Directie Hotel Heerlen. T.a.v. de heer F.J. van der Valk. Terworm 10. 6411 RV HEERLEN. Datum: 16 november 1998. Betreft: KASTEEL TERWORM. Kenmerk: JH/HH981116. Geachte heer Van der Valk, Uit uw laatste Valk Magazine heb ik vastgesteld dat het Kasteel Ter Worm volgend jaar binnen Uw concern wordt opgenomen. Ik heb hieromtrent hedenmiddag een telefoongesprek gevoerd met een Uwer medewerksters. Het kasteel is een oud familiekasteel. Graag geef ik U dienaangaande enige informatie omtrent één van haar voormalige eigenaren, Graaf Karel van der Heyden (Kasteel ter Worm 1749 - Parijs 22 januari 1826).

"BELDERBUSCH. Hij bezat een groot fortuin en eene rijke boekerij, die hij van zijn vaderlijken oom, die erfelijk grootmeester van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen en een der laatste commandeurs der balie Biesen van de Duitsche Orde was geweest, had geërfd. In 1785 werd hij agent van den keulschen Keurvorst Max. Franciscus te Parijs. Onder het Consulaat, toen Limburg onder Frankrijk behoorde, werd hij prefect van het departement der Oise. Hij droeg daar vooral zorg voor verbetering van het lager onderwijs, dat er veel te wenschen overliet, en trachtte ook de positie van de geestelijkheid te verbeteren, die ten gevolge van het Concordaat was teruggeroepen en in zeer bescheiden omstandigheden verkeerde. Beide doeleinden te zamen trachtte hij te bereiken door de voormalige kloosterlingen, die zich aan het onderwijs der jeugd wijdden, te beschermen. Hij stelde de meest energieke pogingen in het werk en ontzag daarbij geen geldelijk offer om de landelijke bevolking te bewegen de achterlijke wijze van landbouw en veeteelt, door haar gevolgd, te verlaten. Bij decreet van 8 Febr. 1810 benoemde Napoleon I hem om deel uit te maken van den senaat en toen vestigde hij zich te Parijs. Hij schreef zonder vermelding van zijn naam een vijftal politieke brochures, bijna niet meer te vinden en in de Biogr. Nat. de Belg. vermeld."

Zie: Michaud, Biogr. univ. LVII, i.v.; J. Habets, Notice biographique de l'archéologue limbourgeois Martin Cudell in Publ. de Limb. VIII (1871) 298-299; J.J. Thonissen in Biogr. Nat. de Belgique II (1868) 113. Flament. Uit: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek Dl. 2 - 1912.

Wellicht leuk om dit in uw informatiebrochure op te nemen. U begrijpt dat ik buitengewoon veel interesse in dit kasteel heb. Daarom verzoek ik U hiermede mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Uiteraard wil ik volgend jaar eens op Kasteel Ter Worm te gast zijn met verschillende doeleinden. Op de eerste plaats hoop ik daar meer informatie aan te treffen over het hoogadellijke geslacht Van der Heyden. Bovendien kan ik U melden dat mijn bedrijf Instituto Cervantes Holding Limited, een holding company met werkmaatschappijen op het gebied van onder meer opleidingen en trainingen ten behoeve van op de Spaanstalige markt gerichte zakenlieden, op dit moment volop in ontwikkeling is. De infrastructuur van uw bedrijf zal mijn organisatie zeer goed van pas kunnen komen. Het lijkt mij derhalve een goede zaak hieromtrent met elkaar in contact te treden. Ik werk de plannen uit in samenwerking met het Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk en de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE te Madrid. Ik zie met veel belangstelling uit naar Uw reactie. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited. J.L. Van der Heyden. Vice President.

7 JULI 2009 LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN DE HEER FREEK VAN DER VALK IN HEERLEN