Nijmegen, 30 april 1993 Beste Bob, Betreft: BEËINDIGING OPERATIE SPIDER Doelstelling van deze brief: Zuivering van criminele elementen binnen de sectoren justitie, onderwijs en arbeidsvoorziening in Nederland. De "maand van de waarheid" is bijna ten einde. Ik geniet nog even van het oranjezonnetje en hoop hierna te kunnen genieten van een echte vakantie. Ik beschrijf je de gebeurtenissen van de laatste week. Op vrijdag jl. was ik als buitengewone gast aanwezig bij de opening van de nieuwe vestiging van LINGUARAMA-Nederland in Hoofddorp. Ik ben daar door voormalig directeur P. Karis aan de nieuwe eigenaars van dit wereldwijde concern als de eerste directeur van LINGUARAMA Nederland B.V. (voorheen Frans-Spaans Instituut B.V.) voorgesteld. Zaterdag was ik de gehele dag afwezig. Overdag op een studiedag van leraren Spaans in Amsterdam en 's avonds bij een musicaluitvoering van mijn kinderen. Tussentijds viel mijn oog op het artikel "Gewonnen en toch zwaar verloren!" in de Telegraaf. Het gaat over een rector die in 1983 zijn baan is kwijtgeraakt ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van subsidiegelden van de rijksoverheid. De beschreven situatie is ontstaan nadat ik in de zomer van 1983 als directeur van NIOW-Talen B.V. actie heb genomen tegen concurrentievervalsende activiteiten door het reguliere Dag/Avondonderwijs welke het voortbestaan van mijn instituut bedreigden. Inmiddels zijn we tien jaar verder en na het verschijnen van dit artikel zijn er tal van signalen op mij afgekomen vanuit de markt waaruit ik kan signaleren dat Nederland John van der Heijden's "idealisme en rechtvaardigheidsgevoel" (quijotismo) nog niet is vergeten. Genoemd artikel maakt ook melding van "criminalisering van het onderwijs". Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat mijn voormalige partner uit het NIOW daarmee te maken zou kunnen hebben. Bij thuiskomst trof ik zaterdagnacht een brief van de heer die een proces tegen Nieuw Elan wil aanspannen en aan mij rapporteert. Hierin schreef hij:

'Als je je niet veilig voelt moet je onmiddellijk de politie waarschuwen, met vermelding van mogelijke bedreigers. Veiligheid komt voor alle andere dingen. Ik blijf mij verbazen over de sterke groei van moord en doodslag in Nederland en de soms geringe reden daartoe. Er lopen heel wat potentiële moordenaars rond tegenwoordig. Misschien is het ook verstandig disc's met gevoelige info in een bankkluis op te bergen en daarvan de politie in kennis te stellen."

Naar aanleiding hiervan heb ik voor alle belangrijke informatie een veilig heenkomen gezocht. Ook heb ik dinsdagochtend een bericht aan de politie afgegeven een telefoon- en een faxnummer opgevraagd en persoonlijke bescherming aangevraagd. Mijn flat is beschermd. D.w.z. er moet eerst beneden in de hal worden aangebeld en de naam worden genoemd voordat men wordt binnengelaten. Hierover zijn met de bewoners afspraken gemaakt. Desalniettemin werd er dinsdagavond rond 23.00 uur aan mijn deur gebeld. Door een heel klein kijkgaatje kon ik zien dat er iemand voor de deur stond. Al eerder had ik sporen van braakschade aan mijn deur bespeurd. Ik heb eerst dekking gezocht en de persoon toegeroepen zich te melden. Toen dat niet gebeurde heb ik ogenblikkelijk de politie gewaarschuwd. Die stond binnen vier minuten met een overvalteam voor de deur. Na een bange nacht heb ik alle sleutelfiguren op papier gezet met enkele trefwoorden voor de politie met het verzoek deze aan de heer Wilzing van de CRI toe te spelen. Ik heb weer gebeld naar de politie met het verzoek mijn appartement zorgvuldig te surveilleren en mij te volgen. Toen heb ik alle belangrijke gegevens aan de politie doorgefaxt. Vervolgens ben ik naar het bureau Slachtofferhulp gereden waar ik om 10 uur een afspraak had.

Op het Bureau Slachtofferhulp heb ik verzocht persoonlijk te mogen spreken met de Officier van Justitie. De dienstdoende functionaris van het bureau heeft hierop contact opgenomen met het parket in Utrecht. Dit was niet direct mogelijk zodat ik daarna t.g.v. uitputtingsverschijnselen onder begeleiding van dezelfde dienstdoende functionaris naar mijn huisarts ben gegaan. Hier heb ik mijn probleem besproken en ben vervolgens naar het politiebureau gereden en heb hen gemeld dat het hier om een zeer ernstige aangelegenheid gaat. Ik heb de indruk gekregen dat de politie de zaak onder controle heeft. De verantwoordelijkheid voor de hele zaak heb ik thans aan de politie overgedragen. Zij weten nu ook bij welke bank mijn informatie berust.

Ik heb ook jouw naam opgegeven voor verdere inlichtingen.

Gisteren is mij door omwonenden medegedeeld dat op dinsdagavond een groep van ongeveer tien jongelui het appartementencomplex is binnengedrongen en op verschillende plaatsen heeft aangebeld. Ook is men bezig geweest de afvalcontainer waarin vuilniszakken van het appartementencomplex worden gedeponeerd leeg te halen. Het was een gigantische chaos volgens getuigen.

Ik herken hierin de werkwijze van de heer Dick van Goethem, woonachtig aan de Loonsebaan te Vught. D. van Goethem is oud-kolonel in het leger, volgens een mededeling van de heer P.H. van der Linden, directeur Personeel Selectie Instituut Brabant BV, Haarenseweg 21, 5296 KA ESCH, tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de NSB verbonden. Ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog heeft de heer Van Goethem gevochten in het leger van Generalísimo Franco. Ik ga hieronder over tot enkele historische analyses m.b.t. de in "Operatie Spider" betrokken elementen.

1. Organisatie-adviesbureau Van Goethem te Vught

De heer Van Goethem is mede-oprichter van het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen te ZEIST, samen met mijn voormalige partner G.P. Boogaard. Zijn beide zoons zijn uitstekende advocaten met een zeer agressieve instelling. Ik ben persoonlijlk van mening dat deze heren misbruik maken van de Nederlandse wetgeving. Afgelopen dinsdag heb ik hiervan melding gemaakt bij het politiebureau te Nijmegen, de heer Wim Janssen. Ik heb hem verteld dat mijn andere partner, de heer L.A. de Vries, mij in 1985 de volgende mededeling deed:

"Je mag wel uitkijken, want in 1987 (of 1988?, dat weet ik niet meer precies) wordt de nieuwe Wet op het Mismanagement aangenomen.

Vanaf dat moment is procuratiehoudster M. Boogaard-Mackay, echtgenote van G.P. Boogaard, begonnen zich van alle financiële verantwoordelijkheden te onttrekken. Deze situatie heeft geleid tot de in het politiebericht genoemde conflictsituatie in de periode 1987/1988. Dit is voor mij de reden waarom ik het Bureau Slachtofferhulp, de heer Gerard van Halsteren, dinsdag jl. verzocht heb een onderhoud met de Officier van Justitie in Utrecht aan te vragen om de procedure met rolnummer 590/88 aan een nader onderzoek te onderwerpen, met name ten aanzien van de betrokkenheid en werkwijze van advocaat Mr. Ph H. van Goethem, Bijster 10, 4817 HX BREDA, zoon van bovengenoemde Dick van Goethem. De heer D. van Goethem is ook oprichter en - voor zover ik het mij kan herinneren - mede-eigenaar van het bureau International Venture Consultants (IVC) te Madrid, directeur de heer Eric Kavelaers. Na het faillissement van de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel in februari jl. is de heer Kavelaers - volgens betrouwbare bronnen - als curator opgetreden en heeft de activiteiten van de "Cámara" naar IVC doorgesluisd. Ten aanzien van mogelijke betrokkenheid van dit bureau met criminele elementen in onze samenleving heb ik de politie Nijmegen verzocht hieromtrent overleg te plegen met de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) te Zoetermeer, de heer J. Wilzing.

2. UNIE BLHP - voormalige privé-problematiek

Van mijn voormalige buurman, de heer H.J.A. Neuman te Maarn, voormalig bestuurder van de UNIE BLHP, ontving ik - na een provocatie van mijn kant - een brief met de zinsnede:

"Reeds enige tijd geleden hadden wij bij geruchte vernomen dat er kennelijk een andere vrouw dan Elly (mijn voormalige echtgenote) een rol had gespeeld bij jullie beslissing om uit elkaar te gaan".

Hiermee doelende op mijn voormalige werkgeefster. Ten onrechte heeft hij de suggestie gewekt dat mijn voormalige werkgeefster betrokken zou zijn bij mijn echtscheidingsproblematiek. Ik heb hier in drie brieven op gereageerd, t.w. twee korte mededelingen d.d. 19 april 1993 en een gedetailleerde beschrijving d.d. 21 april 1993 van de situaties die tot mijn echtscheiding hebben geleid. Een aan hem gericht aangetekend schrijven d.d. 27 april 1993 - waarvan de inhoud bij de Politie Nijmegen bekend is - is gisteren met het opschrift "Geweigerd" retourgekomen.

3. Arbeidsbureau Groningen

De in de aanhef genoemde brief van de heer die een proces tegen Nieuw Elan wil aanspannen en die anoniem wil blijven maakt melding van vertrouwelijk gedane uitspraken in een door hem geschreven brief aan de directeur van het Arbeidsbureau Groningen. Naar aanleiding hiervan heb ik de heer Kortes op 26 april een aangetekend, vertrouwelijk, schrijven verzonden. De betreffende anonieme heer heeft een kopie hiervan ontvangen met een begeleidend schrijven. De tekst van dit begeleidend schrijven berust thans bij de Politie Nijmegen.
In een telefoongesprek heb ik deze man thans geadviseerd zich te melden bij de politie in zijn woonplaats en heb hem daarbij verwezen naar mijn incidentnummer bij de Nijmeegse politie.

4. Stichting Cervantes Benelux

Voor een bijeenkomst op 26 april jl. in Motel Maarsbergen m.b.t. het bespreken van een nieuw concept in het kader van opleidingsactiviteiten t.b.v. het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven waren de volgende instituten uitgenodigd:

1. HOI-opleidingen te Alkmaar
2. Instituut Röben te Leeuwarden
3. Centro de Estudios de Español te Leeuwarden
4. Interacademie Mercuur te Emmen
5. Interacademie Hulscher te Soest
6. Instituut MEAB te Leiden
7. DOC Opleidingen te Doetinchem

Reacties

Van de heer G.M. van Essen, initiatiefnemer van het idee om in samenwerking met de instituten Röben, Mercuur, Hulscher en DOC Opleidingen nieuwe ideeën te ontwikkelen ontving ik op 23 april een faxbericht met de mededeling dat hij afziet van verdere deelname aan de ontwikkeling van een landelijk "Cervantes-concept".

Het artikel in de Telegraaf m.b.t. "criminalisering van het onderwijs" verscheen een dag later. De heer Van Essen woont in dezelfde streek (Kop van Noord-Holland) als de heer Kraij uit genoemd Telegraafartikel.

Op maandag 25 april ontving ik van de directiesecretaresse van DOC Opleidingen de mededeling dat dit instituut niet op 26 april aanwezig kon zijn. Bij telefonische navraag van mij, op vrijdagmorgen 23 april, had de directiesecretaresse mij medegedeeld dat de afspraak van de heer Willemsen, directeur DOC Opleidingen, in zijn agenda stond genoteerd.

Ik heb die dag ogenblikkelijk besloten de geplande bespreking voor bepaalde tijd (ofwel: nog te bepalen tijd) op te schorten.

Wel ben ik op 26 april 's middags, na mijn bezoek aan de politie te Nijmegen, op bezoek gegaan bij het Centro de Estudios de Español te Leeuwarden. Met dit instituut heb ik mondelinge afspraken gemaakt m.b.t. onder hun eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen opleidingsactiviteiten waarbij ik hen heb toegezegd dat zij op mijn kennis en ervaring een beroep mogen doen. Na mijn terugkomst in Nijmegen heeft zich rond 23.00 uur de hierboven beschreven dreigende situatie voorgedaan. Op 28 en 29 april heb ik - in overleg met de politie - alle betrokken instellingen medegedeeld dat in verband met een persoonlijke problematiek van mijn zijde alle gesprekken m.b.t. de Stichting Cervantes Benelux voor bepaalde tijd zijn opgeschort.

5. Iberian Trade Promotion

Zoals bekend is Iberian Trade Promotion op 19 april a.s. overgeplaatst naar

Boulevard Heuvelink 1-10 Postbus 5125
6828 KG ARNHEM 6802 EC ARNHEM
Tel. 085-459135 Fax 085-428606

In verband met zijn voorgenomen samenwerking met International Venture Consultants heb ik mij tot op heden niet met hem in verbinding gesteld.

6. Overdracht verantwoordelijkheid verdere acties m.b.t. "Operatie Spider"

Eergisteren heb ik de verdere afwikkeling van deze aangelegenheid aan de verantwoordelijkheid van de politie te Nijmegen overgedragen. Ik heb gesproken met de heer W. Janssen. Ik heb de politie geadviseerd deze zaak met het Centraal Recherche Instituut te Zoetermeer - de heer J. Wilzing - verder af te wikkelen. De heer Janssen is bereikbaar onder nummer 080-272858.

Ik verzoek jou als statutair directeur van de Stichting Cervantes Benelux de penningmeester van onze stichting van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Einde evaluatierapport. Hartelijke groet, John CC Politie Nijmegen, de heer Wim Janssen.

27 DECEMBER 1994 NIEUWJAARSKAART TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN