De fractievoorzitter van D66. Ter attentie van de heer M.A. van Gaal. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 16 mei 1998. Betreft: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: SCB/D66-980516.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Van Gaal, Aansluitend aan mijn brief SCB/D66-980507 van 7 mei jongstleden aan uw fractievoorzitter mevrouw Borst en ons hierna gevoerde telefonisch onderhoud zend ik u - conform uw verzoek - bijgaand afschrift van de statuten van de Stichting Cervantes Benelux. Zoals u kunt vaststellen dateert de stichting van 8 oktober 1992. De doelstelling van de stichting is vrij ruim, zoals vermeld in Artikel 2. De stichting heeft ten doel: a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin. Nu het Spaanse Instituto Cervantes zich - in strijd met mijn merkenrecht in juridische zin - op het Domplein heeft gevestigd ben ik geneigd de eerstgenoemde doelstelling op basis van een goede samenwerkingsovereenkomst aan mijn Spaanse collega's over te laten. Ik acht de uitwerking van een samenwerkingsverdrag terzake een belangrijke verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken. Doelstelling b. zie ik graag gewijzigd in het ontwikkelen van Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Als voormalig bestuurder van de Vereniging Spaans op School ben ik nauw betrokken geweest bij de erkenning van het Spaans als examenvak in het regulier voortgezet onderwijs. Ik verwacht derhalve in de toekomst een belangrijke uitstroom van leerlingen met kennis van het Spaans. Het beleid van de stichting kan hierop worden afgestemd. Ik stel mij voor op langere termijn het werkgebied van de stichting uit te breiden naar andere landen binnen de Europese Unie en de naam om te zetten in European Cervantes Foundation. Nog tijdens Haar leven heb ik mijn beoogde samenwerkingspartner Prinses Diana beloofd hierin de belangrijkste functie te vervullen gezien Haar belangstelling voor het werk van de grote Spaanse schrijver. Het ziet er naar uit dat Zij bereid was mijn voorstellen terzake te accepteren. Dit is op BUCKINGHAM PALACE en KENSINGTON PALACE bekend. Vooralsnog dient er een start te worden gemaakt en zal er nog wel iets aan de statuten gesleuteld dienen te worden, zoals Artikel 5.2 en Artikel 7. De Stichting Cervantes Benelux maakt namelijk deel uit van mijn beleidsplan 'Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales', dat inmiddels toe is aan een 14de redesign. Ik neem mij voor de stichting te ontkoppelen van de commerciële activiteiten zoals die ook in het Business Plan zijn opgenomen. Dat wordt een eerste stap. Binnen de stichtingsstructuur zullen we op de eerste plaats de nodige deskundigheid dienen te mobiliseren binnen het arbeidsmarktsegment. Een creatief proces is daartoe noodzakelijk. Wellicht kan de Baak hiervoor de juiste setting leveren, aangezien mijn voormalige werkgever op dat punt over de benodigde expertise en faciliteiten beschikt. Ik ben gaarne tot nader overleg met u bereid. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Statuten Stichting Cervantes Benelux d.d. 8-10-1992.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN