De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht. Maliebaan 34. 3581 CR UTRECHT. Datum: 6 januari 1998. Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32. Kenmerk: ICB/Justitie980106. Geachte heer/mevrouw, Aansluitend aan mijn stuk ICB/Justitie980103 van 3 januari jongstleden ten behoeve van de zitting van 14 januari aanstaande ontvangt u hiermede afschrift van de oproeping aan de Directeur Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK, mijn oud-collega Drs E.H. Halbertsma. De brief is heden aangetekend verzonden onder nummer 3S RRRU 5198861 vanuit het postkantoor Neude te Utrecht. Met verwijzing naar de tekst op pagina 2 verzoek ik de rechter hiermede de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden in het belang van de veiligheid van de Staat en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de opgeroepen getuige, de Minister van Justitie en de nabestaanden van The Princess of Wales. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Brief JH/LH980106 d.d. heden gericht aan de Directeur van het Management Centrum VNO-NCW. Kopie verzendbewijs.

6 JUNI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN