt inmiddels al in beeld in de Polderlandse pers.

Nederlandse ploeg figureert op wereldkampioenschap Ze voelden zich zonder uitzondering als Don Quichotte te fiets. Niet voor niets sprak bondscoach Gerrie Knetemann van een gevecht tegen windmolens.

NIB Capital investeert gelden Canadees fonds Ik kan alleen maar hopen dat er terzake afspraken zijn gemaakt om deze gelden via de Bank Cervantes Benelux en CERVANTES HOLDING te gaan beheren. Het bezoek van Koningin Elizabeth II aan Canada en de verkoop van mijn boek op 18 april van dit jaar in TORONTO, ON, Canada, kan in dat verband van grote waarde zijn. Vandaag is de zaak van Paul Burrell voorgeweest. De pers laat zich hierover nog niet uitgebreid uit. Verzonden. Subject: Accorderen Date: Mon, 14 Oct 2002 19:12:27 To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, Ik heb getracht onderstaand bericht aan jou én Harry Starren te mailen omdat ik niets aan het toeval wens over te laten. De mailing is echter niet gelukt. Vandaar dat ik het nog een keer alleen aan jou probeer. Hoewel mijn gedachten op de eerste plaats uitgaan naar de begrafenisplechtigheid van morgen in Delft acht ik het aan mijn eer verplicht jullie aansluitend aan mijn laatste bericht van 9 oktober 22.53 van de ontwikkelingen inzake onze nieuwe organisatie in kennis te stellen. Mede met het oog op belangrijke komende beslissingen omtrent de Europese Unie. Na dit bericht zal ik trachten ook een presentatie.ppt inzake Moskou te mailen van 2 megabyte, alsmede inzake CERVANTES HOLDING. Twee mailings dus. Dat doe ik vanavond, teneinde te voorkomen dat jullie computer morgen niet kan worden gebruikt. Dus adviseer ik nog deze avond alle inkomende post te 'downloaden'. Hieronder de belangrijkste fragmenten van mijn dagboek vanaf donderdag 10 oktober.

Verzonden: Subject: Uitbreiding Europese Unie: Naar het Oosten of Zuidwesten? Date: Mon, 14 Oct 2002 20:08:24 To: Jules Maaten CC: Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Maaten, Met het oog op ontwikkelingen rond de eventuele uitbreiding van de Europese Unie deel ik U hierbij mede dat ik vanavond terzake onderstaand emailbericht aan mijn collega Liesbeth Halbertsma heb doen toekomen. Ik moest direct aan haar denken toen ik enkele jaren geleden in Utrecht een brief kreeg uit Londen van Liesbeth en Jules Maaten, met aangehechte postzegels van Prinses Diana.

De brief was toen gericht aan 'Mevrouw' J.L. van der Heijden, Neude 30c te Utrecht.

Het is u wellicht bekend dat ik mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux op 6 november 1996 op de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heb aangeboden aan onze ambassadeur Jonkheer Röell. Deze ontwikkelingen staan beschreven in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales u waarschijnlijk welbekend. Liesbeth Halbertsma heeft mij in het najaar van 1990 een voortrekkersrol toebedeeld die in een later stadium tot uitdrukking is gebracht met de term Regeren is Vooruitzien. Teneinde te voorkomen dat de visie-ontwikkeling die wij terzake hebben getracht tot volle wasdom te laten komen tijdens en na onze samenwerking voor de Baak/Nieuw Elan doe ik u onderstaand het bericht toekomen dat ik haar vanavond heb gestuurd, alsmede mijn bedrijfspresentatie. Er rust op u een historische verantwoordelijkheid. Daarmee wens ik u veel succes, John L.Van der Heyden Nijmegen (tot 28 oktober aanstaande).

Alsmede: Subject: Moscú 2002 PPP manual Date: Mon, 14 Oct 2002 21:18:14 To: Jules Maaten CC: Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J. Starren Waarde Collegae, Zoals toegezegd hierbij mijn verslag van Moskou in PowerPoint zoals deze aan de congresdeelnemers van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Lorca is gepresenteerd. JOHN.

Verzonden. Subject: Something to remember..... Date: Mon, 14 Oct 2002 23:27:56 To: Jules Maaten CC: Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J. Starren, Mr. G. van Amstel A Service of Thanksgiving and Remembrance for the life of DIANA PRINCESS OF WALES The Kloosterkerk, Den Haag Wednesday, September 17th, 1997 6p.m. There will be a collection as the congregation leaves the church for the Diana, Princess of Wales Memorial Fund. Donations may also be made to The Princess of Wales Memorial Fund, F van Lanschot Bankiers N. V., 22.58.01.248, Den Haag.

The Lord be with Our Queen Beatrix and Her children, daughters in law and grandchild.

JOHN L. VAN DER HEYDEN
Instituto Cervantes
Benelux, England and Wales.