FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Instituto Cervantes
De Wellenkamp 1530
6545 NM NIJMEGEN
Telefoon 024-378 1959

Zijne Koninklijke Hoogheid
Kroonprins Filip van België
Brederodestraat 16
B 1000 BRUSSEL

Datum: 9 maart 1997
Betreft: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION
Kenmerk:
ICB/PFB970309

Koninklijke Hoogheid,

Ik heb de eer U te laten weten dat ik zeer gesterkt ben door de brief van Uw adviseur Luitenant-kolonel SBH Joseph Van den Put van 12 september 1996 met de tekst

'Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend.

De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt u van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagen van dit initiatief.'

Een brief van gelijke strekking ontving ik eveneens namens Prins Felipe van Spanje.

Mede hierdoor heb ik de kracht kunnen vinden om door te gaan op de ingeslagen weg. Op 6 november 1996 heb ik mijn beleidsplan overgedragen aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te BRUSSEL ten behoeve van de Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging bij de Europese Commisie. Op 13 november daaropvolgend heb ik tijdens het Congres 'De Nieuwe Economie' te NOORDWIJK besloten te kiezen voor een bedrijfsmatige structuur voor het Instituto Cervantes Benelux. De opbouw van deze organisatie is thans gaande en ik heb inmiddels ook het Instituto Cervantes England and Wales opgericht en mijn benoeming tot director van deze company ontvangen.

De bedrijfsstructuur wordt alsvolgt: De Stichting Cervantes Benelux wordt verzelfstandigd en omgezet in European Cervantes Foundation, zich beperkend tot culturele activiteiten. Ik trek mij hieruit terug. Mijn functie wordt General Manager en vestig mij in het Verenigd Koninkrijk. De structuur wordt dan:
General Manager
Commercial Manager
Country Managers
Nederland België Luxemburg Engeland Wales Spanje
De Commercial Manager stelt de Country Managers ofwel landenmanagers aan en genereert de business op het gebied van Nederlands-Spaans en Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid. De landenmanagers zijn verantwoordelijk voor de a
anstelling van de divisiemanagers. De uitgangspunten van het Business Plan zijn in principe voor Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales gelijk. Ik richt deze brief met name aan U inzake de vorming van de European Cervantes Foundation. Ik ben de overtuiging toegedaan dat het bestuur van deze stichting bij voorkeur dient te bestaan uit leden van de bij het cultuurgoed van Cervantes betrokken vorstenhuizen uit de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
Ik ben in deze opvatting met name gesteund door Uw brief van 12 september 1996. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen vanuit het Belgisch Koninklijk Huis een voordracht te ontvangen voor een bestuurslid in de nieuw te vormen European Cervantes Foundation alsmede een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van deze stichting. Het rekeningnummer van de Stichting Cervantes Benelux is 4729266. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

27 MAART 1997 KONINGSCHAP TER ATTENTIE VAN ZKH DE KROONPRINS VAN BELGIË