TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Datum: 13 oktober 1998. Tijdstip: 12.20 uur. Betreft: MONDRIAAN Aantal pagina's: 4. Zeer geachte Heer Kok, Gaarne breng ik u mijn faxbericht van 20 september vorig jaar in herinnering met de volgende tekst: Bijgaand ontvangt u het bericht dat ik vandaag van de Britse Ambassade mocht ontvangen. Dit geeft aan dat mijn instituuut thans is erkend door de Koninklijke Huizen van Spanje, België, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is wel triest dat mijn beoogde partner daarvoor het leven heeft moeten laten. Afgelopen woensdag bezocht ik even de publieke tribune van de Tweede Kamer alvorens de herdenkingsdienst van My Lady bij te wonen in de Kloosterkerk aan de Lange Voorhout.

Ik heb de discussie met belangstelling gevolgd, maar mijn aanduiding Haagse slaapkamer blijft nog steeds van kracht, aangezien het thema leiderschap slechts sporadisch aan de orde komt. Dat neemt niet weg dat ik voor Uw inspanningen buitengewoon grote waardering heb en ik hoop derhalve een goede bijdrage te kunnen leveren aan het democratisch gehalte van mijn bedrijf dat nu echt dient te worden geoperationaliseerd. Ik stel het zeer op prijs dat u thans eveneens eens op de fiets naar uw werk gaat en wens u een genoeglijke korte rustperiode toe, die u zeer zeker heeft verdiend na uw intensieve inspanningen voor de Europese Unie. In dit verband werd mijn aandacht gisteren gevestigd op het artikel "Kok, Zalm en Wellink op vingers getikt". Het is niet aan mij om de stellingen van de Algemene Rekenkamer te beoordelen. Ik stel wel vast dat de waarde van het schilderij overeenkomt met het bedrag dat ik de Staat heb gedeclareerd in januari 1997. Mede aansluitend aan de correspondentie die ik u rond Prinsjesdag 1996 heb doen toekomen enkele dagen nadat ik in Nijmegen door The Princess of Wales ben bezocht. Vanaf dat moment heb ik Haar maandelijks gerapporteerd en in april 1997 mijn bevoegdheden als director van de limited company Instituto Cervantes England and Wales overgedragen teneinde daar per 28 september vorig jaar een familiebedrijf van te maken. De historische relatie tussen de Van der Heydens en Spencers, die teruggaat tot in de middeleeuwen, zal u ongetwijfeld bekend zijn. Mijn Letters to Diana, Princess of Wales - een oeuvre van meer dan 300 bladzijden, waarin ook de Engelse vertaling van mijn correspondentie met de Nederlandse Regering is opgenomen, berust thans onder meer te BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE (Office of Diana), 10 Downing Street (Uw collega aan de overkant), Christie's King Street (ik heb daar client code 361106), Kings College Cambridge, Althorp House Northamptonshire en St. Mary's Church te Warwick. In deze brieven heb ik de prinses de toezegging gedaan de Stichting Cervantes Benelux om te bouwen tot European Cervantes Foundation. Haar tragisch overlijden heeft aan deze ontwikkeling een onverwachte wending gegeven. Nochtans heb ik gemeend - zij het posthuum - mijn toezeggingen jegens de Prinses gestand te moeten doen zoals U heeft kunnen vaststellen aan mijn kerstkaart van vorig jaar met de boodschap "The European Cervantes Foundation wishes you New Light with Christmas and a prosperous 1998". Dit loopt uiteraard enigszins op de ontwikkelingen vooruit. Maar Regeren is Vooruitzien, zoals de organisatoren van de Government Game Competities 1996 en 1997 zo helder hebben vastgesteld. Teneinde de Stichting Cervantes Benelux om te kunnen zetten in bovenvermelde European Cervantes Foundation heeft de stichting behoefte aan kapitaal en goede bestuurders. Ik verzoek u derhalve hiermede het bovenvermelde schilderij van Mondriaan aan de Stichting Cervantes Benelux te schenken. Als tegenprestatie neem ik mij dan voor mijn Claim on the State of the Netherlands in te trekken. In Nederland berusten mijn Letters to Diana onder meer in een kluis in Kasteel de Haar te Haarzuilens. Daarbij heb ik de heer Thierry baron van Zuylen op de volgende wijze verzocht mijn voorzitterschap van de stichting over te nemen: Uitnodiging Uw welwillende medewerking stel ik bij voorbaat zeer op prijs. Tevens doe ik u hierbij mijn verklaring aangifte van vermissing toekomen aangaande mijn persoonlijke bezittingen en verzoek U de Minister van Justitie te vragen dienaangaande onmiddellijke actie te nemen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Verklaring aangifte van vermissing d.d. 8-10-1998.

1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN