TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis. T.a.v.: De Particulier Secretaresse van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden. Mevrouw A.M. Leendertse-Venekamp. Betreft: Uw schrijven 567/96/cvb.

Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 14 oktober 1996. Aantal pagina's: 1. Zeer geachte Mevrouw Leendertse-Venekamp, Gaarne wil ik U van harte dank zeggen voor bovenvermeld schrijven van 30 september jongstleden. Ik ben Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso zeer erkentelijk voor de aandacht die Zij aan mijn brieven van 10 september hebben gewijd en heb begrip voor de beweegredenen waarom Prins Friso aan mijn verzoek geen gevolg kan geven. Voor de goede orde meld ik U echter wel dat ik Prins Friso nog een brief heb doen toekomen welke Uw schrijven heeft doorkruist. Ik neem mij thans voor de verdere ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux te bespreken met Jonkheer E. Röell en zal hierbij uiteraard de hoogst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Na de totstandkoming van het stichtingsbestuur zal ik mijn ontwikkelingstaken aan deskundigen in Nederland en België overdragen en mij met referte aan het programma 'DIANA: uitvoeren van opleidingsbeleid' van de Baak vervolgens - in samenspraak met verschillende Europese vorstenhuizen - wijden aan de ontwikkeling van een loopbaan- en opleidingsplan voor de Prinsen William en Harry van het Verenigd Koninkrijk. Het laatste uiteraard zodra de Princess of Wales mij daartoe Haar toestemming verleent. Ik stel het zeer op prijs indien U dit laatste aan Hare Majesteit zou willen melden. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

12 JANUARI 1997 HUWELIJK TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN