Datum: 27 oktober 1997. Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe971027. Geachte heer Melkert, Graag wil ik u hartelijk danken voor uw brief kenmerk AM/AAB/97/1934 d.d. 22 oktober 1997 en uw waarderende woorden voor mijn initiatief. Ik ben er tevens gelukkig mee dat u mijn beleidsplan heeft bestudeerd. U stelt in uw brief dat u het geen taak vindt voor uw departement om inspanningen te leveren bij de totstandkoming en exploitatie van het Instituto Cervantes. Daar kan ik in meegaan. Ik hoop vanuit het bedrijfsleven inderdaad steun te ontvangen. Zodra dat is gebeurd zal Cervantes Education & Training opleidingstrajecten kunnen verzorgen om Spaanstalige werkzoekenden aan het werk te helpen. Daar ligt voor uw departement een groot belang. Tevens kan Cervantes Recruitment & Selection dan als bemidddelaar gaan optreden ten behoeve van werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Daarom verzoek ik u nogmaals bestanden uit deze doelgroep aan deze nieuwe vennootschap ter beschikking te stellen zodra dit bedrijf operationeel is. Aangezien ik zelf nog met gezondheidsproblemen kamp heb ik een oud-collega gemachtigd om namens het Instituto Cervantes Benelux, Stichting Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited England and Wales alle handelingen te verrichten die de wet in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk toestaat. Het betreft inderdaad een collega uit werkgeverskringen. Onlangs ontving ik van de Commissie Corporate Governance een brief gericht aan Instituto Cervantes Holding Limited. Hieruit maak ik op dat mijn limited company inmiddels is omgezet in een holding. Binnen deze juridische structuur heb ik mijzelf de functie Vice President toegekend. Deze functie is niet verenigbaar met mijn functie als secretaris van de Stichting Cervantes Benelux. Ik wil mij daarom terugtrekken uit de stichting en deze rechtspersoon beschikbaar stellen als overlegplatform met de Spaanse overheid teneinde hierbinnen samenwerkingsmodellen te ontwikkelen alsmede overige activiteiten zoals vermeld in mijn beleidsplan. Ik geef daarbij de voorkeur aan een tripartite vertegenwoordiging in het bestuur van werkgevers, werknemers en overheid. Inmiddels heb ik Prof. Dr J.G. Knol te Utrecht, medegrondlegger van het erkend particulier mondeling onderwijs in Nederland, verzocht als voorzitter op te treden van een commissie die deze brugfunctie tot stand dient te brengen. Van werknemerszijde heb ik de heer J.P. Nauta, verbonden aan de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, aangeboden in de commissie zitting te nemen. Uit werkgeverskringen denk ik uiteraard aan de voorzitter van het VNO-NCW en vanuit de overheid denk ik dat u dat het beste kunt doen. Een kopie van deze brief zal ik aan de heer Knol doen toekomen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. J.L. VAN DER HEYDEN. Vice President.

23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN