26 februari 1998. Tijdstip: 17.00 uur. Betreft: ROLLS AROUND THE CLOCK Aantal pagina's: 2.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Knol, Gaarne wil ik U van harte danken voor uw faxbericht van heden van 2:59PM. Ik zie dat de Britse tijd thans is gesynchroniseerd met de klok op de Domtoren. Dat maakt het een stuk eenvoudiger voor al die piloten van de Royal Air Force die hier komen overvliegen nadat ik U een faxbericht heb doen toekomen. Zo ga ik wel eens op mijn dakterras zitten, maar enige tijd geleden heb ik het advies gekregen om het luik boven mijn hoofd gesloten te houden. Dat heeft wellicht te maken met mijn wereldwijde naamsbekendheid sinds ik in het voorjaar van 1989 een interview in het Spaans heb afgegeven voor Radio Nederland Wereldomroep onder het motto EXPERIENCIAS HOLANDESAS. Daar weet mijn goede vriend José María Aznar inmiddels alles van. Voor de goede orde, "Pepe" - onder vrienden - is Minister President van Spanje en stuurt mij elk jaar een leuke kerstkaart. Dus wij kunnen best wel goed met elkaar overweg hoor, maar ik verwacht van hem eigenlijk ook nog wel een bijdrage aan mijn bedrijf sinds hij de illegale concurrent op het Domplein heeft geopend. Uw visie op de geschiedenis heb ik met veel genoegen gelezen. Er blijken inderdaad nogal wat hiaten te zijn in uw geheugen. Ik denk dat het goed is dat U daar de notulen van de VBMO en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen maar eens over moet opslaan. Dan komt U nog meer namen tegen, zoals van de heer Van Laarhoven uit Eindhoven. Een aardige man die ik in die tijd veelvuldig op het Binnenhof aantrof als ik voor de VBMO in de weer was als bestuurslid en directeur van het instituut NIOW-Talen B.V.. Niet te verwarren met het bedrijf NIOW B.M.O B.V. aangezien dat bedrijf immers geen lid was van Uw Vereniging. Als U precies wilt weten of U dan wel ondergetekende het initiatief heeft genomen tot het oplossen van het Koning Klant-probleem in 1979, dan lijkt het mij verstandig nog eens exact de data na te trekken waarop U in dat hotel in Den Haag voor het eerst heeft vergaderd. Als dat in 1978 is geweest geef ik U alle eer die U toekomt en uiteraard ook aan Jacques, want wij konden zeer goed met elkaar overweg. In tegenstelling tot de in uw fax vermelde "aandeelhouder", die ik het liefst reken tot de verhalen van "Het Land van Nimmermeer", zoals ik dat ooit eens aan mijn beoogde bestuurslid voor de holding Sylvia Tóth heb laten weten. Zij stond ooit eens te boek als mijn toekomstige docente Hongaars. Dat wat het verleden betreft. In feite vind ik het ook allemaal niet zo belangrijk meer. Wel die rit met de Rolls Royce. Jammer dat ik U niet kan ophalen, want ik heb nog steeds een rit voor ogen naar Engeland. Deze zal echter eerder in noordwestelijke richting gaan, zoals op Eerste Kerstdag van het vorige jaar om een eilandje op te zoeken van een lieve vriendin die daar ligt begraven. Ook zal ik nog een rit maken naar het kasteel van Oegstgeest, omdat ik dat heb beloofd aan mijn Collega in Noordwijk. Het is overigens nog niet zeker dat mijn boek door Bosch en Keuning wordt gepubliceerd. Ik wil U echter wel in kennis stellen van de brief die ik hen onlangs heb gezonden. De tekst luidt alsvolgt FLEXIWERKEN. Voorts ga ik nog in op uw vraag aangaande mijn werk voor de Open Universiteit. Als vertegenwoordiger van de VBMO maakte ik - tezamen met enkele hoofdbestuurders van de VAN (Vereniging van besturen van Dag/Avondscholen in Nederland) - deel uit van de werkgroep deficiënties. Deze werkgroep had tot taak alle onderwijsactiviteiten in Nederland te inventariseren ten behoeve van potentiële OU-studenten waarvan redelijkerwijs te verwachten zou zijn dat zij niet aan de studie-eisen zouden kunnen voldoen. Al bij al was dat leuk werk, maar het heeft niet veel opgeleverd. Uitsluitend de Open Universiteit zelf heeft daar baat bij gehad. Ik merk overigens op dat Hare Majesteit klaarblijkelijk nog steeds met mij meeleeft. Ik zie Haar vandaag namelijk wederom in een toilet in de kleuren van het Institute Of English Studies, op de voorpagina van De Telegraaf. Met vriendelijke groet en tot ziens, JOHN VAN DER HEYDEN.

5 MAART 1998 FLEXI WERKEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL