FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Marjo Eurlings Contactpersoon VDSN HOUTEN Datum: Dinsdag 5 juni 2007 Betreft: CERVANTESFEEST Kenmerk: 20070605JHMEVDSN Beste Marjo, Deze brief volgt op mijn brief BERICHT VAN VERHINDERING. Op DONDERDAG 31 MEI ben ik vanuit de Spaanse Zuidkust wederom in de Lage Landen nedergedaald en heb op MAANDAG 4 JUNI daaropvolgend mijn postbus 689 geledigd in Utrecht. Daarin trof ik onder meer de - zoals het er nu naar uitziet - laatste FOCO aan. Ik heb mij vandaag ook aangemeld voor het CERVANTESFEEST in Utrecht aanstaande vrijdagavond 15 juni vanaf 20.00 op het Domplein. Graag neem ik jullie notulen over in deze brief, die ook op mijn website is te vinden, en geef graag enige persoonlijke feedback.

Notulen Jaarvergadering
Afgelopen 31 maart werd de jaarvergadering van de vereniging gehouden tijdens de studiedag op het Luzac College te Hilversum. De notulen daarvan volgen hieronder. Het jaarverslag 2006 is beschikbaar op onze website
(1). Door- Frederique Bauer

Aanwezig
Bestuur: Patrick Gommers,
Mertina Meijer, María José Sánchez, Paula Costas Alonso, Angélica Agiss Clemens, Marjo Eurlings, Frederique Bauer (notulen) Leden: S. Aalberts, M. Aghina González, A. Boada, H. Dam, E. Fernández, J. de Jong, V. Kraaiveld Valencia, D. Lourens, N. Schuurman, C. Tan (2) Toehoorders: C. Aguilar, M. Charfolé Martin, B. van der Hoeven, D. Roure Ortiz

1. Opening
De voorzitter, Patrick Gommers, opent de jaarvergadering om 10.00 uur. Een presentielijst rouleert.

2. Notulen jaarvergadering 18 maart 2006
2.1. N.a.v. punt 2.2. vraagt M. Aghina González naar de sectie Spaans van VLLT. De voorzitter legt uit dat op dit moment de voorzitter van de sectie Spaans, D. Siems, het merendeel van de taken voor de sectie op zich neemt, omdat er te weinig bestuursleden zijn.
(3) VDSN heeft contact met de sectie.

2.2. De notulen worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag
De voorzifter neemt het jaarverslag door en licht hieruit enige punten.
3. 1. Marjo Eurlings bezoekt met zeer grote regelmaat de vergaderingen van het platform VVVO, waardoor de vereniging goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in het onderwijs. Een punt dat regelmatig wordt besproken is het ontwikkelen van een beroepsstandaard voor docenten. VLLT is bezig met de ontwikkeling hiervan voor talendocenten. Marjo Eurlings wijst erop hoe belangrijk een dergelijke standaard kan zijn voor hispanohablantes die reeds hun sporen hebben verdiend in hun land van herkomst. Eerder verworven competenties kunnen in de toekomst worden geaccepteerd.
3.2. 1. Het baart het bestuur grote zorgen dat leden weinig blijk geven van actieve betrokkenheid bij de vereniging. Er is een oproep gedaan voor een redacteur voor Foco, maar hierop zijn nauwelijks reacties gekomen. Ook een oproep aan leden om actief mee te werken aan de organisatie van een congres, heeft weinig opgeleverd
(4).
3.2.2. E. Fernández vraagt of de redacteur van Foco Nederlandstalig moet zijn.
María José Sánchez legt uit dat dit geen vereiste is.
3.3. Het competentiegerichte onderwijs dreigt ten koste te gaan van de inhoud van het onderwijs. De voorzitter meldt dat hij op korte termijn hierover een gesprek heeft met
A. Llamazares van de HvU.
3.4. Marjo Eurlings en D
. Siems, voorzitter van de sectie Spaans van VLLT, willen een netwerk opzetten van docenten die werkzaam zijn in het VO. Doel is elkaar steun te bieden en ervaringen en materiaal uit te wisselen. Het opzetten van een dergelijk netwerk is een vorm van samenwerking met de sectie Spaans. (5)
3.5.
Paula Costas Alonso meldt dat de website ca. 3000 maal per jaar wordt bezocht. Zij probeert onderwerpen op de website te plaatsen die de belangstelling kunnen hebben van docenten Spaans. Op korte termijn verandert de lay-out. Voor de webmaster en degenen die haar werk in de toekomst overnemen, zal de website gebruiksvriendelijker worden. Zij verzoekt iedereen de database 'Spaans in Nederland' te controleren. Het is belangrijk dat de gegevens die hierop staan, juist zijn. Sinds begin 2007 is er een e-mailinglist operationeel. Tot nu toe kunnen 191 leden per e-mail worden bereikt. De webmaster verzoekt leden hun e-mailadres door te geven. (6)
3.6. De voorzitter antwoordt op de vraag van M. Aghina González of er veel basisscholen zijn waar Spaans wordt gegeven, dat dit nog niet in kaart is gebracht, maar dat het Europees Platform bezig is dit te doen. N. Schuurman meldt dat in Nederland Europese scholen de enige scholen zijn waar Spaans in het curriculum zit, zij het als facultatief vak.
Mertina Meijer noemt als informatiepunt de website www.spaansvoordebasisschool.nl.
3.7. Het verenigingsblad Foco heeft geen redacteur. Op dit moment proberen de bestuursieden
Mertina Meijer en Paula Costas Alonso ervoor te zorgen dat het eerste nummer van 2007 in april uitkomt. Mertina Meijer hoopt op korte termijn in contact te treden met een studente van de school voor Journalistiek, wier naam zij heeft doorgekregen van J. de Jong. H. Dam stelt de vraag of het tijdschrift in zijn huidige vorm nodig is. Het zou ook op de website gelezen kunnen worden. Leden zouden dan in plaats van het blad de studiedag aangeboden kunnen krijgen. (7)

4. Financieel verslag en kascontrole
4.l. De penningmeester,
María José Sánchez, vraagt welke twee leden bereid zijn de kas te controleren. M. Aghina González en N. Schuurman zijn bereid dit te doen. Aan het eind van de vergadering meldt de kascommissie dat zij de kas goedkeurt. De penningmeester vertelt dat het verenigingsjaar 2006 is afgesloten met een positief saldo. De contributie is de grootste bron van inkomsten maar 88 leden hebben niet betaald. Dit betekent nog altijd een inkomstenderving van ca. E 3000,--. Het beleid is nog steeds wie tweemaal niet heeft betaald als lid uit te schrijven. (8)
4.2. De voorzitter vraagt de leden of zij ermee akkoord gaan dat bestuursleden geen contributie betalen in de periode dat zij bestuurslid zijn. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

5. Bestuurssamenstelling
Vorig jaar heeft
Patrick Gommers het voorzittersschap overgenomen van Marjo Eurlings. Op de jaarvergadering in 2006 hebben Mertina Meijer en Angélica Agiss Clemens belangstelling getoond voor een bestuursfunctie. Inmiddels maken zij al een jaar deel uit van het bestuur. Mertina Meijer heeft het secretariaat op zich genomen en Angélica Agiss Clemens is bestuurslid zonder specifieke functie. Beiden stellen zich voor, waarbij Mertina wijst op de meerwaarde van een bestuurslidmaatschap: niet alleen is zij door actief deel te nemen aan de vereniging beter op de hoogte van wat er speelt, ook vindt zij het bestuurswerk goed voor haar contacten. María José Sánchez blijft voorlopig penningmeester tenzij een lid belangstelling heeft voor deze functie. Zij zou graag in de toekomst een accountant willen inschakelen voor het schrijven van het financieel jaarverslag. Zij vraagt wat de leden hiervan vinden. M. Aghina González vindt het beter een lid te vragen dit te doen. H. Dam vraagt of een lid dit niet tegen een kleine vergoeding kan doen. De voorzitter legt uit dat het bestuur ertegen is sommige werkzaamheden door leden verricht, wel financieel te honoreren en andere niet. Voorlopig wordt besloten begin 2008 een lid te benaderen met het verzoek het financieel verslag te schrijven. Een cadeautje in de vorm van een boekenbon kan hier tegenover staan.

6. Rondvraag
6.l.
S. Aalberts vraagt of het zinvol is wervingsfolders van VDSN bij het Instituto Cervantes neer te leggen. Daar komen vooral Spaanstalige docenten van wie velen volgens haar VDSN niet kennen. Het bestuur stemt hiermee in. De voorzitter zegt toe de wervingsfolder te vernieuwen.
6.2.
S. Aalberts vindt dat er meer publiciteit kan worden gemaakt voor de studiedag. Zij stelt voor dat volgend jaar leden twee extra aankondigingen toegestuurd krijgen, die vervolgens verspreid kunnen worden. Mertina Meijer wijst erop dat leden zelf ook actiever kunnen worden door te vragen om meer folders en door zelf collega's die geen lid zijn, op de hoogte te brengen van de studiedag.

7. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.50 uur de vergadering.

En zo eindigen we dus bij het Instituto Cervantes en denk ik dat het roer om moet in verband met de volgende analyse: (1) Het jaarverslag 2006 heb ik niet gevonden op jullie website. (2) Van de meer dan 300 leden waren er slechts 11 aanwezig. Ik zou er de statuten van de vereniging op moeten naslaan, maar ik denk niet dat jullie op deze manier rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. (3) De sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen kampt blijkbaar met hetzelfde probleem. (4) Dit geeft aan dat er iets fundamenteel mis is. De vraag is of de leden zich herkennen in wat de vereniging doet op dit moment. (5) Dit is lapwerk. Te sectarisch. De situatie vraagt om een compleet structurele verandering. Wat is jullie MISSION STATEMENT? Welke KOERS wordt er gevaren? De totstandkoming van het overzicht van het aanbod Spaans in Nederland heeft mijn bewondering afgedwongen. Mijn complimenten gaan hiervoor met name naar Paula Costas Alonso. Ik heb de website dan ook met genoegen vermeld in mijn laatste lezing onder de titel CERVANTES EMPRESARIAL tijdens het laatste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in MÁLAGA. Het is thans zaak dat er een actieve participatie wordt gerealiseerd vanuit alle geledingen van het hierin vermelde onderwijsveld. Er is afstemming nodig. Wie leiden onze toekomstige hispanisten op en waarvoor doen zij het? (6) 3000 bezoekers op de website is een hoopvol begin op dit moment en het onderhoud van deze site is van grote betekenis. Het bezoekersaantal is echter minder dan één procent van het jaartotaal van www.cervantes.nu: bijna 330.000 op 31 MEI VAN DIT JAAR. Het aantal zal zeker groeien, met name nadat de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL - met wereldwijd rond de 3000 leden als ik mij niet vergis - een enlace heeft gemaakt met www.cervantes.nu. (7) Met deze opmerking van HELMA DAM ben ik het volledig eens. (8) Hoewel ik mij bewust ben van de beperkte mogelijkheden die jullie vanuit vrijwilligersbasis hebben denk ik dat het goed is eens na te gaan waarom de gemelde 88 leden de contributie niet hebben betaald. Klaarblijkelijk schort er iets fundamenteels in de communicatie. Die dient altijd van twee kanten te komen. Ik kan mij echter - vooralsnog - wel vinden in het beleid om wie tweemaal niet heeft betaald als lid uit te schrijven.

Bovenvermelde problematiek is structureel. Hij bestond al toen ik in 1994 als eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de Benelux toetrad tot het bestuur. De vereniging wordt nog steeds gedragen door een klein groepje welwillende vrijwilligers die veel tijd en energie steken in de zaak. Vanuit mijn ervaring als bestuurslid van 1994 tot 1995 weet ik maar al te goed welke persoonlijke opofferingen daarvoor noodzakelijk zijn. Ik blijf echter pleiten voor een stuk professionalisering en geef jullie ter overweging de belangenbehartiging van alle docenten Spaans in Nederland onder te brengen bij het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dat geldt zowel voor de VDSN als voor de sectie Spaans van Levende Talen. De meest geschikte juridische constructie dient daartoe nog in overweging te worden genomen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan een bestuurslidmaatschap van beide koepeltjes in de STICHTING CERVANTES BENELUX samen met andere in het veld werkzame partijen. In principe zouden alle activiteiten van de VDSN en de sectie Spaans in de STICHTING CERVANTES BENELUX kunnen worden ondergebracht. Dit verbetert de besluitvormingsmogelijkheden. Het is iets minder democratisch. Een stichting heeft geen leden maar donateurs. Het bestuur kan dan echter wel rechtsgeldige besluiten nemen hetgeen in de huidige situatie een volledige onmogelijkheid is voor het bestuur van de VDSN. Hierdoor verliest de vereniging aan importantie als gesprekspartner met onder meer de NEDERLANDSE REGERING. Ik vraag mij zelfs af of de bestuurswisseling van het afgelopen jaar in overeenstemming is met de in de statuten van de vereniging vermelde procedures. Ook valt te denken om het bestuur van de VDSN (de vereniging is immers een rechtspersoon) in het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX op te nemen. Maar dan houd je nog het probleem van de besluitvorming. Ook andere opties zijn bespreekbaar. Inbedding binnen het INSTITUTO CERVANTES BENELUX biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Zoals ik al eerder heb gesteld betreft mijn BELEIDSPLAN een compleet werkgelegenheidsplan voor alle hispanisten in de Benelux. Dit plan kan naar mijn stellige overtuiging succesvol worden zodra er binnen de organisatie korte communicatielijnen worden gecreëerd. En dat is mogelijk. Onder meer door gebruikmaking van de in het BELEIDSPLAN vermelde domeinnamen waaraan persoonlijke emailadressen kunnen worden gekoppeld. Het INSTITUTO CERVANTES BENELUX - dat zelfs erkend is door LA CASA REAL ESPAÑOLA - heeft haar bestaansrecht al wereldwijd bewezen en ten gevolge van de in de afgelopen jaren gelegde contacten ingangen gecreëerd op WERELDTOPNIVEAU. Uiteraard doe ik dat graag in goede samenwerking met ONZE VRIENDEN IN ALCALÁ DE HENARES. Daarom ga ik op 15 juni aanstaande met veel genoegen naar het CERVANTESFEEST in Utrecht en hoop daar vele enthousiaste collega's te ontmoeten waarmee WIJ verder kunnen. HARTELIJKE GROET EN GRAAG TOT 15 JUNI JOHN L. VAN DER HEYDEN Postbus 689, 3500 AR UTRECHT. Bijlage: Brief van LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY d.d. 22 MEI 1996 aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX

HARTELIJKE GROET EN GRAAG TOT 15 JUNI JOHN VAN DER HEYDEN

16 MAART 2010 JAARVERGADERING VDSN 2010 TER ATTENTIE VAN MARJO EURLINGS