De fractievoorzitter van D66. De heer Thom de Graaf. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 21 juni 1998. Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING Kenmerk: SCB/D66-980621.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer De Graaf, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 19 juni jl, waarin u in antwoord op mijn brief van 7 mei jl. meldt dat D66 niet zal ingaan op mijn uitnodiging om met twee personen te participeren in het bestuur van de stichting Cervantes.

Voor de goede orde acht ik het aan mijn eer verplicht u te melden dat ik uw fractie na 7 mei nóg twee brieven heb doen toekomen, welke alsvolgt luiden: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 16 MEI 1998. Nadat ik deze brief had retourontvangen met de mededeling dat er geen heer Van Gaal bij uw fractie bekend is heb ik dit pakket op 22 mei aan mevrouw Borst doen toekomen met het volgende begeleidend schrijven: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 22 MEI 1998. Ik heb vastgesteld dat ik - door de merkwaardige omstandigheden - een verkeerde datum en kenmerk heb genoteerd. Dit dient te zijn 'Datum 22 mei 1998. Kenmerk: SCB/D66-980522'. Ik verzoek u dit in uw correspondentie aan te passen teneinde verdere ontsporingen in de toekomst te voorkomen. Op 24 mei daaropvolgend heb ik derhalve de volgende aangetekende brief aan mevrouw Borst doen toekomen: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 24 MEI 1998. Het doet mij deugd dat u sympathiek staat tegenover de doelstelling van de stichting en u mij adviseert om contact op te nemen met het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening. Ik kan u echter mededelen dat ik dat reeds een ruim aantal jaren geleden heb gedaan en de verantwoordelijkheid terzake naar mijn mening berust bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die eveneens te kennen heeft gegeven sympathiek tegenover mijn plannen te staan. Het loopt blijkbaar allemaal nog een beetje stroef bij de Regering. Bovendien vind ik het - naar mijn bescheiden mening - niet verstandig D66 niet in mijn organisatie te laten participeren. Het is de laatste kans om uw partij nog in leven te houden na de grote verkiezingsnederlaag van 6 mei jongstleden. Rest mij u te laten weten dat ik grote waardering voor u heb kunnen opbrengen als lid van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, al ben ik het met uw opvattingen omtrent het gebruik van hasj niet altijd eens geweest. Ik wens u nog veel succes toe bij de formatie van Paars II. In afwijking van de gebruikelijke procedure teken ik deze keer niet met paarse inkt, maar met groen. Dit om aan te geven dat de democratische beginselen van uw partij mij eveneens sympathiek voorkomen, hoewel ik het niet eens ben met uw pogingen om de positie van ons staatshoofd te ondermijnen door te pleiten voor een gekozen burgemeester. Ik ben immers van mening dat dat een verantwoordelijkheid dient te blijven van de Kroon. Dan hebben We in de toekomst geen enquêtecommissies meer nodig en kan er efficiënter worden gewerkt bij de overheid. Nochtans blijft mijn deur voor D66 op een kier, voor het geval uw fractie zich nog mocht bedenken. Als ik u was zou ik dat maar heel snel doen, want de beste ministers bent u al kwijt.

Met vriendelijke groet en hoogachting, JOHN VAN DER HEYDEN Bijlage: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo' (het laatste exemplaar).

7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN