De Hoogwelgeboren Heer Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar. Kasteel De Haar. Kasteellaan 1. 3455 RR HAARZUILENS. Datum: 15 oktober 1998. Betreft: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Kenmerk: JH/TvZ981015. Zeer geachte Heer Van Zuylen, Aansluitend aan mijn brief van 9 oktober jongstleden wil ik U langs deze weg nogmaals gelukwensen met het behaalde succes van de veiling van 13 oktober. Op diezelfde dag zond The Prince of Wales mij ook bijgaande brief.

Ik vind dit een buitengewoon belangrijke ontwikkeling. Daarom stel ik u hiermede ook in kennis van het faxbericht dat ik op dezelfde dag aan de Minister-President heb doen toekomen: Mondriaan Deze aangelegenheid wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld. Ik verwijs daarbij naar de artikelen Zalm weigert Rekenkamer document en Zalm strijdt met Rekenkamer over meesterwerk in het NRC Handelsblad van gisteren. Zodra de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit het schilderij aan de Stichting Cervantes Benelux heeft overgedragen stel ik voor het eveneens door Christie's te laten veilen, met 80 miljoen als bodemprijs. Ik vind het dan een vanzelfsprekende zaak als daarvan 50 mio tegoed komt aan de restauratie van De Haar en hoop dat er nadien dan ook nog een plekje vrij is ten behoeve van de European Cervantes Foundation. In dat verband breng ik u hiermede eveneens in kennis van de brief die ik enige tijd geleden aan Lady Sarah McCorquodale heb doen toekomen: JH/LSM980428 Ik heb hierop nog geen reactie ontvangen. De brief namens Prins Charles, gericht aan Instituto Cervantes Benelux, geeft mij de indruk dat de Prins van Wales bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor het bedrijf waarover zijn voormalige echtgenote de directie voerde. Dit is dus een verheugende ontwikkeling. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Letter from The Office of HRH The Prince of Wales d.d. 13-10-1998 met kopie enveloppe; Kopie kerstkaart European Cervantes Foundation.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ADRESWIJZIGING

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN