Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS De fractievoorzitter van D66 Mevrouw E. Borst Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 1998 Betreft: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING Kenmerk: SCB/D66-980507

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Borst, Ondanks het verwachte verlies van Uw partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren doet het mij zeer veel deugd dat D66 nog circa een miljoen stemmers tot haar achterban kan rekenen en de verkiezingsuitslag een nieuw paars regeringsbeleid mogelijk maakt in de komende vier jaar. In dit verband maak ik U erop opmerkzaam dat ik in 1992 de Stichting Cervantes Benelux heb opgericht met als algemene doelstelling Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Helaas heb ik in de afgelopen jaren in ons land geen bekwame bestuurders kunnen vinden om aan deze stichting leiding te geven hetgeen mij heeft genoodzaakt als een soort alleenheerser te moeten blijven opereren binnen de Europese Unie en daarbuiten, hoewel ik zeer sterk hecht aan onze democratische beginselen. Nu het er naar uitziet dat er wederom een paars kabinet kan worden samengesteld heb ik behoefte aan een bestuurssamenstelling die een afspiegeling is van de verhoudingen van de nieuwe regeringspartijen binnen de Tweede Kamer. Conform de verkiezingsuitslag levert de PvdA 45 zetels, de VVD 39 en D66 14 zetels. Samen 98 zetels. Dat is een absolute meerderheid in de Tweede Kamer. Ik hecht er derhalve sterk aan dat D66 wederom in een nieuw paars kabinet gaat deelnemen. Dat betekent dus dat ik het beleid van de stichting wederom afstem op het beleid van het nieuwe kabinet. Hierbij ga ik ervan uit dat er wederom een paars kabinet wordt gevormd. Ik heb behoefte aan 11 bestuursleden om het Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid gestalte te geven en de uitbouw naar European Cervantes Foundation mogelijk te maken conform de toezeggingen die ik aan mijn partner in het Verenigd Koninkrijk heb gedaan. Daartoe nodig ik de PvdA uit vijf bestuursleden te leveren, de VVD vier bestuursleden en D66 twee bestuursleden. De rol van Uw Minister van Buitenlandse Zaken is uitermate belangrijk in het kader van de uitvoering van mijn Beleidsplan Instituto Cervantes. Ik ben namelijk in juridische zin eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen. De Spaanse overheid heeft thans ook een instelling onder dezelfde naam hier in Utrecht. Er zijn talloze groepen hooggeschoolde hispanisten die zich in de kaartenbakken van de arbeidsbureaus bevinden en die aantallen zullen nog verder oplopen wanneer mijn verantwoordelijkheden niet worden overgenomen. Mijn Beleidsplan Instituto Cervantes is erop gericht deze groepen aan het werk te krijgen. Het Spaanse instituut op het Domplein behartigt uiteraard uitsluitend de belangen van de Spanjaarden. Binnen mijn beleid heeft de heer Van Mierlo een belangrijke functie om dit juridische probleem tot een diplomatieke oplossing te brengen. Daartoe heb ik hem nog vorige week een verzoek tot het totstandbrengen van een overeenkomst met de Spaanse overheid en andere betrokken partijen doen toekomen. Ik zie hem dus graag weer terug in het volgende paarse kabinet. Teneinde het beleid van de Stichting Cervantes Benelux verder gestalte te kunnen geven verzoek ik U mij in contact te brengen met 2 leden van Uw fractie die de doelstelling van mijn stichting ondersteunen en daarbij vanuit uw partij een budget beschikbaar te stellen om dit arbeidsmarktbeleid - in samenwerking met alle betrokken partijen - mogelijk te maken. Ik word graag van de grote druk verlost van de afgelopen jaren en trek mij graag uit de stichting terug nadat een uit te voeren actieprogramma door het nieuwe bestuur is vastgesteld met mijn goedkeuring en kan worden uitgevoerd. Ik begrijp dat U op korte termijn veel tijd en energie dient aan te wenden in uw verdere proces van beslissingen. Nochtans stel ik het zeer op prijs op dit verzoek op korte termijn een positieve reactie te mogen ontvangen, zodat ik mijn energie op andere zaken kan gaan richten. Wellicht op de belangen van het Nederlandse en Britse bedrijfsleven, aangezien mijn plan in werkgeverskringen op de Baak is geboren en ik daar mijn wortels heb. Wellicht kan dat in goede samenwerking met de heer Hans Wijers gezien zijn sterke affiniteit met mijn activiteiten. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN