FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vereniging van Leraren in Levende Talen Sectie Spaans. Postbus 75148. 1070 AC AMSTERDAM. Datum: 16 december 1998. Betreft: STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: ICB/LT981216. Geacht Bestuur, In dank ontving ik de uitnodiging voor Uw jaarvergadering op zaterdag 16 januari gericht aan J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux. Ik weet nog niet of ik in de gelegenheid ben om daarbij aanwezig te zijn in verband met een ophanden zijnde verhuizing. Zoals U aan de hand van bijgevoegde bijlage kunt vaststellen sta ik thans ook te boek als Vice President van Instituto Cervantes Holding Ltd. Dit bedrijf zal in het kader van de Europese Integratiegedachte worden gevestigd in Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten van dit bedrijf zullen zich gaan toespitsen op het gebied van managementtrainingen, werving en selectie, organisatie van seminars in Zuid-Amerika ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven alsmede de organisatie van reizen naar Spaans-sprekende landen (Cervantes Air). Mijn verantwoordelijkheden als bestuurder van de Stichting Cervantes Benelux wens ik aan andere goede bestuurders over te dragen. De vermogenspositie van de stichting bedraagt thans om en nabij de 80 miljoen Nederlandse guldens. Dit vermogen kan onder meer worden aangewend voor de salariëring van docenten Spaans, de restauratie van Kasteel de Haar te Haarzuilens en de ontwikkeling van kindertehuizen in Zuid- en Midden-Amerika. De Stichting dient op termijn te worden omgezet in European Cervantes Foundation, zoals ik mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk heb toegezegd. Ik zou het zeer op prijs stellen indien U mij in contact kunt brengen met enkele capabele bestuurders die mijn verantwoordelijkheden terzake kunnen overnemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: 2.

28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN SECRETARIS DRS B.H. BARTELDS VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN