Datum: 24 mei 1998. Betreft: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: SCB/D66-980524.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Borst, Eergisteren zond ik u een aangetekend stuk onder nummers 3S RRRU 5541077 met een in de haast vergeten te wijzigen datum 7 mei 1998 en kenmerk SCB/D66-980507. Dit moet uiteraard zijn '22 mei 1998' en kenmerk SCB/D66-980522. Hiervoor mijn excuses. Teneinde verwarring te voorkomen geef ik u hieronder de tekst zoals de brief in zijn volledigheid dient te luiden. Naar aanleiding van mijn brief d.d. 7 mei jongstleden ontving ik van een uwer medewerkers - of iemand die zich hiervoor heeft uitgegeven - het verzoek u de statuten te doen toekomen van de Stichting Cervantes Benelux. Ik meen te hebben begrepen dat de desbetreffende medewerker de naam 'Van Gaal' droeg, maar dat kan een freudiaanse vergissing zijn van mijn kant, aangezien ik in mei 1993 ten gevolge van een foutieve diagnose van mijn huisarts te Nijmegen met de naam A.I.M. van Gaal in het ziekenhuis ben beland en met dusdanige chemicaliën ben behandeld dat ik in die tijd de start van mijn organisatie niet heb kunnen realiseren. Dit met rampzalige gevolgen, zoals het dodelijke ongeval van Prinses Diana in Parijs. U kunt zich hieromtrent laten informeren door Uw demissionaire collega, mevrouw mr. W. Sorgdrager van Justitie. Daarom verzoek ik u van de inhoud van het bovenvermelde aangetekende stuk kennis te nemen en mij op zo kort mogelijke termijn uw - schriftelijke - reactie hierop te doen toekomen en wellicht een uitnodiging voor een gesprek omtrent deze materie. Mede in verband met de formatie van een tweede paars kabinet. Op dinsdag 9 juni a.s. vertoef ik van 17.30 tot 19.00 in werkgeverskringen te 's-Gravenhage. Wellicht is er iets te combineren. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

21 JUNI 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING VAN BRIEF D.D. 19 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN