12 januari 2000. Betreft: DE KLOP OP DE DEUR Kenmerk: JH/LH000112. Dear Elizabeth, Liefde is.... ...dat klopje op de deur. Zodra ik weet waar ik je kan vinden kom ik graag eens op bezoek. Er is immers niet veel nieuws meer anders dan dat Justitie 77 miljoen van drugsbaron Charles Z. wil. Vanmorgen heb ik mijn kluis leeggemaakt bij de ING Bank hier in Dukenburg. Daar trof ik bijgaande brief Declaratie aan m.b.t. de onderhavige kwestie. Ook vond ik dienaangaande bijgevoegde brief van 7 november 1994 van de Minister van Justitie. Voor de goede orde neem ik hiervan de tekst in deze brief over:

"Justitite. Ministerie van Justitie. Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding. Directie Staats- en Strafrecht. Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Bezoekadres Schedeldoekshaven 100, 2511 EX Den Haag. Datum 7 november 1994. Ons kenmerk 465877/294/GS. Onderwerp Uw brief van 12 oktober 1994. Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Geachte heer Van der Heijden, Uw brief van 12 oktober 1994 heb ik ontvangen. In uw brief vraagt u wat het uiteindelijke resultaat is geweest van de acties die zouden zijn ingesteld naar aanleiding van uw brief van 22 mei 1993. U stelt voor, in het geval uw brief een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, het tipgeld uit de pot geheime uitgaven ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux. In antwoord op uw brief bericht ik u het volgende. Het Ministerie van Justitie beschikt inderdaad over een fonds dat als post "geheime uitgaven" op de begroting is opgevoerd. Uit dit fonds kunnen informanten worden betaald voor de door hun verstrekte informatie, indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de regeling Tip-, toon- en voorkoopgelden. Uitgangspunt bij de huidige regeling is dat aan een informant niet tevoren een geldelijke beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, maar dat pas wordt overwogen een geldelijke beloning toe te kennen, indien de verstrekte informatie (mede) heeft geleid tot de aanhouding van verdachten, althans tot de vaststelling van hun identiteit. Als Minister van Justitie houd ik mij in de regel niet met individuele zaken bezig. Zoals ik u reeds in mijn brief van 8 juli 1994 met kenmerk 378183/293 berichtte, raad ik u dan ook aan contact op te nemen met de politie om te informeren of er een nader onderzoek terzake van uw aangifte is ingesteld, en zo ja, of dit onderzoek iets heeft opgeleverd. Meer dan het geven van deze informatie kan ik niet voor u doen. De Minister van Justitie, namens de Minister, het Hoofd van de Directie Staats- en Strafrecht, voor deze,"

Dit advies van Minister Sorgdrager heb ik toendertijd opgevolgd en op het politiebureau Dukenburg - via het computerscherm - inzake mijn aangifte inderdaad vastgesteld dat er in die tijd een onderzoek terzake is ingesteld. De Stichting Cervantes Benelux heeft naar mijn stellige overtuiging recht op de volledige 77 miljoen die de heer Charles Zwolsman ogenblikkelijk - via tussenkomst van het OM - aan de Stichting Cervantes Benelux dient over te maken onder het motto drugshandel is niet toegestaan volgens de wet. Het bedrag komt overeen met mijn declaratie van 23 juni 1995 aan de kasbeheerder van de CRI. Zoals bekend accepteert de stichting geen giften anders dan dat zij in het kader van de Pluk ze-wetgeving rechtmatig zijn verkregen. In dit verband ontvang je bijgaand eveneens afschriften van mijn faxberichten aan de Minister President d.d. 13 september 1996, de Dienst van het Koninklijk Huis d.d. 14 oktober 1996 en een brief aan de Minister van Justitie d.d. 4 september 1996. Aanstaande vrijdag dienen we te kunnen oogsten. Actie dus. Een telefoontje naar het OM van Amsterdam met het gironummer van de stichting is al voldoende: 4729266. Dan kunnen we ook direct zaken doen met de makelaar, voordat ik weer naar Spanje vertrek. Hartelijke groet en succes ermee! Bijlagen: Correspondentie-overzicht d.d. 29 februari 1996 aan de Minister van Justitie; Brief 465877/294/GS d.d. 7 november 1994 van de Minister van Justitie; Brief Uw schrijven 567/96/cvb d.d. 4 september1996 m.b.t. correspondentie-overzicht 23-02-1995 t/m 23-08-1996; Faxbericht d.d. 13 september 1996 aan de Minister-President m.b.t. Agendamutatie kabinetsberaad; Faxbericht aan Dienst van het Koninklijk Huis d.d. 14 oktober 1996 m.b.t. 'DIANA: uitvoeren van opleidingsbeleid'. P.S. De (kopieën van de) originelen bevinden zich in mijn dossier.

13 JANUARI 2000 KWALITEITSINSTITUUT

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN