Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Interne code AA2410
De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM
Datum: 5 juni 1998 Betreft: STEUNBETUIGING Kenmerk: ICB/ABN980605

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kalff, Met zeer veel belangstelling volg ik momenteel de ontwikkelingen rond uw overname van de Generale Bank. Vandaag heb ik uit de pers vastgesteld dat u pogingen heeft ondernomen om uw zaak bij Zijne Majesteit Koning Albert II te bepleiten, hetgeen u blijkbaar niet is gelukt. Naar verluidt zou de vorst enige voorkeur hebben voor Fortis. Dit is echter niet in overeenstemming met de positieve grondhouding van zijn zoon Kroonprins Filip ten aanzien van de Stichting Cervantes Benelux, waarvan u deel uitmaakt. Bijgaand ontvangt u van mij kopieën van de brieven die ik terzake heb ontvangen van Zijn persoonlijk adviseur met de teksten:

"Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 12 september 1996. Geachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend. De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt U van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagen van dit initiatief. Met oprechte hoogachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT. Adviseur van Prins Filip." Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND".

"Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 24 maart 1997. Geachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip heeft met veel aandacht kennis genomen van uw brief van 9 maart jongstleden. De Prins dankt U voor het vertrouwen dat U in hem stelt. Voor wat betreft uw aanvraag om steun te verlenen aan de oprichting van de European Cervantes Foundation, spijt het mij U te moeten meedelen dat de Prins hierop niet kan ingaan. Volgens de in voege zijnde voorschriften op het Paleis, is het immers niet gebruikelijk dat Leden van de Koninklijke Familie zich mengen in de oprichting van een vereniging. De Prins is ervan overtuigd dat U voor dit standpunt begrip kan opbrengen. De Prins stelt er prijs op om U langs deze weg zijn hernieuwde wensen voor succes over te maken bij de oprichting van deze Stichting. Met oprechte hoogachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT. Adviseur van Prins Filip." Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND".

Ik heb eveneens vastgesteld dat de naam van uw bank niet zozeer bekend is bij onze zuiderburen. Het lijkt mij derhalve zinnig te overwegen de naam ABN Amro in de toekomst te wijzigen in Bank Cervantes, zodra u de Generale heeft overgenomen. Deze naam heeft ook een sterkere impact in Latijns-Amerika, waar u inmiddels ook een machtig netwerk heeft opgebouwd. Er bestaat ook nog een Bank Cervantes Helvetia. Maar die neemt u uiteraard ook over zodra u in BRUSSEL bent geslaagd. Dan nodig ik u vervolgens uit om te participeren in Instituto Cervantes Holding Ltd, dat wordt gevestigd in Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Tot een nadere toelichting ben ik gaarne bereid. U kunt zich - wellicht - eveneens wenden tot Jonkheer Mr. E. Röell, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel, die ik van mijn plannen in kennis heb gesteld. Ik wens u veel succes bij uw overnamepogingen. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Oprichter en medebestuurslid Stichting Cervantes Benelux, eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, initiatiefnemer European Cervantes Foundation, Vice President Instituto Cervantes Holding Ltd. i.o. Bijlagen: Kopieën brieven d.d. 12 september 1996 en 24 maart 1997 van het Paleis te Brussel, Maison du Prince.

28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN