1 april 1997 11.30 uur. Geachte heer Quataert, Gaarne breng ik u hiermede mijn faxbericht van 10 maart jongstleden in herinnering en wel de zinsnede

'De afdracht dient jaarlijks plaats te vinden - peildatum 1 april - en worden opgemaakt bij staat en gecontroleerd door een extern accountant. Gaarne ontvang ik hiervan een voorschot van Hfl. 1.000.000,- per 1 april aanstaande en over te maken op rekening 668834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Ik doe daarbij de toezegging dat ik mij in Groot-Brittannië onthoud van de activiteiten zoals vermeld in bijgaand 'citation against trade mark No. 2119738'

en mij zal beperken tot in mijn Business Plan opgenomen complementaire activiteiten. Ik ben bereid het op basis van deze afspraak op te maken contract door de rechter te laten bekrachtigen.'

Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels heeft mijn plan ten tweede male de mentale steun ontvangen van uw Kroonprins Filip, getuige bijgaande brief van 24 maart jongstleden. Mijn termijn van 14 dagen was op diezelfde datum overschreden. Inmiddels heb ik mijn huis per 1 juni aanstaande verkocht en dien ik over het gevraagde bedrag omgaand te kunnen beschikken om mijn voorgenomen activiteiten in Stratford-upon-Avon op te starten. Uw verklaring zie ik derhalve graag omgaand tegemoet. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager. Bijlage: Brief namens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België d.d. 24 maart 1997. C.C. Knijff en Partners, Weesp.

2 APRIL 1997 INGEBREKESTELLING TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM