FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mr A.B.C. Ravelli, Tempellaan 6, 3721 VH BILTHOVEN, Datum: 20 oktober 1997, Betreft: GENEALOGIE, Kenmerk: JH/Ravelli971020 Geachte heer Ravelli, Graag wil ik u nogmaals hartelijk danken voor de buitengewoon interessante rondleiding 'From the Domplein to the Neude', zoals ik dat heb gedoopt. Het was voor mij een zeer gedenkwaardige dag. Exact zeven jaar eerder heb ik ooit meegedaan aan een themadag in NOORDWIJK onder de naam 'Neuzen in de wind'. Helaas heeft de ontwikkeling haar einde moeten vinden met het lied Candle in the Wind van ELTON JOHN. De naam van de straat waarin u woont is in dit opzicht veelbetekenend. Mijn appartement op de Neude is inmiddels omgedoopt tot Dianatempel. Vanaf 1 augustus vorig jaar ben ik namelijk op zoek gegaan naar mijn Godin van de Jacht. U vindt van Haar volgens afspraak twee stambomen, waaruit blijkt dat zij rechtstreeks afstamde van Willem van Oranje. Onze 'Vader des Vaderlands'. De vraag is echter wie de echte Vader des Vaderlands was. Leermeester van de familie van Nassau was immers Gaspar van der Heyden. Hij werd in 1530 in Mechelen geboren uit het hoogadellijke geslacht Van der Heyden van Henegouwen (Heydenergouwen). Hij was leermeester aan het hof van de Keurvorst van de Palts in Heidelberg en ging uiteraard tijdens zijn reizen naar de Lage Landen regelmatig op de Dillenburg op bezoek. Hij is de geestelijke vader van de Staat der Nederlanden en vond bij Willem militaire steun. Gaspar is bekend door zijn hagepreken, waarmee hij de Spanjaarden het land uit heeft gejaagd. Lange tijd was hij predikheer in Middelburg. In 1584 is hij overleden in Bacharach am Rhein. Vijf jaar na de Unie van Utrecht dus. In 1580 is zijn kerk dus staatsgodsdienst geworden hier in Utrecht. Ik vind het daarom ook niet verwonderlijk dat zijn wapen prijkt boven de ingang van de Sint Janskerk: een schaap met de vlag van Engeland. Hij heeft immers ook nog een tijd in het Engelse Norwich gewoond. Vermoedelijk aan het Britse Hof te Sandringham. Dat moet ik nog uitzoeken. De ridder op de gevel van het hoekhuis op de Drift is naar mijn stellige overtuiging een kruisridder. In het kader van mijn familieonderzoek heb ik een boek gevonden op het centraal bureau voor de genealogie in Den Haag met de titel 'Sur les très anciennes et nobles maisons Van der Heyden dite de la Bruyère'. Hieruit blijkt dat veel van mijn voorouders in de middeleeuwen op kruistocht gingen naar het Heilige Land en naar Spanje om daar in de Reconquista de moren te verdrijven. Hieruit is het geslacht 'Cervantes' klaarblijkelijk voortgekomen. De ridders Van der Heyden maakten deel uit van de Johannieter Orde. In dat opzicht heeft u uiteraard gelijk dat het wapen van Gaspar gerelateerd is aan Johannes de Doper. Van de in de adelsboeken vermelde familie Van der Heyden van Doornenburg zijn enkele leden lid van de Maltezer Ridderorde. Dit is uiteraard van geslacht op geslacht overgedragen vanuit de tijd van de kruistochten. Aangezien in Engeland meer waarde aan de adel wordt gehecht ben ik uiteraard niet onbekend aan het Britse Hof. Sinds kerstmis vorig jaar sta ik daar te boek als Prince of Europe. Vandaar dat ik mij vanaf 28 december vorig jaar volledig heb gecommitteerd met de Princess of Wales. Zij ging daar graag in mee. Ook vanwege Haar belangstelling voor Cervantes. Vanaf half april was Zij formeel mijn partner in het op 28 september jongstleden te starten familiebedrijf 'Van der Heyden/Spencer', ofwel 'Instituto Cervantes Holding Limited'. Half juli is zij echter geschaakt, hetgeen heeft geleid tot het fatale ongeluk in Parijs op 31 augustus jongstleden. Posthuum blijft Zij echter 'Head of My Organization'. 'The Business is gisteren van start gegaan na uw rondleiding. U bent van harte welkom om in het historische pand boven 't Neutje nader van gedachten te wisselen over onze Vaderlandse Geschiedenis. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Een leuk detail in het verhaal is dat KONING JUAN CARLOS vorig jaar in Middelburg de Four Freedoms Award heeft ontvangen en heeft kunnen spreken over Zijn 'Cervantes'. De Provincie Zeeland had echter de Vrede van Munster nog niet getekend. Mijn stamboom gaat waarschijnlijk nog verder terug op de Heydense Vorsten van Munster en ík ben de baas in de Benelux. Bijlagen: A. de geslachten Spencer en Churchill B. de afstamming van Willem de Zwijger. Dankbetuigingen namens de Britse Koninklijke Familie.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

LETTERS TO ELIZABETH

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN