De fractievoorzitter van D66. Mevrouw E. Borst. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 7 mei 1998. Betreft: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: SCB/D66-980507.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Borst, Naar aanleiding van mijn brief d.d. 7 mei jongstleden ontving ik van een uwer medewerkers - of iemand die zich hiervoor heeft uitgegeven - het verzoek u de statuten te doen toekomen van de Stichting Cervantes Benelux. Ik meen te hebben begrepen dat de desbetreffende medewerker de naam 'Van Gaal' droeg, maar dat kan een freudiaanse vergissing zijn van mijn kant, aangezien ik in mei 1993 ten gevolge van een foutieve diagnose van mijn huisarts te Nijmegen in het ziekenhuis ben beland en met dusdanige chemicaliën ben behandeld dat ik in die tijd de start van mijn organisatie niet heb kunnen realiseren. Dit met rampzalige gevolgen. U kunt zich hieromtrent laten informeren door Uw demissionaire collega, mevrouw mr. W. Sorgdrager van Justitie. Daarom verzoek ik u van de inhoud van bijgevoegd pakket kennis te nemen en mij op zo kort mogelijke termijn uw - schriftelijke - reactie hierop te doen toekomen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J. L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Zending Instituto Cervantes Benelux met portret van verongelukte partner; Groepsfoto van 'Paars'

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN