De Hoogwelgeboren Heer Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar Kasteel De Haar Kasteellaan 1 3455 RR HAARZUILENS Datum: 30 juni 2000 Betreft: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION Kenmerk: JH/TvZ20000630 Nijmegen, vrijdag 30 juni 2000 Zeer geachte Heer Van Zuylen, Met buitengewoon veel genoegen heb ik vandaag kennisgenomen van het artikel Miljoenen voor Kasteel De Haar in de Telegraaf, waarin melding is gemaakt van de verkoop van uw landgoed aan de Stichting Kasteel De Haar voor de voor de restauratie benodigde veertig miljoen gulden. Hiermee is het behoud van uw schitterende kasteel een feit, waarvoor mijn hartelijke gelukwensen. Met referte aan mijn brieven UITNODIGING, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION en ADRESWIJZIGING d.d. respectievelijk 9 en 15 oktober1998 en 28 januari 1999 stel ik met tevredenheid vast dat de noodzaak om het schilderij Victory Boogie Woogie nogmaals te veilen is komen te vervallen. Mijn verzoek om de European Cervantes Foundation een plaats te geven in Kasteel De Haar blijft hiermede wel gehandhaafd. Deze nieuwe stichting, welke zal voortkomen uit de in Utrecht gevestigde Stichting Cervantes Benelux zal zich met name richten op de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in Spaanstalige landen conform de wensen die de Princess of Wales dienaangaande tijdens Haar leven heeft geformuleerd conform mijn toenmalige voorstel tot de oprichting van het Prinses Diana Fonds. Zoals U weet heb ik Prinses Diana posthuum tot First President of the European Cervantes Foundation benoemd.

Nu HRH Crown Prince William op 21 juni jongstleden de meerderjarige leeftijd heeft bereikt komt Hij thans in aanmerking om dienovereenkomstig in de voetsporen van zijn verongelukte moeder te treden in actieve zin. Aangehecht treft U een uittreksel uit het handelsregister d.d. 7-2-2000, 08:18:47, welke mij door Mr.G. van Amstel uit Bunnik is toegezonden.

Naar aanleiding van de brief van 13 oktober 1998 van HRH The Prince of Wales kan ik u melden dat ik de heer Anthony Julius heb verzocht mij het testament van Prinses Diana van december 1996 te doen toekomen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L.Van der Heyden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN