Betreft: Uw kenmerk 0950000 - AQ 588.096. Datum: 10 maart 1997. Tijd: 15.45 uur. Geachte heer Quataert, Aansluitend aan mijn faxbericht van 25 februari jongstleden 10.40 uur bericht ik u dat ik eveneens uw aangetekende brief met dezelfde tekst - ondanks de verkeerde adressering - heb ontvangen. Op mijn faxbericht dien ik nog een correctie aan te brengen. Het betreft de vierde alinea met de tekst: In het geval de wederpartij tot 31 juli 1995 geen rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van het merk en zulks derhalve niet aangetoond kan worden door de wederpartij is haar merkrecht vanaf 1 augustus 1996 vervallen en kan ik op basis van mijn herregistratie per 28 februari 1995 de betere rechten laten gelden.'

Dit moet uiteraard zijn:

In het geval de wederpartij tot 31 juli 1995 geen rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van het merk en zulks derhalve niet aangetoond kan worden door de wederpartij is haar merkrecht vanaf 1 augustus 1995 vervallen en kan ik op basis van mijn herregistratie per 28 februari 1995 de betere rechten laten gelden.

Voorts meld ik u dat ik onlangs Instituto Cervantes Limited England and Wales heb opgericht, niet wetende dat uw cliënt aldaar reeds een merkdepot had verricht. Inmiddels heb ik wel de benoeming tot director van deze company ontvangen.

Dit is een interessante situatie. Bijgaand 'Citation against trade mark No. 2119738 d.d. 27/01/97, 14:17:29 geeft als specificatie van goederen en diensten van Instituto Cervantes (Spain) aan: 'Teaching of Spanish language; teacher's training; organising and conducting of teacher's tests; arranging and conducting of exhibitions, all relating to education and culture; publication of educational texts; production of educational videos, all included in Class 41'. Hier kan ik - als docent Spaans - geen bezwaar tegen aantekenen. Hetzelfde report vermeldt eveneens: 'Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words "Instituto Cervantes".

In de Benelux ligt de situatie anders. Hier heb ik de eerste rechten en ik kan uw cliënten uiteraard via de rechter afdwingen hun naam hier niet te gebruiken. Het Instituto Cervantes Benelux heeft als core business Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Opleidingen en trainingen maken daarvan deel uit. Uw cliënt kan in de Benelux als sub-contractor optreden maar ik ben ook bereid hun activiteiten onder hun naam te gedogen, mits beperkt tot hetgeen hierboven is vermeld, gerelateerd aan regulier onderwijs en cultuur, en overige activiteiten aan het Instituto Cervantes Benelux over te laten.

Daarbij gelden voor mij dan wel onder meer de volgende overwegingen.

1. Er bestaat jurisprudentie aangaande soortgelijke probleemsituaties. Ik denk hierbij o.a. aan het conflict tussen de Amsterdam ArenA en een Amsterdams logement met dezelfde naam. Tevens denk ik aan het conflict tussen KPN (Koninklijke PTT Nederland) en KNP (Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken). Beide probleemsituaties zijn met een afkoopsom opgelost.
2. In
Spanje bestaat volgens het Spaanse gewoonterecht een commissieregeling onder opleidingsinstituten waarbij commissies worden verstrekt variërend van 15 tot 40 procent. Ingeval ik aan een afkoopsom zou denken, zou dat, gezien de grote internationale belangen, in de miljarden guldens gaan belopen. Ik denk derhalve aan een andere oplossing. In de Benelux stel ik mij tevreden met een jaarlijkse afdracht van vijf procent van de omzet aan mijn bedrijf. Dat heb ik aan de Minister President gemeld.

De afdracht dient jaarlijks plaats te vinden - peildatum 1 april - en worden opgemaakt bij staat en gecontroleerd door een extern accountant. Gaarne ontvang ik hiervan een voorschot van Hfl. 1.000.000,- per 1 april aanstaande en over te maken op rekening 668834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Ik doe daarbij de toezegging dat ik mij in Groot-Brittannië onthoud van de activiteiten zoals vermeld in bijgaand 'citation against trade mark No. 2119738' en mij zal beperken tot in mijn Business Plan opgenomen complementaire activiteiten. Ik ben bereid het op basis van deze afspraak op te maken contract door de rechter te laten bekrachtigen.

Mijn Cervantes Project in de Benelux dient model te staan voor toekomstig Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid, uit te voeren door Instituto Cervantes England and Wales. Ook ben ik van plan Brits-Spaanse managementopleidingen te laten ontwikkelen in samenwerking met een Brits Management College. Als ieder zich verder beperkt tot zijn eigen core business kan er succesvol zaken worden gedaan. Uw bevestiging dat aan bovenstaande eisen werd voldaan zie ik gaarne binnen twee weken na ontvangst van dit schrijven tegemoet. In afwachting van Uw reactie verblijven wij. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES, Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN, General Manager.

Bijlagen: Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited; Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff dated 18/01/97; Citation against trade mark No. 2119738 of The Patent Office Great-Britain CC Knijff & Partners, Weesp

1 APRIL 1997 VOORSCHOT TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM