Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Interne code AA2410 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM Datum: 2 maart 1996 Betreft: ONTWIKKELING INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: ICB/ABN960302

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kalff, Als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux wil ik U van harte gelukwensen met Uw behaalde bedrijfsresultaat. U bent als hoofddirectie in de persoon van de Heer A. Veltman vanaf de oprichting d.d. 8 oktober 1992 in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vertegenwoordigd. De activiteiten van de stichting zijn eind april 1993 bevroren ten gevolge van gebeurtenissen welke in mijn visie beschreven staan in § 3.13.3. van de nota 'Inzake opsporing' van de Commissie Van Traa. Hangende het onderzoek rond deze aangelegenheid heb ik besloten de Stichting Cervantes Benelux nieuw leven in te blazen en neem thans de bestuurstaken van de Heer Veltman waar nadat hij mij schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn drukke werkzaamheden te Münster moeilijk met de bestuursactiviteiten te kunnen combineren. De Stichting Cervantes Benelux heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen getuige bijgaande aanbevelingsbrief van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

De ontwikkeling van het beleidsplan heb ik vanaf eind april 1993 verder ter hand genomen en gaandeweg aangepast aan de eisen van de tijd. Het plan berust thans onder meer bij het Kabinet der Koningin.

In het kader van nieuwe produktontwikkeling van de ABN-Amro lijkt mij het produkt opleidingen zeer zeker interessant. Met behulp van het handelsmerk Instituto Cervantes Benelux kan binnenkort de volledige uit meer dan 300 miljoen consumenten bestaande Nederlands-Spaanstalige opleidingenmarkt worden veroverd. Ik ben gaarne bereid U mijn laatste versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux persoonlijk te overhandigen. Een uitnodiging daartoe zie ik gaarne tegemoet. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: Brief van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje d.d. 24 januari 1996 P.S. Mijn excuses voor de slechte printkwaliteit. De stichting heeft dringend behoefte aan nieuw kapitaal. Ik ben het overigens geheel met U eens dat bedrijfslasten maximaal 62,5 % van de baten mogen bedragen. Ten tijde van mijn werkzaamheden bij de Baak heb ik in het kader van de reorganisatie aldaar zelfs de 55-45-sleutel gehanteerd.

26 JULI 1996 TRUC VAN DE EEUW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN