FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Tel. 080-447203 AANGETEKEND EN VERTROUWELIJK Korps Landelijke Politiediensten Divisie CRI t.a.v. de Kasbeheerder Postbus 3016 2700 KX ZOETERMEER Nijmegen, 23 juni 1995 Geachte kasbeheerder, Ik bevestig de goede ontvangst van de brief van het Plv. Hoofd van de Stafafdeling Financieel Economische Bedrijfsvoering van de Divisie Centrale Recherche Informatie d.d. 20 juni 1995, uw kenmerk HFEB/I/9500837, waarin mij is medegedeeld dat er reeds enige tijd een relatie bestaat tussen mijn organisatie en de Divisie CRI.

Met verwijzing naar bijgevoegde brief 465877/294/GS van de Minister van Justitie d.d. 7 november 1994 meen ik - als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux - aanspraak te kunnen maken op een vergoeding in het kader van de regeling Tip-, toon- en verkoopgelden. Ik doe dit op basis van de operaties 'Spider' en 'Heidebezem'. Eerstgenoemde operatie is beschreven in mijn correspondentie met de heer Drs.T. Breuker te Groningen, welke thans - op mijn aandringen - bij Hoofdofficier van Justitie Van Capelle berust. M.b.t. 'Heidebezem' verwijs ik u naar mijn fax d.d. 5 mei jl. 01:37 uur aan de heer W.J.M. Velings, Commissaris van politie te Nijmegen en Districtschef. Ik ben nu reeds van mening dat de door mij aan Justitie verstrekte informatie tot het overtuigende bewijs zal leiden dat de georganiseerde criminaliteit hierdoor een gevoelige slag is toegebracht. In het jaar 1994 is 50% van de drugshandel in Nederland onderschept: 2 miljard op een marktomzet van 4 miljard en een toename van 54%. Ik moge daarbij onderstrepen dat ik het zonder de ondersteuning van Politie, Justitie en Volksgezondheid niet zou hebben gered. Gaarne maak ik echter wel op basis van brief 465877/294/GS aanspraak op het bedrag van Hfl. 73,3 miljoen. Echter niet op persoonlijke titel. Het bedrag zal worden aangewend ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux, dat momenteel als prioritaire doelstelling heeft: alle bonafide Nederlandstalige hispanisten voor onbepaalde tijd aan het werk. Een tweede bestemming kan zijn het nog op te richten Van der Heijden Fonds, teneinde het leed te kunnen verzachten van de slachtoffers van de moord op de heer J. van der Heijden te Alkmaar in het voorjaar van 1993. De resultaten van het onderzoek m.b.t. deze aangelegenheid wacht ik nog af. De heren Straver en Langendoen van het regiokorps Kennemerland zullen de bevoegde instanties ongetwijfeld tot in detail over deze zaak kunnen informeren. Uiteraard zal de aanwending van het bedrag, zowel op korte als lange termijn, in overleg met het Ministerie van Justitie geschieden. U heeft hiermede mijn persoonlijke garantie. Uiteraard lijkt het me gerechtvaardigd dat m.b.t. deze aangelegenheid ruggespraak met de Hoge Raad der Nederlanden wordt gehouden, alsmede het rapport van de parlementaire IRT-enquêtecommissie - waarbinnen het korps Kennemerland een uitzonderlijke positie inneemt - wordt afgewacht. Met inachtneming van het feit dat bij de huidige regeling niet tevoren een geldelijke beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, maar achteraf, kan het vermelde bedrag uiteraard als richtlijn worden aangehouden. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Oprichter Stichting Cervantes Benelux

Korps Landelijke Politiediensten
Divisie CRI
t.a.v. de Kasbeheerder
Postbus 3016
2700 KX ZOETERMEER

Nijmegen, 23 juni 1995

FAKTUUR 001

Met referte aan bijgevoegde brief verzoek ik u hiermede het bedrag van

FL. 73.300.000,- (plus wettelijke rente) over te maken op rekeningnummer 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux.

P.S. Ik heb de ING-bank vandaag ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux om de opening van een rekening-courant rekening verzocht. Men heeft mij verzocht hiervoor persoonlijk op het ING-hoofdkantoor te verschijnen teneinde - in afwijking van de gangbare procedure - een offerte te ontvangen. Ik zal u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte brengen. Deze factuur is derhalve nog 'pro forma'.

23 JULI 1995 MIJN AANGETEKENDE BRIEF AAN U D.D.23 JUNI 1995 EN UW TELEFONISCHE REACTIE TER ATTENTIE VAN DE KASBEHEERDER VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN AFDELING CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN