Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 30 december 1996 Betreft: UITSTAANDE VORDERING Kenmerk: ICB/FIN961230 Geachte heer Zalm, Recentelijk ontving ik een brief, gedateerd 18-12-1996, van een juridisch medewerker van de Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politie Diensten, waaruit blijkt dat deze zonder mijn toestemming overleg heeft gevoerd met medewerkers van uw departement.

Bijgaand treft u hiermede mijn reactie van heden onder kenmerk ICB/CRI961230. Het rekeningnummer van Instituto Cervantes Limited United Kingdom zal ik u op korte termijn doen toekomen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden Bijlagen: Brief 30 DECEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN; Evaluatierapport Operatie Heidebezem d.d. 5 mei 1995; Fax 5 MEI 1995 EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (2); Brief 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1) Totaal aantal pagina's: 12

30 DECEMBER 1996 SPECIFICATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN