De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM Datum: 26 juli 1996 Betreft: TRUC VAN DE EEUW Kenmerk: ICB/ABN960726

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kalff, Met referte aan mijn brief ONTWIKKELING INSTITUTO CERVANTES BENELUX van 2 maart 1996 kan ik U thans met buitengewoon veel genoegen melden dat het Instituto Cervantes Benelux onlangs haar eerste twee cursisten heeft afgeleverd voor het staatsexamen Spaans MAVO en HAVO. Hierdoor heeft mijn Instituto Cervantes een permanent rechtinstandhoudend gebruik gevestigd van haar handelsmerk in de Benelux. Het lijdt voor mij geen twijfel dat de Telegraaf in haar artikel van heden onder de titel 'Arrestatie meesterzet in 'truc van de eeuw' op deze situatie duidt. In gemeld artikel is er sprake van ontvreemding van 25 miljoen door een uwer medewerkers. Hierdoor is het imago van de ABN-AMRO, alsmede dat van de Stichting Cervantes Benelux, waarvan U formeel deel uitmaakt, ten zeerste geschaad. De oplossing van het probleem kan wellicht worden gezocht in het analyseren van het in het artikel genoemde password. Ik heb in verschillende computersystemen ook een persoonlijk password gebruikt. Dat is uiteraard geheim. Ingeval mijn persoonlijk password in combinatie met een andere persoon wordt gebruikt kan dat automatisch tot arrestatie leiden aangezien ik - uiteraard vanuit mijn positie - onder persoonlijke bescherming sta van Justitie. Ik hoop volgaarne voor U dat dit probleem snel tot een oplossing wordt gebracht en U het verloren bedrag kunt heroveren. Ingeval mijn hypothese juist zou blijken te zijn, zou ik het daarbij tevens zeer op prijs stellen als daarvan 10%, zijnde Hfl. 2.500.000 zou kunnen worden overgemaakt op postbankrekening 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux teneinde hierin opleidingsprojecten te kunnen opstarten die het geschonden imago van onze beide instellingen kunnen herstellen. Ook de Heer A. Veltman, die formeel nog steeds deel uitmaakt van het Stichtingsbestuur, zal U daar ongetwijfeld zeer dankbaar voor zijn. De Heer Veltman heeft altijd een warme belangstellling voor de Stichting Cervantes Benelux aan de dag gelegd. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. van der Heyden Directeur/eigenaar.

26 JULI 1996 BESTUURSWISSELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN